Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)31.12.202231.12.2021
Kontanter og fordringer på Norges Bank394428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner3 8654 268
Utlån til og fordringer på kunder45 72341 067
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer10 89210 030
Finansielle derivater643278
Aksjer og andre verdipapirer246204
Eierinteresser i konsernselskaper1 5711 571
Utsatt skattefordel09
Immaterielle eiendeler5551
Varige driftsmidler151156
Overfinansiering ytelsespensjonsordning470
Andre eiendeler117117
Sum eiendeler63 70458 179
   
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)31.12.202231.12.2021
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 9691 877
Innskudd fra kunder43 96741 870
Utstedte obligasjoner7 4295 174
Finansielle derivater579264
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter8680
Pensjonsforpliktelser2635
Betalbar skatt180200
Avsetninger på garantiansvar2639
Forpliktelse ved utsatt skatt170
Andre forpliktelser651626
Ansvarlig lånekapital857703
Sum forpliktelser55 78750 868
Egenkapitalbevis989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-3-2
Overkurs358357
Fondsobligasjoner650599
Innskutt egenkapital1 9941 943
Grunnfondskapital3 3343 094
Gavefond125125
Utjevningsfond2 0661 831
Annen egenkapital398318
Opptjent egenkapital5 9235 368
Sum egenkapital7 9177 311
Sum forpliktelser og egenkapital63 70458 179