Hovedtall konsern

Resultat        
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)    
 4. kv. 20224. kv. 202120222021
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter4321,953351,621 5171,781 2661,57
Netto provisjons- og andre driftsinntekter670,30610,292460,292180,27
Netto resultat fra finansielle instrumenter350,16-16-0,07-7-0,01430,05
Sum inntekter5342,413801,841 7562,061 5271,89
Sum driftskostnader2160,971740,847470,876450,80
Resultat før tap3181,442061,001 0091,198821,09
Tap på utlån, garantier m.v20,0150,03-40,00490,06
Resultat før skatt3161,432010,971 0131,198331,03
Skattekostnad740,34480,232360,281910,24
Resultat for perioden2421,091530,747770,916420,79
Balanse   
(Mill. kroner)31.12.2022Endring siste 12 mnd i %31.12.2021
Forvaltningskapital 4)89 5018,182 797
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)85 4365,680 941
Utlån til kunder76 0788,869 925
Brutto utlån til personkunder50 8186,947 557
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor25 57512,722 697
Innskudd fra kunder43 8814,841 853
Innskudd fra personkunder26 3446,824 667
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor17 5372,017 186
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)    
 4. kv. 20224. kv. 202120222021
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)13,28,910,99,5
Kostnader i prosent av inntekter 4)40,345,942,542,2
Tap i % av utlån og garantier (annualisert) 4)0,010,03-0,010,07
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,441,521,441,52
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,201,161,201,16
Innskuddsdekning i % 4)57,459,657,459,6
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)185122185122
NSFR (Net Stable Funding Ratio)123111123111
Utlånsvekst i % 4)3,20,78,84,6
Innskuddsvekst i % 4)-1,82,64,87,3
Ansvarlig kapital 1)22,120,922,120,9
Kjernekapital (T1) i % 1)19,718,919,718,9
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,917,217,917,2
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,67,77,67,7
Årsverk374364374364
Egenkapitalbevis (EKB)     
 20222021202020192018
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)7,5031,1027,1034,5029,60
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)8,4830,9826,8332,0028,35
Antall egenkapitalbevis49 434 7709 886 9549 886 9549 886 9549 886 954
Pålydende pr egenkapitalbevis (kroner)20,00100,00100,00100,00100,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,749,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs (kroner)84,41444296317283
Børsverdi (mill. kroner)4 1734 3902 9273 1342 798
Egenkapital pr EKB (konsern) (kroner) 4)74,8350332320303
Utbytte pr EKB (kroner) 5)4,0016,0013,5014,0015,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)11,314,310,99,29,6
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,131,270,890,990,93
1) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport
5) EKB ble splittet 1:5 i april 2022. Omarbeidet utbytte pr EKB for 2021 vil dermed være kr 3,20