Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)4. kv. 20214. kv. 202020212020
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2922581 0651 140
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi2921103169
Rentekostnader7160261426
Netto renteinntekter250219907883
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester6154226209
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester783431
Andre driftsinntekter11114544
Netto provisjons- og andre driftsinntekter6557237222
Utbytte015240249
Netto verdiendring på finansielle instrumenter-744454
Netto resultat fra finansielle instrumenter-719284303
Sum andre inntekter5876521525
Sum inntekter3082951 4281 408
Lønn m.v.9176340322
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler12125051
Andre driftskostnader6459225224
Sum driftskostnader167147615597
Resultat før tap141148813811
Tap på utlån, garantier m.v.23750148
Resultat før skatt139111763663
Skattekostnad3529124102
Resultat for perioden10482639561
Tilordnet egenkapitaleiere9876616534
Tilordnet fondsobligasjonseiere662327
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)5,003,8830,9826,83
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)5,003,8830,9826,83
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)9,000,0013,5014,00
     
     
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)4. kv. 20214. kv. 202020212020
Resultat for perioden10482639561
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader0000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon12-3612-36
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon-39-39
Totalresultat for perioden11355648534
Tilordnet egenkapitaleiere10749625507
Tilordnet fondsobligasjonseiere662327
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.