Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.12.202231.12.2021
   
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer2 8071 884
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-580-277
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer21394
Innbetalinger av utbytte113
Driftsutbetalinger-630-531
Utbetalinger av skatt-334-104
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner506299
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-5 169-3 037
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-966-90
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 0282 829
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer13 5026 286
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-14 687-10 013
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-3 299-2 657
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.00
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-35-17
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler86135
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter51118
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-702-268
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-394-1 229
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld8 2246 346
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-3 546-2 150
Utbetalinger av utbytte-158-133
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-230-118
Utbetaling ved innløsning av fondsobligasjon-3490
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon4000
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-31-23
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter3 2142 425
   
Netto endring likvider-34-114
Likviditetsbeholdning 01.01428542
Likviditetsbeholdning 31.12394428