Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)31.12.202131.12.2020
Kontanter og fordringer på Norges Bank428542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner4 2685 925
Utlån til og fordringer på kunder41 06737 925
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer10 0308 950
Finansielle derivater278677
Aksjer og andre verdipapirer204178
Eierinteresser i konsernselskaper1 5712 071
Utsatt skattefordel90
Immaterielle eiendeler5156
Varige driftsmidler156183
Andre eiendeler117111
Sum eiendeler58 17956 618
   
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)31.12.202131.12.2020
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 8773 113
Innskudd fra kunder41 87039 049
Utstedte obligasjoner5 1745 286
Finansielle derivater264521
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter8079
Pensjonsforpliktelser3557
Betalbar skatt200109
Avsetninger på garantiansvar3950
Forpliktelse ved utsatt skatt065
Andre forpliktelser626633
Ansvarlig lånekapital703702
Sum forpliktelser50 86849 664
Egenkapitalbevis989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-2
Overkurs357357
Fondsobligasjoner599599
Innskutt egenkapital1 9431 943
Grunnfondskapital3 0942 939
Gavefond125125
Utjevningsfond1 8311 679
Annen egenkapital318268
Opptjent egenkapital5 3685 011
Sum egenkapital7 3116 954
Sum forpliktelser og egenkapital58 17956 618