Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note4. kv. 20224. kv. 202120222021
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 8044062 3861 583
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 12942344140
Rentekostnader 5011131 213457
Netto renteinntekter3 4323351 5171 266
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 6860248226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 963434
Andre driftsinntekter 873226
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 6761246218
Utbytte 101113
Netto verdiendring på finansielle instrumenter 25-17-1840
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 35-16-743
Sum andre inntekter7 10245239261
Sum inntekter 5343801 7561 527
Lønn m.v. 12297430360
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 12114645
Andre driftskostnader 8266271240
Sum driftskostnader8 216174747645
Resultat før tap 3182061 009882
Tap på utlån, garantier m.v.5 25-449
Resultat før skatt 3162011 013833
Skattekostnad 7448236191
Resultat for perioden 242153777642
Tilordnet egenkapitaleiere 231147746619
Tilordnet fondsobligasjonseiere 1163123
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * 2,337,007,5031,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * 2,337,007,5031,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,009,0016,0013,50
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770.
      
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner) 4. kv. 20224. kv. 202120222021
Resultat for perioden 242153777642
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader -288303
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 7-2-6-1
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon 46124612
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon -12-3-12-3
Totalresultat for perioden 255168835653
Tilordnet egenkapitaleiere 244162804630
Tilordnet fondsobligasjonseiere 1163123
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.