Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)4. kv. 20204. kv. 201920202019
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2583671 1401 367
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi2171169245
Rentekostnader60179426605
Netto renteinntekter2192598831 007
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5459209220
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester772626
Andre driftsinntekter11104438
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5862227232
Utbytte156249184
Netto verdiendring på finansielle instrumenter4135465
Netto avkastning på finansielle investeringer1919303249
Sum inntekter2963401 4131 488
Kostnader ved ytelser til ansatte7586317340
Administrasjonskostnader3135142143
Avskrivninger og avsetninger12155154
Andre driftskostnader30219280
Sum driftskostnader148157602617
Resultat før tap148183811871
Tap på utlån, garantier m.v.371314860
Resultat før skatt111170663811
Skattekostnad2937102150
Resultat for perioden82133561661
Tilordnet egenkapitaleiere76122534638
Tilordnet fondsobligasjonseiere6112723
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)3,886,1026,8332,00
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)3,886,1026,8332,00
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0014,0015,50
     
     
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)4. kv. 20204. kv. 201920202019
Resultat for perioden82133561661
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader0000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon-36-29-36-29
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon9797
Totalresultat for perioden55111534639
Tilordnet egenkapitaleiere49100507616
Tilordnet fondsobligasjonseiere6112723
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.