Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.12.202131.12.2020
   
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 8842 069
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-277-521
Innbetalinger av utbytte322
Driftsutbetalinger-531-552
Utbetalinger av skatt-104-99
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner299-78
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-3 037-2 632
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-90-207
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 8292 220
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter976222
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer94115
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer6 2867 359
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-10 013-8 919
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.00
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-17-37
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler135-65
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-3 515-1 547
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-268-388
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-1 2291 392
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld6 3465 821
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-2 150-5 912
Utbetalinger av utbytte-133-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-11847
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-23-27
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 425795
   
Netto endring likvider-114-530
Likviditetsbeholdning 01.015421 072
Likviditetsbeholdning 31.12428542