Hovedtall konsern

Resultat        
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)    
 4. kv. 20214. kv. 202020212020
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3351,623141,591 2661,561 2271,57
Netto provisjons- og andre driftsinntekter610,30530,272180,272060,27
Netto resultat fra finansielle instrumenter-16-0,08180,09430,05740,09
Sum inntekter3801,843851,951 5271,881 5071,93
Sum driftskostnader1740,841560,786450,806240,80
Resultat før tap2061,002291,178821,088831,13
Tap på utlån, garantier m.v50,03350,18490,061490,19
Resultat før skatt2010,971940,998331,027340,94
Skattekostnad480,23470,241910,241670,21
Resultat for perioden1530,741470,756420,785670,73
Balanse   
(Mill. kroner)31.12.2021Endring siste 12 mnd. i %31.12.2020
Forvaltningskapital 4)82 7974,279 486
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)80 9423,278 450
Utlån til kunder69 9254,666 850
Brutto utlån til personkunder47 5574,345 592
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor22 6975,421 534
Innskudd fra kunder41 8537,339 023
Innskudd fra personkunder24 6675,623 366
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor17 1869,815 657
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)    
 4. kv. 20214. kv. 202020212020
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)9,09,19,58,6
Kostnader i prosent av inntekter 4)45,740,242,241,4
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,030,210,070,23
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,521,531,521,53
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,161,221,161,22
Innskuddsdekning i % 4)59,658,159,658,1
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)122138122138
Utlånsvekst i % 4)0,72,34,64,4
Innskuddsvekst i % 4)2,6-0,87,36,0
Ansvarlig kapital 1)20,920,820,920,8
Kjernekapital (T1) i % 1)18,918,718,918,7
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,217,017,217,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,77,77,77,7
Årsverk364346364346
Egenkapitalbevis (EKB)     
 20212020201920182017
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)31,1027,1034,5029,6027,70
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)30,9826,8332,0028,3527,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs444296317283262
Børsverdi (mill. kroner)4 3902 9273 1342 7982 590
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)350332320303289
Utbytte pr EKB16,0013,5014,0015,5014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)14,310,99,29,69,5
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,270,890,990,930,91
1) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport