Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note4. kv. 20214. kv. 202020212020
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 4063881 5831 762
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 4230140192
Rentekostnader 113104457727
Netto renteinntekter3 3353141 2661 227
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 6054226210
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 683431
Andre driftsinntekter 772627
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 6153218206
Utbytte 116322
Netto verdiendring på finansielle instrumenter -1724052
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 -16184374
Sum andre inntekter7 4571261280
Sum inntekter 3803851 5271 507
Lønn m.v. 9782360337
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 11114546
Andre driftskostnader 6663240241
Sum driftskostnader8 174156645624
Resultat før tap 206229882883
Tap på utlån, garantier m.v.5 53549149
Resultat før skatt 201194833734
Skattekostnad 4847191167
Resultat for perioden 153147642567
Tilordnet egenkapitaleiere 147141619540
Tilordnet fondsobligasjonseiere 662327
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,007,1031,1027,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,007,1031,1027,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 9,000,0013,5014,00
      
      
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner) 4. kv. 20214. kv. 202020212020
Resultat for perioden 153147642567
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader 81033
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader -2-2-1-1
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon 12-3612-36
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon -39-39
Totalresultat for perioden 168128653542
Tilordnet egenkapitaleiere 162122630515
Tilordnet fondsobligasjonseiere 662327
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.