Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note31.12.202231.12.2021 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 394428 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 361867 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 76 07869 925 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 11 01310 185 
Finansielle derivater9 11 987810 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 246204 
Immaterielle eiendeler 5651 
Varige driftsmidler 202204 
Overfinansiering ytelsespensjonsordning 470 
Andre eiendeler 117123 
Sum eiendeler 89 50182 797 
     
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note31.12.202231.12.2021 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 586980 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 43 88141 853 
Utstedte obligasjoner9 10 12 34 23630 263 
Finansielle derivater9 11 752336 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 9080 
Pensjonsforpliktelser 2635 
Betalbar skatt 210334 
Avsetninger på garantiansvar 2639 
Forpliktelse ved utsatt skatt 10661 
Andre forpliktelser 629543 
Ansvarlig lånekapital9 10 857703 
Sum forpliktelser 81 39975 227 
Egenkapitalbevis14 989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-2 
Overkurs 358357 
Fondsobligasjoner 650599 
Innskutt egenkapital 1 9941 943 
Grunnfondskapital 3 3343 094 
Gavefond 125125 
Utjevningsfond 2 0661 831 
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser 16-8 
Annen egenkapital 567585 
Opptjent egenkapital 6 1085 627 
Sum egenkapital 8 1027 570 
Sum forpliktelser og egenkapital 89 50182 797