Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note31.12.202131.12.2020 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 428542 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 8671 166 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 69 92566 850 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 10 1858 563 
Finansielle derivater9 11 8101 793 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 204178 
Immaterielle eiendeler 5156 
Varige driftsmidler 204224 
Andre eiendeler 123114 
Sum eiendeler 82 79779 486 
     
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note31.12.202131.12.2020 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 9802 209 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 41 85339 023 
Utstedte obligasjoner9 10 12 30 26328 774 
Finansielle derivater9 11 336537 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 8078 
Pensjonsforpliktelser 3557 
Betalbar skatt 334111 
Avsetninger på garantiansvar 3950 
Forpliktelse ved utsatt skatt 61194 
Andre forpliktelser 543543 
Ansvarlig lånekapital9 10 703702 
Sum forpliktelser 75 22772 278 
Egenkapitalbevis14 989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-2 
Overkurs 357357 
Fondsobligasjoner 599599 
Innskutt egenkapital 1 9431 943 
Grunnfondskapital 3 0942 939 
Gavefond 125125 
Utjevningsfond 1 8311 679 
Annen egenkapital 577522 
Opptjent egenkapital 5 6275 265 
Sum egenkapital 7 5707 208 
Sum forpliktelser og egenkapital 82 79779 486