Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note4. kv. 20204. kv. 201920202019
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 3885721 7622 085
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 3070192243
Rentekostnader 1043037261 014
Netto renteinntekter9 3143391 2281 314
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5459210221
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 772626
Andre driftsinntekter 782724
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5460211219
Utbytte 1662212
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 295262
Netto avkastning på finansielle investeringer 18157474
Sum inntekter 3864141 5131 607
Kostnader ved ytelser til ansatte 8191332354
Administrasjonskostnader 3134143143
Avskrivninger og avsetninger 11174650
Andre driftskostnader 342610999
Sum driftskostnader 157168630646
Resultat før tap 229246883961
Tap på utlån, garantier m.v.3 351514950
Resultat før skatt 194231734911
Skattekostnad 4741167200
Resultat for perioden 147190567711
Tilordnet egenkapitaleiere 141179540688
Tilordnet fondsobligasjonseiere 6112723
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,109,0027,1034,50
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,109,0027,1034,50
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,0015,50
      
      
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner) 4. kv. 20204. kv. 201920202019
Resultat for perioden 147190567711
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader 10132
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader -20-10
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon -36-29-36-29
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 9797
Totalresultat for perioden 128169542691
Tilordnet egenkapitaleiere 122158515668
Tilordnet fondsobligasjonseiere 6112723
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.