Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.12.2022. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2021.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD /CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

«Bankpakken» ble innført i Norge 1. juni 2022 og medførte flere endringer som utvidelse av SMB-rabatten og innføring av et minimumskrav for NSFR. Sparebanken Møre søkte Finanstilsynet 21. desember 2021 om endringer i IRB-modellene og i kalibreringsrammeverket. Banken mottok foreløpig svar på søknaden 13. juli 2022 og besvarte dette 14. desember 2022. Styret avventer endelig svar fra Finanstilsynet på den innsendte søknaden.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 13,7 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 2,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, samt en forventning om en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent. Finanstilsynet har meddelt banken at de planlegger å gjennomføre SREP i 2023. Kapitalen som skal inngå i nytt Pilar 2 krav som følge av ovennevnte SREP skal bestå av minimum 56,25 prosent ren kjernekapital og 75 prosent kjernekapital.

Norges Bank har besluttet å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 2,5 prosent med virkning fra 31. mars 2023. Finansdepartementet har besluttet at systemrisikobuffer­kravet skal økes fra 3,0 til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2023 for banker som benytter standardmetoden og IRB grunnleggende.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning som skal utgjøre summen av Pilar 1, Pilar 2 og kapitalkravsmarginen.

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse. Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Finanstilsynet har fastsatt Sparebanken Møres effektive MREL-krav pr 01.01.2023 til 32,4 % og minstekravet til etterstillelse til 23,5 %. Beregnet med fastsatte kapitalkrav samt kjente endringer som trer i kraft innen 1. januar 2024, styrer Sparebanken Møre etter et effektivt MREL-krav på 35,9 % og et krav til etterstillelse på 28,9 %.

Sparebanken Møre har utstedt 2 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 4. kvartal 2022. 

Balanseført egenkapital31.12.202231.12.2021
Egenkapitalbevis989989
- egne egenkapitalbevis-3-2
Overkursfond358357
Fondsobligasjoner (AT1)650599
Grunnfondskapital3 3343 094
Gavefond125125
Utjevningsfond2 0661 831
Foreslått utbytte198158
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet200160
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser16-8
Annen egenkapital169267
Sum balanseført egenkapital8 1027 570
   
Kjernekapital (T1)31.12.202231.12.2021
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-56-51
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-17-16
Fradrag overfinansiering pensjon-350
Fondsobligasjoner (AT1)-650-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-518-498
Fradrag for foreslått utbytte-198-158
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-200-160
Sum ren kjernekapital (CET1)6 4286 088
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital650599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld00
Sum kjernekapital (T1)7 0786 687
   
Tilleggskapital (T2)31.12.202231.12.2021
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital857703
Sum tilleggskapital (T2)857703
   
Netto ansvarlig kapital7 9357 390
   
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier  
Kredittrisiko - standardmetoden31.12.202231.12.2021
Stater og sentralbanker00
Lokale og regionale myndigheter296336
Offentlig foretak203195
Institusjoner245434
Obligasjoner med fortrinnsrett526486
Egenkapitalposisjoner198173
Øvrige engasjement738655
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 2062 279
   
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode31.12.202231.12.2021
Massemarked pant i fast eiendom11 30710 409
Massemarked øvrige engasjementer304359
Foretak18 87419 138
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode30 48529 906
   
Markedsrisiko (standardmetoden)236225
Operasjonell risiko (basismetoden)2 9962 903
Risikovektede eiendeler35 92335 313
   
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 6171 589
   
Bufferkrav:31.12.202231.12.2021
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent898883
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0781 059
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent (1,0 % pr 31.12.2021)718353
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 6942 295
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav2 1172 204
   
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.12.202231.12.2021
Ansvarlig kapital22,120,9
Kjernekapital19,718,9
Ren kjernekapital17,917,2
   
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.12.202231.12.2021
Beregningsgrunnlag93 21886 890
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,67,7
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 4. kvartal 2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter4321211852250
Andre driftsinntekter102-175530268
Sum inntekter534-16762152518
Driftskostnader216-2576381189
Resultat før tap31890177133-1
Tap på utlån200-16180
Resultat før skatt31690193115-1
Skattekostnad74     
Resultat for perioden242     
       
Resultat - 31.12.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 5172456478230
Andre driftsinntekter239-634510711733
Sum inntekter1 756-619075494033
Driftskostnader747-6120813543332
Resultat før tap1 0090-1186195071
Tap på utlån-400-26220
Resultat før skatt1 0130-1186454851
Skattekostnad236     
Resultat for perioden777     
       
Nøkkeltall - 31.12.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)76 393-2291 35224 52450 7460
Avsetning for forventet tap utlån-31500-226-890
Netto utlån til kunder76 078-2291 35224 29850 6570
Innskudd fra kunder 1)43 881-8684414 62728 4960
Garantiforpliktelser1 362001 35930
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser26002600
Innskuddsdekning57,437,662,459,656,20,0
Antall årsverk37401724414018
       
       
Resultat - 4. kvartal 2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3351-71412000
Andre driftsinntekter45-19825247
Sum inntekter380-1811662247
Driftskostnader174-1647321047
Resultat før tap206-2-461341200
Tap på utlån500140
Resultat før skatt201-2-461331160
Skattekostnad48     
Resultat for perioden153     
       
       
Resultat - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2662-245267620
Andre driftsinntekter261-64979810327
Sum inntekter1 527-627362486527
Driftskostnader645-6214912340827
Resultat før tap8820-765014570
Tap på utlån49004540
Resultat før skatt8330-764564530
Skattekostnad191     
Resultat for perioden642     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)70 254-1131 22121 93947 2070
Avsetning for forventet tap utlån-32900-262-670
Netto utlån til kunder69 925-1131 22121 67747 1400
Innskudd fra kunder 1)41 853-1761114 95726 3020
Garantiforpliktelser1 732001 72840
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser39003900
Innskuddsdekning59,615,050,068,255,70,0
Antall årsverk36401754013217
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapene Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat4.kv. 20224.kv. 202131.12.202231.12.2021
Netto renteinntekter5686263360
Andre driftsinntekter-22-12-29-3
Sum inntekter3474234357
Driftskostnader13125151
Resultat før tap2162183306
Tap på utlån1060
Resultat før skatt2062177306
Skattekostnad4133967
Resultat for perioden1649138239
MØRE BOLIGKREDITT AS  
Balanse31.12.202231.12.2021
Utlån til kunder30 46428 971
Egenkapital1 7121 791
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
31.12.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6360-1-446677
Fiske og fangst4 594-3-2024 591
Industri2 671-5-8-1072 655
Bygg og anlegg1 040-3-5-161 037
Varehandel og hotell1 298-2-3-381 298
Supply/Offshore1 5180-4-12901 385
Eiendomsdrift8 764-8-8-52819 024
Faglig/finansiell tjenesteytelse936-1-2-114946
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 717-5-8-1373 740
Sum næringsliv25 174-27-41-15440125 353
Personkunder47 804-11-56-263 01450 725
Sum utlån og fordringer på kunder72 978-38-97-1803 41576 078
       
       
31.12.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6230-2-353671
Fiske og fangst3 480-4-2-123 475
Industri3 142-6-2-12103 132
Bygg og anlegg1 006-2-1-351 005
Varehandel og hotell1 065-10-151 068
Supply/Offshore1 258-1-10-18101 066
Eiendomsdrift7 694-5-2-41977 880
Faglig/finansiell tjenesteytelse785-1-1016799
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 319-5-9-3373 339
Sum næringsliv22 372-25-29-20832522 435
Personkunder43 925-7-39-213 63247 490
Sum utlån og fordringer på kunder66 297-32-68-2293 95769 925
Innskudd med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, innskudd med fast rente med løpetid under ett år er målt til amortisert kost og innskudd med fast rente med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og er sikret med renteswapper.
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring31.12.202231.12.2021
Jordbruk og skogbruk262234
Fiske og fangst1 9501 679
Industri3 5162 600
Bygg og anlegg867836
Varehandel og hotell1 1831 682
Eiendomsdrift2 3242 306
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 6284 400
Offentlig forvaltning669946
Andre2 1382 503
Sum næringsliv/offentlig17 53717 186
Personkunder26 34424 667
Sum43 88141 853
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling. Dersom kunden har en avtale i steg 3 (risikoklasse K, M og N), vil det føre til at samtlige avtaler migrerer til steg 3.

Det er gjennomført en individuell tapsvurdering med nedskrivning for kunder i risikoklasse N. I forbindelse med individuell tapsvurdering utarbeides 3 scenarier med beregning av vektet nåverdi av fremtidig kontantstrøm etter realisering av sikkerheter. I de tilfeller vektet nåverdi av kontantstrøm er positiv etter realisering av sikkerhetsstillelsen, benyttes modellbasert tapsavsetning etter ECL-modellen.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng (dersom PD var < 1 % da konto var ny), eller
  • PD har økt med 100 % eller mer eller økningen i PD er større enn 2,0 prosentpoeng (dersom PD var >/= 1 % da konto var ny)

 Det benyttes vektet, makrojustert PD i år 1 for sammenligning mot PD ved første gangs innregning for å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding
En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Konti som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst. For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for hvert av de nærmeste fem år. Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe. Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance). Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap.

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier, samt en vurdering av makrofaktorer og vekting av scenarier. 

Konsekvenser av økt makroøkonomisk usikkerhet og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Prisveksten har steget raskt gjennom 2022 og har vært betydelig høyere enn anslått av Norges Bank. Inflasjonen er klart over målet til Norges Bank, og det er utsikter til at den vil holde seg høy lenger enn tidligere anslått. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er tydelige tegn til et omslag i norsk økonomi. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til å dempe prisveksten. Kapasitetsproblemer i produksjonen som følge av gjenåpning av økonomien i kombinasjon med økte energipriser og råvarepriser har ført til en stigende inflasjon. Økt usikkerheten om den økonomiske utviklingen og rentehevinger har ført til en sterk oppgang i markedsrentene internasjonalt.

Det er utsikter til lavere priser på næringseiendom, men det kan være store geografiske variasjoner. Mens avkastningskravet for enkelte næringseiendommer i Oslo har vært på et rekordlavt nivå, har ikke avkastningskravet på eiendommer i Møre og Romsdal endret seg nevneverdig. Sparebanken Møre har ikke endret nedre krav til avkastning på næringseiendom i kredittpolicyen i perioden med rekordlav rente. Dette har bidratt til at næringseiendommene har en relativt solid egenkapitalandel.

Det forventes at anslag for leieprisvekst og avkastningskrav medfører at salgsprisene på næringseiendom skal falle i årene fremover.

Lave avkastningskrav gjør næringseiendomsprisene særlig sårbare for økte renter eller risikopremier. En brå økning i avkastningskravet kan føre til et markert fall i salgsprisene. Mange næringseiendomsforetak har høy gjeld i forhold til inntekt, og økt rente vil føre til at en større del av inntekten må brukes på å betjene gjelden.

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger i 2022. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er økt fra 10 prosent til 20 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er redusert fra 20 prosent til 10 prosent.

I kvartalet er det en økning i modellbaserte avsetninger, som tilskrives økt usikkerhet i privatmarkedet på grunn av økte energipriser, rentekostnader og generell prisstigning i samfunnet. Samlet sett vil dette øke husholdningenes utgifter, redusere kjøpekraften og potensielt øke misligholdet noe frem i tid. Nivået på modellavsetningene vurderes samlet sett som robust.

Foreløpig er det ikke observert noen vesentlig økning i restanse og betalingsmislighold som følge av økte rentekostnader og høyere inflasjon. I 4. kvartal 2022 har det vært en økning i antall søknader om betalingsutsettelser og redusert terminbeløp.

Nedgangen i de individuelle tapsavsetningene i steg 3 i 2022 tilskrives primært positiv risikoutvikling på engasjement innenfor offshore/supply sektoren.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN4. kv. 20224. kv. 202120222021
Endring i ECL Steg 1 (modellberegnet)11-460
Endring i ECL Steg 2 (modellberegnet)6-832-12
Endring i ECL Steg 3 (modellberegnet)1009-1
Endring i tapsavsetninger - individuelt vurderte-2617-4764
Konstaterte tap ikke dekket av tidligere individuell tapsavsetning2227
Inngang på tidligere konstaterte tap-1-2-6-9
Tap på utlån og garantier25-449
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 31.12.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement1938360
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-9-23-5-37
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-81-7
Migrering til steg 11-180-17
Migrering til steg 2-645039
Migrering til steg 31-2109
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---74-74
ECL 31.12.202239104198341
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM11562693
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2742153222
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser161926
     
     
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement1312025
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-8-20-4-32
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-5-5-1-11
Migrering til steg 11-18-2-19
Migrering til steg 2-122021
Migrering til steg 30-363
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--5555
ECL 31.12.20213372263368
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7392167
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2529208262
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser143439
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.12.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)55 4725 630-61 102
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)8 2816 10622014 607
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 0281 932-2 960
PD = 100 %-4496741 123
Sum brutto engasjement64 78114 11789479 792
- avsetning for forventet tap (ECL)-39-104-198-341
Sum netto engasjement *)64 74214 01369679 451
     
     
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 093339-57 432
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)10 1862 024-12 210
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 9741 261-3 235
PD = 100 %--1 0961 096
Sum brutto engasjement69 2533 6241 09673 973
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-72-263-368
Sum netto engasjement *)69 2203 55283373 605
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager). Kunder som har vært i mislighold må være i «karantene» med 100 % PD i minst tre måneder før de igjen kan scores som «friske». Disse kundene inngår i brutto kredittforringede engasjementer.
 31.12.202231.12.2021
KONSERNSumPMNLSumPMNL
       
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager47351246415
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer1 0761469301 05051999
Brutto kredittforringede engasjementer1 1231819421 096921 004
       
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager126615114
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer1791316624810238
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer1911917226321242
       
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager3529631301
Netto øvrige kreditforringede engasjementer89713376480241761
Netto kredittforringede engasjementer93216277083371762
       
Brutto utlån konsern76 39350 81825 57570 25447 55722 697
Garantier konsern1 36231 3591 73241 728
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,44%0,36%3,50%1,52%0,19%4,11%
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,20%0,32%2,86%1,16%0,15%3,12%
       
       
Engasjementer i karantene31.12.2022   
KONSERNSumPMNL   
Brutto engasjementer i karantene50859449   
Brutto engasjementer i karantene i % av brutto kredittforringede engasjementer45%33%48%   
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)20222021
Garantiprovisjoner4439
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2726
Inntekter fra fondssalg/verdipapir1515
Inntekter fra aktiv forvaltning4342
Inntekter fra betalingsformidling9079
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2925
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester248226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-34
Inntekter eiendomsmegling3125
Øvrige driftsinntekter11
Andre driftsinntekter3226
Netto provisjons- og andre driftsinntekter246218
Renteforretninger (for kunder)1512
Valutaforretninger (for kunder)4235
Mottatt utbytte113
Kursgevinst/-tap aksjer2418
Kursgevinst/-tap obligasjoner-75-23
Verdiendring på fastrenteutlån-121-107
Derivat knyttet til fastrenteutlån107113
Verdiendring på utstedte obligasjoner371771
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner-380-777
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-1-2
Netto resultat fra finansielle instrumenter-743
Sum andre inntekter239261

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment. 

Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2022KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon4404400
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2722230
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1521120
Inntekter fra aktiv forvaltning43221190
Inntekter fra betalingsformidling90918630
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2919190
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester24816951360
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-7-3-240
Inntekter eiendomsmegling3100031
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter3210031
Netto provisjons- og andre driftsinntekter246109211231
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2021KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon3933600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2642200
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1541100
Inntekter fra aktiv forvaltning42221190
Inntekter fra betalingsformidling79918520
Andre gebyrer og provisjonsinntekter25-18180
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester22621861190
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-9-2-230
Inntekter eiendomsmegling2500025
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter2610025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter21813849625
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)20222021
Lønn314262
Pensjonskostnader2321
Arbeidsgiveravgift og finansskatt6757
Andre personalkostnader2620
Lønn m.v.430360
Avskrivninger4645
Driftskostnader egne og leide lokaler1519
Vedlikehold driftsmidler77
IT-kostnader150128
Markedsføringskostnader3728
Kjøp av eksterne tjenester2522
Porto, telefon, aviser m.v.87
Reisekostnader52
Formuesskatt85
Andre driftskostnader1622
Sum andre driftskostnader271240
Sum driftskostnader747645
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: 

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Fastrenteinnskudd fra kunder med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og sikret med renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.12.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 394394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 361361
Utlån til og fordringer på kunder3 41572 66376 078
Sertifikater og obligasjoner11 013 11 013
Aksjer og andre verdipapirer246 246
Finansielle derivater987 987
Sum finansielle eiendeler15 66173 41889 079
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 586586
Innskudd fra kunder4843 83343 881
Finansielle derivater752 752
Verdipapirgjeld 34 23634 236
Ansvarlig lånekapital 857857
Sum finansielle forpliktelser80079 51280 312
    
    
KONSERN - 31.12.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 867867
Utlån til og fordringer på kunder3 95765 96869 925
Sertifikater og obligasjoner10 185 10 185
Aksjer og andre verdipapirer204 204
Finansielle derivater810 810
Sum finansielle eiendeler15 15667 26382 419
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 980980
Innskudd fra kunder 41 85341 853
Finansielle derivater336 336
Verdipapirgjeld 30 26330 263
Ansvarlig lånekapital 703703
Sum finansielle forpliktelser33673 79974 135
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.12.202231.12.2021
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank394394428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner361361867867
Utlån til og fordringer på kunder72 66372 66365 96865 968
Sum finansielle eiendeler73 41873 41867 26367 263
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner586586980980
Innskudd fra kunder43 83343 83341 85341 853
Verdipapirgjeld34 17534 23630 38730 263
Ansvarlig lånekapital848857710703
Sum finansielle forpliktelser79 44279 51273 93073 799
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 9,1 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 31.12.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 4153 415
Sertifikater og obligasjoner8 2392 774 11 013
Aksjer og andre verdipapirer39 207246
Finansielle derivater 987 987
Sum finansielle eiendeler8 2783 7613 62215 661
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  4848
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 752 752
Sum finansielle forpliktelser-75248800
     
     
KONSERN - 31.12.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9573 957
Sertifikater og obligasjoner7 0823 103 10 185
Aksjer og andre verdipapirer10 194204
Finansielle derivater 810 810
Sum finansielle eiendeler7 0923 9134 15115 156
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 336 336
Sum finansielle forpliktelser-336-336
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden 
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20213 9571940
Kjøp/økning5462048
Salg/reduksjon-95720
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden-131-90
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer 
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164 
Kjøp/økning6489 
Salg/reduksjon-1 170-8 
Overført til Nivå 300 
Overføring ut av Nivå 300 
Gevinst/tap i perioden10729 
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194 
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.12.2022RenteUtstedtForfall31.12.202231.12.2021
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 0871 153
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028261297
NO0010730187NOK fast NOK 1,50 %20152022 1 014
XS1626109968EUR fast EUR 0,125 %20172022 2 503
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0043 002
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 6062 526
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820289571 028
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0103 001
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 4812 505
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020253 0042 999
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027324309
NO0010951544NOK5 0003 mnd Nibor + 0,75 %202120265 0942 766
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 3412 500
XS2556223233EUR250fast EUR 3,125 %202220272 638 
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)26 80725 603

Pr 31.12.2022 eide Sparebanken Møre 0 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (514 mill. kroner, inkl. påløpte renter). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.12.2022 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.12.202231.12.2021
Resultat  
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper6832
Mottatt utbytte fra datterselskap241237
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS4344
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS1414
   
Balanse  
Fordring på datterselskap3 6143 514
Obligasjoner med fortrinnsrett0514
Gjeld til datterselskap1 7471 061
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS7685
Konsernintern sikring1258
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS30 47428 975
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.12.2022Antall EKBAndel av EKB i %
Cape Invest AS4 913 7069,94
Sparebankstiftelsen Tingvoll4 910 7769,93
Spesialfondet Borea utbytte2 455 1034,97
Verdipapirfondet Eika egenkapital2 081 4194,21
Wenaasgruppen AS1 900 0003,84
MP Pensjon1 698 9053,44
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge1 369 1682,77
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi1 211 0112,45
Kommunal Landspensjonskasse1 148 1042,32
Wenaas EFTF AS1 000 0002,02
Beka Holding AS750 5001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)617 5001,25
Pareto Invest Norge AS565 7531,14
Forsvarets personellservice459 0000,93
Stiftelsen Kjell Holm419 7500,85
BKK Pensjonskasse378 3500,77
U Aandahls Eftf AS250 0000,51
PIBCO AS229 5000,46
Morgan Stanley & Co. International201 4560,41
Borghild Hanna Møller201 3630,41
Sum 20 største eiere26 761 36454,13
Totalt antall EKB49 434 770100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 2,6 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2022.

I løpet av 4. kvartal 2022 har Sparebanken Møre kjøpt 30 000 egne EKB.