Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)4. kv. 20224. kv. 202120222021
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost5722921 7031 065
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi10229267103
Rentekostnader29771715261
Netto renteinntekter3772501 255907
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester6861247226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester973434
Andre driftsinntekter12114545
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7165258237
Utbytte100252240
Netto verdiendring på finansielle instrumenter42-7344
Netto resultat fra finansielle instrumenter52-7255284
Sum andre inntekter12358513521
Sum inntekter5003081 7681 428
Lønn m.v.11491406340
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler14125350
Andre driftskostnader7964257225
Sum driftskostnader207167716615
Resultat før tap2931411 052813
Tap på utlån, garantier m.v.-32-1850
Resultat før skatt2961391 070763
Skattekostnad6935195124
Resultat for perioden227104875639
Tilordnet egenkapitaleiere21698844616
Tilordnet fondsobligasjonseiere1163123
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) *2,175,008,4830,98
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) *2,175,008,4830,98
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,009,0016,0013,50
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770.
     
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)4. kv. 20224. kv. 202120222021
Resultat for perioden227104875639
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader0000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon46124612
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon-12-3-12-3
Totalresultat for perioden261113909648
Tilordnet egenkapitaleiere250107878625
Tilordnet fondsobligasjonseiere1163123
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.