Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.12.2021. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2020.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD IV / CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 12,7 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Motsyklisk kapitalbuffer kan økes med tolv måneders varsel. Det er varslet om at motsyklisk kapitalbuffer økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2022 og videre til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2022.

Finansdepartementet besluttet at systemrisikobufferen for finansforetak som benytter avansert IRB-metode økes til 4,5 prosent fra 31. desember 2020. For øvrige foretak, herunder Sparebanken Møre, skal endringen skje fra 31. desember 2022.

Ved innføring av «Bankpakken» i norsk regelverk, sannsynligvis med virkning fra 30. juni 2022, vil SMB-rabatten utvides. Det er anslått at effekten vil bedre konsernets rene kjernekapitaldekning med 1,3 prosentpoeng. Finanstilsynet offentliggjorde 9. juni 2021 rundskriv 03/2021 vedrørende krav til IRB-modeller. Det er foretatt en vurdering i regi av IRB-bankene av at rundskrivet er i strid med EU-regelverket, noe som er kommunisert til Finansdepartementet. Sparebanken Møre har anslått effekten av endring i referansemodellen for boliglån til å utgjøre en reduksjon i ren kjernekapitaldekning på 0,4 prosentpoeng. Effekten er ikke inntatt i bankens kapitalrapportering. Sparebanken Møre har søkt Finanstilsynet om endringer i IRB-modellene og i kalibreringsrammeverket, og avventer svar fra tilsynet.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 prosent.

Rapportert kapitaldekning i kvartalsrapporten er basert på et foreslått kontantutbytte på kr 16,00 per egenkapitalbevis, totalt 158 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet på totalt 160 mill. kroner.

MREL
Finanstilsynet har fastsatt at Sparebanken Møre skal ha et risikovektet MREL-krav på 25,9 prosent av justert beregningsgrunnlag basert på relevante kapitalkrav pr 31.12.2020. Ettersom ren kjernekapital som anvendes til å oppfylle risikovektet MREL ikke samtidig kan benyttes til å oppfylle det kombinerte bufferkravet, blir det beregnede faktiske behovet for ansvarlig kapital og konvertibel gjeld effektivt 31,4 prosent av justert beregningsgrunnlag. For Sparebanken Møre vil det effektive MREL-kravet basert på ovenstående utgjøre 9 284 mill. kroner og samlet krav til etterstillelse vil utgjøre 7 658 mill. kroner. Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn og skal oppfylles fullt ut fra 1. januar 2024. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag. Dette vil for Sparebanken Møre beløpe seg til 5 914 mill. kroner. Beregnet tilgjengelig ansvarlig kapital for å dekke effektivt MREL-behov og minstekrav til samlet etterstillelse utgjør 5 094 mill. kroner. Sparebanken Møre har utstedt 1 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld.

Balanseført egenkapital31.12.202131.12.2020
Egenkapitalbevis989989
- egne egenkapitalbevis-2-2
Overkursfond357357
Fondsobligasjoner (AT1)599599
Grunnfondskapital3 0942 939
Gavefond125125
Utjevningsfond1 8311 679
Foreslått utbytte15844
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet16045
Egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt0179
Annen egenkapital259254
Sum balanseført egenkapital7 5707 208
   
Kjernekapital (T1)31.12.202131.12.2020
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-51-56
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-16-16
Fradrag overfinansiering pensjonsforpliktelser00
Fondsobligasjoner (AT1)-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-498-480
Fradrag for foreslått utbytte-158-44
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-160-45
Fradrag for egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt0-179
Sum ren kjernekapital (CET1)6 0885 788
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld00
Sum kjernekapital (T1)6 6876 387
   
Tilleggskapital (T2)31.12.202131.12.2020
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital703702
Sum tilleggskapital (T2)703702
   
Netto ansvarlig kapital7 3907 089
   
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier  
Kredittrisiko - standardmetoden31.12.202131.12.2020
Stater og sentralbanker00
Lokale og regionale myndigheter336248
Offentlig foretak19599
Institusjoner434538
Obligasjoner med fortrinnsrett486454
Egenkapitalposisjoner173173
Øvrige engasjement655640
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 2792 152
   
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode31.12.202131.12.2020
Massemarked pant i fast eiendom10 4099 932
Massemarked øvrige engasjementer359411
Foretak19 13818 419
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode29 90628 762
   
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko225396
Operasjonell risiko (basismetoden)2 9032 840
Risikovektede eiendeler35 31334 150
   
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5891 537
   
Bufferkrav:31.12.202131.12.2020
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent883854
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0591 025
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 prosent353342
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 2952 220
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav2 2042 032
   
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.12.202131.12.2020
Ansvarlig kapital20,920,8
Kjernekapital18,918,7
Ren kjernekapital17,217,0
   
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.12.202131.12.2020
Beregningsgrunnlag86 89082 643
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,77,7
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 4. kvartal 2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3351-71412000
Andre driftsinntekter45-19825247
Sum inntekter380-1811662247
Driftskostnader174-1647321047
Resultat før tap206-2-461341200
Tap på utlån500140
Resultat før skatt201-2-461331160
Skattekostnad48     
Resultat for perioden153     
       
       
Resultat - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2662-245267620
Andre driftsinntekter261-64979810327
Sum inntekter1 527-627362486527
Driftskostnader645-6214912340827
Resultat før tap8820-765014570
Tap på utlån49004540
Resultat før skatt8330-764564530
Skattekostnad191     
Resultat for perioden642     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)70 254-1131 22121 93947 2070
Avsetning for forventet tap utlån-32900-262-670
Netto utlån til kunder69 925-1131 22121 67747 1400
Innskudd fra kunder 1)41 853-1761114 95726 3020
Garantiforpliktelser1 732001 72840
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser39003900
Innskuddsdekning59,615,050,068,255,70,0
Antall årsverk36401754013217
       
       
Resultat - 4. kvartal 2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3141-161321970
Andre driftsinntekter71-153325226
Sum inntekter385-14171572196
Driftskostnader156-1526321049
Resultat før tap2291-9125115-3
Tap på utlån350044-90
Resultat før skatt1941-981124-3
Skattekostnad47     
Resultat for perioden147     
       
       
Resultat - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2272144857260
Andre driftsinntekter280-5611010110223
Sum inntekter1 507-5412458682823
Driftskostnader624-5513312839622
Resultat før tap8831-94584321
Tap på utlån1490014900
Resultat før skatt7341-93094321
Skattekostnad167     
Resultat for perioden567     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)67 126-1161 31220 90645 0240
Avsetning for forventet tap utlån-27600-216-600
Netto utlån til kunder66 850-1161 31220 69044 9640
Innskudd fra kunder 1)39 023-2665113 66524 7330
Garantiforpliktelser1 530001 52550
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser50005000
Innskuddsdekning58,10,049,665,454,90,0
Antall årsverk34601564913011
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat4.kv. 20214.kv. 202031.12.202131.12.2020
Netto renteinntekter8695360345
Andre driftsinntekter-120-3-1
Sum inntekter7495357344
Driftskostnader12125149
Resultat før tap6283306295
Tap på utlån0-101
Resultat før skatt6284306294
Skattekostnad13186764
Resultat for perioden4966239230
MØRE BOLIGKREDITT AS  
Balanse31.12.202131.12.2020
Utlån til kunder28 97129 041
Egenkapital1 7912 282
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
31.12.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6230-2-353671
Fiske og fangst3 480-4-2-123 475
Industri3 142-6-2-12103 132
Bygg og anlegg1 006-2-1-351 005
Varehandel og hotell1 065-10-151 068
Supply/Offshore1 258-1-10-18101 066
Eiendomsdrift7 694-5-2-41977 880
Faglig/finansiell tjenesteytelse785-1-1016799
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 319-5-9-3373 339
Sum næringsliv22 372-25-29-20832522 435
Personkunder43 925-7-39-213 63247 490
Sum utlån og fordringer på kunder66 297-32-68-2293 95769 925
       
       
31.12.2020KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5690-2-153619
Fiske og fangst3 449-2-2033 448
Industri2 690-8-6-7132 682
Bygg og anlegg965-3-6-16961
Varehandel og hotell686-1-2-26687
Supply/Offshore1 488-3-16-12201 347
Eiendomsdrift7 516-7-5-81867 682
Faglig/finansiell tjenesteytelse909-1-1024931
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland2 941-2-3-5302 961
Sum næringsliv21 213-27-43-14632121 318
Personkunder41 541-6-34-204 05145 532
Sum utlån og fordringer på kunder62 754-33-77-1664 37266 850
Innskudd med avtalt flytende rente og fast rente er målt til amortisert kost.
   
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring31.12.202131.12.2020
Jordbruk og skogbruk234196
Fiske og fangst1 6791 446
Industri2 6002 321
Bygg og anlegg836909
Varehandel og hotell1 6821 082
Eiendomsdrift2 3061 802
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 4004 773
Offentlig forvaltning946822
Andre2 5032 306
Sum næringsliv/offentlig17 18615 657
Personkunder24 66723 366
Sum41 85339 023
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

 Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng

Det benyttes 12-måneders PD til å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding

En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Kunder som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst.  For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for hvert av de nærmeste fem år.  Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe.  Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance).  Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap.

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier. 

Konsekvenser av covid-19 og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt. Covid-19 har medført utfordringer for enkelte av bankens kunder. Etter at vi var tilbake til en mer normal hverdag (med økt beredskap) høsten 2021, førte omikronvarianten til en ny nedstenging. Selv om vi nå er på vei tilbake til en mer normal hverdag, er det fortsatt usikkerhet knyttet til forventet utvikling både i Norge og i verdensøkonomien, og bildet endres kontinuerlig. Det er en del bransjer som har endret seg fundamentalt på grunn av den raske digitaliseringen som er skjedd under covid-19. Og det vil komme endringer i økonomien på grunn av klimaspørsmålet og fokuset på bærekraft. 

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger gjennom 2020 og 2021.

Selv om omikronvarianten medførte ny nedstenging er utsiktene blitt mer positive og oversiktlige. Det er større andeler av befolkningen som er vaksinert og det er forbedringer i de makroøkonomiske forholdene. Det er fortsatt svært få konkurser og misligholdet er lavt.

Sannsynligheten for pessimistisk scenario er redusert fra 20 prosent til 10 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er økt fra 10 prosent til 20 prosent.

 

 

                                              

                                                          

                                                          

 

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN4. kv. 20214. kv. 202020212020
Endring i ECL Steg 1-400-3
Endring i ECL Steg 2-8-30-12-15
Endring i ECL Steg 30-2-1-3
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)21-195925
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)54819113
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)21529161
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-11-150-23-165
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering239744
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-3-9-8
Tap på utlån og garantier53549149
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement1312025
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-8-20-4-32
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-5-5-1-11
Migrering til steg 11-18-2-19
Migrering til steg 2-122021
Migrering til steg 30-363
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--5555
ECL 31.12.20213372263368
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7392167
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2529208262
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser143439
     
     
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement1320134
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-12-17-6-35
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-3-22-2-27
Migrering til steg 13-220-19
Migrering til steg 2-427-122
Migrering til steg 30-154
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---28-28
ECL 31.12.20203384209326
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM6342060
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2743146216
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser074350
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 093339-57 432
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)10 1862 024-12 210
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 9741 261-3 235
Kredittforringede engasjement--1 0961 096
Sum brutto engasjement69 2533 6241 09673 973
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-72-263-368
Sum netto engasjement *)69 2203 55283373 605
     
     
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)52 268569-52 837
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 5322 239-9 771
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)7561 112-1 868
Kredittforringede engasjement--1 0501 050
Sum brutto engasjement60 5563 9201 05065 526
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-84-209-326
Sum netto engasjement *)60 5233 83684165 200
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager).
       
 31.12.202131.12.2020
KONSERNSumPMNLSumPMNL
       
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager46415837211
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer1 0505199996739928
Brutto kredittforringede engasjementer1 096921 0041 050111939
       
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager1511418126
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer248102381918183
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer2632124220920189
       
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager3130165605
Netto øvrige kreditforringede engasjementer8024176177631745
Netto kredittforringede engasjementer8337176284191750
       
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,520,194,111,530,244,09
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,160,153,121,220,203,27
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)20212020
Garantiprovisjoner3936
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2623
Inntekter fra fondssalg/verdipapir1511
Inntekter fra aktiv forvaltning4236
Inntekter fra betalingsformidling7981
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2523
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester226210
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-31
Inntekter eiendomsmegling2523
Øvrige driftsinntekter14
Andre driftsinntekter2627
Netto provisjons- og andre driftsinntekter218206
Renteforretninger (for kunder)1216
Valutaforretninger (for kunder)3552
Mottatt utbytte322
Kursgevinst/-tap aksjer18-4
Kursgevinst/-tap obligasjoner-23-4
Verdiendring på fastrenteutlån-10778
Derivat knyttet til fastrenteutlån113-77
Verdiendring på utstedte obligasjoner771-600
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner-777595
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-2-4
Netto resultat fra finansielle instrumenter4374
Sum andre inntekter261280

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment.

Andre inntekter - 2021KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon3933600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2642200
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1541100
Inntekter fra aktiv forvaltning42221190
Inntekter fra betalingsformidling79918520
Andre gebyrer og provisjonsinntekter25-18180
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester22621861190
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-9-2-230
Inntekter eiendomsmegling2500025
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter2610025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter21813849625
      
      
Andre inntekter - 2020KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjoner3603600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2302210
Inntekter fra fondssalg/verdipapir1100110
Inntekter fra aktiv forvaltning36418140
Inntekter fra betalingsformidling811317510
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2347120
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester21021801090
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-31-13-1-170
Inntekter eiendomsmegling2300023
Øvrige driftsinntekter43100
Andre driftsinntekter2731023
Netto provisjons- og andre driftsinntekter20611809223
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)20212020
Lønn262250
Pensjonskostnader2120
Arbeidsgiveravgift og finansskatt5753
Andre personalkostnader2014
Lønn m.v.360337
Avskrivninger4546
Driftskostnader egne og leide lokaler1919
Vedlikehold driftsmidler79
IT-kostnader128118
Markedsføringskostnader2826
Kjøp av eksterne tjenester2227
Porto, telefon, aviser m.v.710
Reisekostnader24
Formuesskatt55
Andre driftskostnader2223
Sum andre driftskostnader240241
Sum driftskostnader645624
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

 • amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer: 

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid. 

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.12.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 867867
Utlån til og fordringer på kunder3 95765 96869 925
Sertifikater og obligasjoner10 185 10 185
Aksjer og andre verdipapirer204 204
Finansielle derivater810 810
Sum finansielle eiendeler15 15667 26382 419
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 980980
Innskudd fra kunder 41 85341 853
Finansielle derivater336 336
Verdipapirgjeld 30 26330 263
Ansvarlig lånekapital 703703
Sum finansielle forpliktelser33673 79974 135
    
    
KONSERN - 31.12.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder4 37262 47866 850
Sertifikater og obligasjoner8 563 8 563
Aksjer og andre verdipapirer178 178
Finansielle derivater1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler14 90664 18679 092
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 2092 209
Innskudd fra kunder 39 02339 023
Finansielle derivater537 537
Verdipapirgjeld 28 77428 774
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser53770 70871 245
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.12.202131.12.2020
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank428428542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner8678671 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder65 96865 96862 47862 478
Sum finansielle eiendeler67 26367 26364 18664 186
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9809802 2092 209
Innskudd fra kunder41 85341 85339 02339 023
Verdipapirgjeld30 38730 26328 90728 774
Ansvarlig lånekapital710703714702
Sum finansielle forpliktelser73 93073 79970 85370 708
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 31.12.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9573 957
Sertifikater og obligasjoner7 0823 103 10 185
Aksjer og andre verdipapirer10 194204
Finansielle derivater 810 810
Sum finansielle eiendeler7 0923 9134 15115 156
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 336 336
Sum finansielle forpliktelser-336-336
     
     
KONSERN - 31.12.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3724 372
Sertifikater og obligasjoner6 1212 442 8 563
Aksjer og andre verdipapirer14 164178
Finansielle derivater 1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler6 1354 2354 53614 906
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 537 537
Sum finansielle forpliktelser-537-537
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning6489
Salg/reduksjon-1 170-8
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden10729
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194
   
   
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
Kjøp/økning1 2044
Salg/reduksjon-1 058-17
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden29-11
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.12.2021RenteUtstedtForfall31.12.202131.12.2020
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 1531 221
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028297330
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520221 0141 022
NO0010777584NOK-3 mnd Nibor + 0,58 %20162021-3 006
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 5032 647
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0023 002
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 5262 684
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 0281 086
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0012 998
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 5052 670
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020252 9992 998
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027309327
NO0010951544NOK2 7003 mnd Nibor + 0,75 %202120262 766-
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 500-
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)25 60323 991

Pr 31.12.2021 eide Sparebanken Møre 514 mill. kroner i OMF (inkl. påløpte renter) utstedt av Møre Boligkreditt AS (503 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.12.2021 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. 
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger: 
MORBANK31.12.202131.12.2020
Resultat  
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper3224
Mottatt utbytte fra datterselskap237227
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS4441
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1414
   
Balanse  
Fordring på datterselskap3 5144 876
Obligasjoner med fortrinnsrett514503
Gjeld til datterselskap1 0611 475
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS8596
Konsernintern sikring860
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS28 97529 045
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.12.2021Antall EKBAndel av EKB i %
Cape Invest AS975 4699,87
Sparebankstiftelsen Tingvoll974 3009,85
Verdipapirfondet Eika egenkapital382 6303,87
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS305 1893,09
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi283 0122,86
Spesialfondet Borea utbytte271 3342,74
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge250 2572,53
Wenaas EFTF AS200 0002,02
Brown Brothers Harriman & Co.199 3772,02
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
Kommunal Landspensjonskasse90 7510,92
Forsvarets personellservice87 0000,88
Stiftelsen Kjell Holm80 7500,82
BKK Pensjonskasse70 6700,71
U Aandahls Eftf AS50 0000,51
PIBCO AS45 9000,46
Borghild Hanna Møller40 2440,41
Sum 20 største eiere5 300 26453,61
Totalt antall EKB9 886 954100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 5,28 prosent ved utgangen av 2021.