Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 4. KVARTAL 2021
Resultat før tap i 4. kvartal 2021 utgjorde 206 mill. kroner, 1,00 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 229 mill. kroner og 1,17 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Resultat etter skatt i 4. kvartal 2021 utgjorde 153 mill. kroner, 0,74 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 147 mill. kroner og 0,75 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen i 4. kvartal 2021 ble 9,0 %, mot 9,1 % i 4. kvartal 2020 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 45,7 % mot 40,2 % i 4. kvartal 2020. 

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,00 (7,10) for konsernet og kroner 5,00 (3,88) for morbanken. 

Rentenetto 
Netto renteinntekter på 335 mill. kroner er 21 mill. kroner og 6,7 % høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 1,62 %, som er 0,03 p.e. høyere enn i 4. kvartal 2020. 

Innen personkundemarkedet er rentemarginen på utlån redusert og innskuddsmarginen økt sammenlignet med 3. kvartal 2021. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen på utlån stabil mens rentemarginen på innskudd har økt sammenlignet med 3. kvartal 2021.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden har bidratt til press nedover på netto renteinntekter, mens et høyere utlåns- og innskuddsvolum har gitt økning i netto renteinntekter.

Andre inntekter
Andre inntekter ble 45 mill. kroner i kvartalet, 26 mill. kroner lavere enn i 4. kvartal i fjor. Netto resultat fra sum finansielle instrumenter på -16 mill. kroner er 34 mill. kroner lavere enn i 4. kvartal 2020. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 23 mill. kroner i kvartalet, mot en kursgevinst på 2 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kursgevinst på aksjer utgjør 7 mill. kroner mot et kurstap på 10 mill. kroner i 4. kvartal 2020. Negativ verdiendring på fastrenteutlån utgjør 6 mill. kroner mot positiv verdiendring på 4 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Verdiendring på utstedte obligasjoner er negativ med 6 mill. kroner, mot negativ verdiendring på 1 mill. kroner i 4. kvartal 2020. Inntekter fra valuta og rentehandel viser en reduksjon på 2 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 8 mill. kroner i forhold til 4. kvartal 2020. Økningen er i hovedsak knyttet til forsikringssalg, inntekter fra aktiv forvaltning og betalingsformidling.

Kostnader 
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 174 mill. kroner, som er 18 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Lønn m.v. er 15 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 97 mill. kroner. Andre kostnader har økt med 3 mill. kroner fra samme periode i fjor. 

Avsetning for forventet tap og mislighold 
Kvartalsregnskapet er belastet med 5 mill. kroner i tap på utlån og garantier (35 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,03 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,18 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 1 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en økning på 4 mill. kroner.

Utlåns- og innskuddsvekst
I forhold til ved utgangen av 3. kvartal 2021 er forvaltningskapitalen redusert med 1,7 % til 82 797 mill. kroner. Utlån har økt med 0,7 % til 69 925 mill. kroner og innskudd fra kunder er økt med 2,6 % til 41 853 mill. kroner. I 4. kvartal 2021 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 0,1 % og en økning på 1,0 % til personkunder. For ytterligere kommentarer vedrørende volumutvikling de siste 12 månedene vises det til kommentarer for året 2021.

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2021
Sparebanken Møres resultat før tap ble 882 mill. kroner og 1,08 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 883 mill. kroner og 1,13 % i 2020.

Resultat etter skatt utgjorde 642 mill. kroner og 0,78 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 567 mill. kroner og 0,73 % i 2020. Resultatet for 2021 gir en egenkapitalavkastning på 9,5 %, mot 8,6 % i 2020.

Resultat pr egenkapitalbevis i 2021 var kroner 31,10 (27,10) for konsernet og kroner 30,98 (26,83) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter endte på 1 266 mill. kroner (1 227 mill. kroner) og som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde dette 1,56 % (1,57 %). Rentenettoen utgjorde 82,9 % (81,4 %) av sum inntekter i 2021.

Innen personkundemarkedet er det en reduksjon i rentemarginen på utlån, mens det er en økning i innskuddsmarginen sammenlignet med 2020. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen på utlån på samme nivå som i 2020, mens rentemarginen på innskudd er noe høyere.

Et lavere rentenivå i 2021 har gitt reduserte fundingkostnader, men også redusert netto rentebidrag fra bankens egenkapital. Rentenivået har økt fra 2. kvartal 2021 og det er gjennomført renteendringer både på utlån og innskudd fra november 2021.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko i utlånsporteføljen har bidratt til press nedover på netto renteinntekter, mens et høyere utlåns- og innskuddsvolum har gitt økning i netto renteinntekter.

I 2020 var utlåns- og innskuddsmarginen sterkt påvirket av renteendringene som ble gjennomført i løpet av 2. og 3. kvartal. Utlånsrentene ble redusert før innskuddsrentene og dette påvirket netto renteinntekter og marginer for året i vesentlig grad.

Andre inntekter
Andre inntekter var i 2021 på 261 mill. kroner (0,32 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Dette er en reduksjon på 19 mill. kroner i forhold til 2020.

Utbytte utgjør 3 mill. kroner mot 22 mill. kroner i 2020. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 23 mill. kroner mot et tap på 4 mill. kroner i 2020. Kursgevinst på aksjer utgjør 18 mill. kroner mot et tap på 4 mill. kroner i 2020. Inntekter fra øvrige finansielle instrumenter viser en reduksjon på 15 mill. kroner sammenlignet med 2020.

Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 12 mill. kroner sammenlignet med 2020.

Se note 7 for spesifikasjon av andre inntekter.

Kostnader
Totale kostnader ble 645 mill. kroner som er 21 mill. kroner høyere enn i 2020. Personalkostnadene er økt med 23 mill. kroner sammenlignet med 2020 og utgjør 360 mill. kroner. Bemanningen er økt med 18 årsverk de siste 12 månedene til 364 årsverk. Øvrige kostnader er 2 mill. kroner lavere enn i 2020. Se note 8 for spesifikasjon av kostnader.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 42,2 % i 2021 som er en økning i forhold til 2020 på 0,8 p.e.

Avsetning for forventet tap og mislighold 
Resultatregnskapet er i 2021 belastet med 49 mill. kroner (149 mill. kroner) i tap på utlån og garantier. Dette utgjør 0,06 % (0,19 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Pr utgangen av 2021 utgjør avsetning for forventet tap totalt 368 mill. kroner, tilsvarende 0,51 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (326 mill. kroner og 0,47 %). Av total avsetning for forventet tap er 15 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med mislighold over 90 dager (18 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,03 %). 248 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (191 mill. kroner), tilsvarende 0,34 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,28 %). 

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med mislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 8 mill. kroner. Pr utgangen av 2021 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 762 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 71 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,16 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (1,22 %). 

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2021 utgjorde utlån til kunder 69 925 mill. kroner (66 850 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 3 075 mill. kroner, tilsvarende 4,6 %. Utlån til personkunder økte med 4,3 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 5,4 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2021 på 67,7 % (68,2 %).

Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2 830 mill. kroner og 7,3 %. Ved utgangen av 2021 utgjør innskuddene 41 853 mill. kroner (39 023 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 5,6 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 9,5 % og innskudd fra det offentlige har økt med 15,1 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 58,9 % (59,9 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 38,8 % (38,0 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,3 % (2,1 %). 

Innskudd som andel av utlån utgjør 59,6 % ved utgangen av 2021 (58,1 %). 

KAPITALDEKNING 
Sparebanken Møre er godt kapitalisert. Ved utgangen av 2021 var ren kjernekapitaldekning 17,2 % (17,0 %). Dette er 4,5 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Ansvarlig kapital utgjør 20,9 % (20,8 %), og kjernekapital utgjør 18,9 % (18,7 %). 

Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV som ble innført med virkning fra 31.12.2019. 

Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 2021 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019. Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 %.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen 2021 på 7,7 %, det samme som ved utgangen av 2020. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin.

Ved innføring av «Bankpakken» i norsk regelverk, sannsynligvis med virkning fra 30. juni 2022, vil SMB-rabatten utvides. Det er anslått at effekten vil bedre konsernets rene kjernekapitaldekning med 1,3 prosentpoeng. Finanstilsynet offentliggjorde 9. juni 2021 rundskriv 03/2021 vedrørende krav til IRB-modeller. Det er foretatt en vurdering i regi av IRB-bankene av at rundskrivet er i strid med EU-regelverket, noe som er kommunisert til Finansdepartementet. Sparebanken Møre har anslått effekten av endring i referansemodellen for boliglån til å utgjøre en reduksjon i ren kjernekapitaldekning på 0,4 prosentpoeng. Effekten er ikke inntatt i bankens kapitalrapportering. Sparebanken Møre har søkt Finanstilsynet om endringer i IRB-modellene og i kalibreringsrammeverket, og avventer svar fra tilsynet.

MREL
Finanstilsynet har fastsatt at Sparebanken Møre skal ha et risikovektet MREL-krav på 25,9 prosent av justert beregningsgrunnlag basert på relevante kapitalkrav pr 31.12.2020. Ettersom ren kjernekapital som anvendes til å oppfylle risikovektet MREL ikke samtidig kan benyttes til å oppfylle det kombinerte bufferkravet, blir det beregnede faktiske behovet for ansvarlig kapital og konvertibel gjeld effektivt 31,4 prosent av justert beregningsgrunnlag.

For Sparebanken Møre vil det effektive MREL-kravet basert på ovenstående utgjøre 9 284 mill. kroner og samlet krav til etterstillelse vil utgjøre 7 658 mill. kroner. Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn og skal oppfylles fullt ut fra 1. januar 2024. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag. Dette vil for Sparebanken Møre beløpe seg til 5 914 mill. kroner. Beregnet tilgjengelig ansvarlig kapital for å dekke effektivt MREL-behov og minstekrav til samlet etterstillelse utgjør 5 094 mill. kroner. Sparebanken Møre har utstedt 1 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 2021.

DATTERSELSKAPER 
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 240 mill. kroner etter skatt i 2021 (232 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen 2021 utestående obligasjoner for 25,1 milliarder kroner, hvorav 41 prosent er utstedt i annen valuta enn NOK. Av utstedt obligasjonsvolum fra selskapet holdes 510 mill. kroner (begge nominelle verdier) av morbank ved utgangen av 2021. Møre Boligkreditt AS har gitt 239 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet i 2021 (230 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har ikke gitt resultatbidrag i 2021 (0,5 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 17 årsverk i selskapet. 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 1 mill. kroner i 2021 (2 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet. 

COVID-19
Covid-19 har medført utfordringer for enkelte av bankens kunder. Etter at vi var tilbake til en mer normal hverdag (med økt beredskap) høsten 2021, førte omikronvarianten til en ny nedstenging. Selv om vi nå er på vei tilbake til en mer normal hverdag, er det fortsatt usikkerhet knyttet til forventet utvikling både i Norge og i verdensøkonomien, og bildet endres kontinuerlig. Det er en del bransjer som har endret seg fundamentalt på grunn av den raske digitaliseringen som er skjedd under covid-19. Det vil også komme endringer i økonomien på grunn av klimaspørsmålet og fokuset på bærekraft.

Selv om omikronvarianten medførte ny nedstenging, er utsiktene blitt mer positive og oversiktlige. Det er større andeler av befolkningen som er vaksinert og det er forbedringer i de makroøkonomiske forholdene. Det er fortsatt svært få konkurser og misligholdet er lavt.

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger gjennom 2020 og 2021. Se ytterligere informasjon i note 5.

EGENKAPITALBEVIS 
Ved utgangen av 2021 var det 5 617 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 5,28 prosent ved utgangen av året. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,66 prosent av bankens totale egenkapital.

note 14 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 31. desember 2021 eide banken 22 111 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTBYTTEPOLITIKKEN
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen.

Utbytte består av kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne og samfunnsutbytte. Andelen av overskuddet som avsettes til utbytte tilpasses bankens soliditet. Om ikke soliditeten tilsier noe annet, tas det sikte på at om lag 50 prosent av årets overskudd samlet sett kan utdeles som utbytte.

Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD
I henhold til reglene knyttet til egenkapitalbevis m.m. og i samsvar med utbyttepolitikken til Sparebanken Møre legger styret opp til å foreslå at 51,5 % av overskuddet i konsernet tilordnet egenkapitaleierne avsettes til kontantutbytte og utbyttemidler til lokalsamfunnet.

Ut fra den regnskapsmessige fordelingen av egenkapitalen i morbanken mellom eierandelskapitalen og grunnfondet tilfaller 49,66 % av overskuddet eierne av egenkapitalbevis og 50,34 % tilfaller grunnfondet. Resultat pr egenkapitalbevis i konsernet i 2021 ble kr 31,10. Styret legger opp til å foreslå overfor generalforsamlingen at kontantutbytte pr egenkapitalbevis for regnskapsåret 2021 settes til kr 16,00, totalt 158 mill. kroner. Tilsvarende avsetning for utbyttemidler til lokalsamfunnet vil utgjøre 160 mill. kroner.

Forslag til resultatdisponering (tall i mill. kroner):

Årets overskudd                                                               642

Andel tilordnet fondsobligasjonseierne                               23

Utbyttemidler (51,5 %):

Til kontantutbytte                                          158

Til samfunnsutbytte                                        160             318

Styrking av egenkapitalen: (48,5 %):

Til utjevningsfondet                                       148

Til grunnfondet                                              150

Til andre fond                                                    3              301

Sum disponert                                                                  642

UTSIKTENE FRAMOVER 
Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal begynte å stige i desember som følge av innføringen av mer omfattende smittevernstiltak. I midten av måneden utgjorde antall registrert som helt eller delvis ledige, eller som deltakere i diverse arbeidsmarkedstiltak, 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Andelen helt ledige var på 2,0 prosent. Den tilsvarende ledighetsprosenten for landet som helhet var 2,2 prosent.

Det var særlig innenfor tjenesteytende næringer som hotell, restaurant, reiseliv og kultur at ledigheten steg mot slutten av 4. kvartal. Dette er næringer som også tidligere har vært hardt rammet av pandemien. Når smittevernstiltakene avvikles forventes imidlertid produksjonen av tjenester i fylket å stige. Ledigheten vil da etter hvert igjen kunne falle ned mot nivået fra før pandemien.

Veksttakten i utlån til husholdningene for Norge sett under ett økte svakt gjennom de to første kvartalene i fjor, men flatet ut i annet halvår. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet var tiltakende fram til utgangen av oktober, for så å falle svakt tilbake. Samlet tolvmåneders utlånsvekst til publikum lå ved utgangen av november 2021 på 5,1 prosent mot 4,8 prosent ved utgangen av 2020.

Banken registrerte god aktivitet gjennom 2021 med tiltakende veksttakt i totale utlån sammenlignet utgangen av 2020. 12-månedersveksten endte på 4,6 prosent mot 4,4 prosent ved utgangen av 2020. 12-månedersveksten i utlån til personmarkedet endte på 4,3 prosent ved utgangen av året, mens utlånsveksten til næringslivsmarkedet endte på 5,4 prosent. Innskuddene økte med 7,3 prosent de tolv siste månedene fram til utgangen av 2021 og innskuddsdekningen holder seg høy.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Sparebanken Møres strategiske finansielle resultatmål er en egenkapitalavkastning som overstiger 11 % og en kostnadsandel under 40 %. De aktivitetsdempende tiltak som følge av koronapandemien har påvirket markedet slik at målene ikke ble nådd i 2021. Styret forventer en bedring av måltallene og at iverksatte tiltak gjør at målene vil nås i 2022.

 

Ålesund, 31. desember 2021
26. januar 2022

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
HENRIK GRUNG, styrets nestleder
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
THERESE MONSÅS LANGSET
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør