Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.12.2020. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2019.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

Note 1.5 i årsregnskapet for 2019 omtaler bruk av estimater ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Ett av de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er måling av forventet tap på utlån (ECL) i henhold til IFRS 9. Covid-19 har medført endrede forutsetninger for beregning av forventet tap pr Q4 2020. Se note 3 for ytterligere informasjon. 

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring31.12.202031.12.2019
Jordbruk og skogbruk622568
Fiske og fangst3 4523 502
Industri2 7032 346
Bygg og anlegg971915
Varehandel og hotell692621
Supply/Offshore1 4881 042
Eiendomsdrift7 7027 692
Faglig/finansiell tjenesteytelse9331 186
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 9712 569
Sum næringsliv/offentlig21 53420 441
Personkunder45 59243 847
Sum brutto utlån og fordringer på kunder67 12664 288
Forventet tap (ECL) - Steg 1 Næringsliv (NL)-27-30
Forventet tap (ECL) - Steg 1 Personkunder (PM)-6-5
Forventet tap (ECL) - Steg 2 Næringsliv (NL)-43-58
Forventet tap (ECL) - Steg 2 Personkunder (PM)-34-36
Forventet tap (ECL) - Steg 3 Næringsliv (NL)-146-106
Forventet tap (ECL) - Steg 3 Personkunder (PM)-20-24
Sum netto utlån og fordringer på kunder 1)66 85064 029
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)62 47859 832
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)4 3724 197
1) Sparebanken Møres samlede EAD blir offentliggjort i bankens årsrapport, jfr. Note 3 i årsrapporten for 2019. Samlet EAD offentliggjøres også kvartalsvis i bankens Pilar 3 dokument, jfr. vedlegg CR6.
   
   
KONSERNInnskudd
Sektor/næring31.12.202031.12.2019
Jordbruk og skogbruk196187
Fiske og fangst1 4461 252
Industri2 3211 659
Bygg og anlegg909841
Varehandel og hotell1 082839
Eiendomsdrift1 8021 648
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 7735 448
Offentlig forvaltning822777
Andre2 3062 467
Sum næringsliv/offentlig15 65715 118
Personkunder23 36621 685
Sum innskudd fra kunder39 02336 803
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng

 Det benyttes 12-måneders PD til å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding
En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Kunder som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger 1 000 kroner.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen.

Konsekvenser av covid-19 og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Delårsrapporten for 4. kvartal 2020 er avlagt under andre økonomiske utsikter enn årsregnskapet for 2019.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventningene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Covid-19 har medført en ekstraordinær situasjon for bankens kunder. Flere av næringslivs- og personkundene har på kort sikt fått reduserte inntekter og det er knyttet stor usikkerhet til estimering av fremtidige kontantstrømmer og gjeldsbetjeningsevne for disse kundene. På den andre siden har andre bransjer hatt en positiv økonomisk utvikling gjennom 2020.

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger gjennom 2020. I 1. kvartal 2020 ble sannsynligheten for pessimistisk scenario økt fra 10 til 40 prosent, mens basis scenariet ble redusert fra 80 prosent til 50 prosent sannsynlighet.

I løpet av 4. kvartal er utsiktene mer positive og oversiktlige. Det er forbedringer i de makroøkonomiske forholdene. Vaksineringen av befolkningen er iverksatt. Det er svært få konkurser og misligholdet er relativt lavt. Myndighetene har kommet med nye tiltakspakker rettet mot bransjer som er hardest rammet. I tillegg har oljeprisen steget markert i løpet av 4. kvartal.

Banken innvilget betalingslettelser i 1. og 2. kvartal 2020 som følge av konsekvensene av covid-19. De aller fleste av kundene som søkte fikk innvilget 6 måneders avdragsfrihet til 2. halvår 2020. De fleste av kundene som fikk innvilget betalingslettelse, betaler nå avdrag etter opprinnelig avtale.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Videre er det supplert med en mer portefølje- eller segmentbasert (hotell, turisme, reiseliv, personlig tjenesteytende næringer) tilnærming for vurdering av vesentlig økt kredittrisiko og migrering til steg 2. Dette på bakgrunn av at dagens endringer i framtidsutsikter ikke er fanget opp av ECL-modellen i tilstrekkelig grad.

De positive endringene i økonomiske forhold har ført til endring i makroøkonomiske scenarier og vektinger pr 31.12.2020 sett i forhold til 3. kvartal 2020. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er redusert fra 40 til 20 prosent, mens basis scenariet er økt fra 50 prosent til 70 prosent sannsynlighet. Beste scenario er beholdt uendret på 10 %.

 

                                              

                                                          

                                                          

 

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN4. kv. 20204. kv. 201920202019
Endring i ECL Steg 101-310
Endring i ECL Steg 2-3013-1537
Endring i ECL Steg 3-2-2-3-138
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-19-3252
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)483113155
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)152716112
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-150-7-165-30
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering3954410
Inngang på tidligere konstaterte tap-3-2-8-8
Tap på utlån og garantier351514950
Endring i balanseførte tapsavsetninger/ECL i perioden    
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement1320134
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-12-17-6-35
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-3-22-2-27
Migrering til steg 13-220-19
Migrering til steg 2-427-122
Migrering til steg 30-154
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---28-28
ECL 31.12.20203384209326
- herav forventet tap på utlån PM6342060
- herav forventet tap på utlån NL2743146216
- herav forventet tap på garantier074350
     
     
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement1511127
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-5-12-125-142
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert2204
Migrering til steg 11-22-1-22
Migrering til steg 2-360-2136
Migrering til steg 30-187
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--127127
ECL 31.12.20193699240375
- herav forventet tap på utlån PM5362465
- herav forventet tap på utlån NL3058106194
- herav forventet tap på garantier15110116
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)52 268569-52 837
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 5322 239-9 771
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)7561 112-1 868
Kredittforringede engasjement--1 0501 050
Sum brutto engasjement60 5563 9201 05065 526
- Forventet tap (ECL)-33-84-209-326
Sum netto engasjement *)60 5233 83684165 200
     
     
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 157171-50 328
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 3692 489-9 858
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 7261 004-2 730
Kredittforringede engasjement--976976
Sum brutto engasjement59 2523 66497663 892
- Forventet tap (ECL)-36-99-240-375
Sum netto engasjement *)59 2163 56573663 517
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantier) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Kredittforringede engasjement

Tabellen viser summen av engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjement (uten betalingsmislighold over 90 dager).
       
 31.12.202031.12.2019
KONSERNSumPMNLSumPMNL
       
Brutto engasjement med betalingsmislighold over 90 dager8372111627686
Brutto øvrige kredittforringede engasjement9673992881434780
Brutto kredittforringede engasjement1 050111939976110866
       
Tapsavsetning på engasjement med betalingsmislighold over 90 dager1812624195
Tapsavsetning på øvrige kredittforringede engasjement19181832165211
Tapsavsetning knyttet til kredittforringede engasjement2092018924024216
       
Netto engasjement med betalingsmislighold over 90 dager656051385781
Netto øvrige kreditforringede engasjement7763174559829569
Netto kredittforringede engasjement8419175073686650
       
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,530,244,091,480,253,96
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,220,203,271,120,202,98
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• amortisert kost
• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet
• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer
• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.12.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder4 37262 47866 850
Sertifikater og obligasjoner8 563 8 563
Aksjer og andre verdipapirer178 178
Finansielle derivater1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler14 90664 18679 092
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 2092 209
Innskudd fra kunder 39 02339 023
Finansielle derivater537 537
Verdipapirgjeld 28 77428 774
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 702702
Sum finansielle forpliktelser53770 70871 245
    
    
KONSERN - 31.12.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder4 19759 83264 029
Sertifikater og obligasjoner6 938 6 938
Aksjer og andre verdipapirer194 194
Finansielle derivater1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler12 50561 99274 497
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 817817
Innskudd fra kunder 36 80336 803
Finansielle derivater288 288
Verdipapirgjeld 28 27128 271
Ansvarlige lån 704704
Sum finansielle forpliktelser28866 59566 883
Netto verdiendring på finansielle instrumenter    
 4. kv. 20204. kv. 201931.12.202031.12.2019
Sertifikater og obligasjoner2-8-4-9
Aksjer-94-316
Valutahandel (for kunder)8115241
Rentehandel (for kunder)251616
Finansielle derivater-1-3-9-2
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter295262
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.12.202031.12.2019
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank5425421 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 1661 1661 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder62 47862 47859 83259 832
Sum finansielle eiendeler64 18664 18661 99261 992
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 2092 209817817
Innskudd fra kunder39 02339 02336 80336 803
Verdipapirgjeld28 90728 77428 36228 271
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner714702714704
Sum finansielle forpliktelser70 85370 70866 69666 595
 

Note 7

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 15 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 31.12.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3724 372
Sertifikater og obligasjoner6 1212 442 8 563
Aksjer og andre verdipapirer14 164178
Finansielle derivater 1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler6 1354 2354 53614 906
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 537 537
Sum finansielle forpliktelser-537-537
     
     
KONSERN - 31.12.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1974 197
Sertifikater og obligasjoner4 7412 197 6 938
Aksjer og andre verdipapirer6 188194
Finansielle derivater 1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler4 7473 3734 38512 505
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 288 288
Sum finansielle forpliktelser-288-288
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
Kjøp/økning1 2044
Salg/reduksjon-1 058-17
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden29-11
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20183 811175
Kjøp/økning1 09710
Salg/reduksjon-687-14
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-2417
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
 

Note 8

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.12.2020RenteUtstedtForfall31.12.202031.12.2019
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 2211 187
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028330308
XS0984191873EUR 6 mnd Euribor + 0,20 %20132020-296
NO0010696990NOK-3 mnd Nibor + 0,45 %20132020-231
NO0010720204NOK-3 mnd Nibor + 0,24 %20142020-3 001
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520221 022999
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0063 013
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 6472 490
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0023 004
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 6842 522
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 0861 024
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 9982 503
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 6702 484
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020252 998-
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027327-
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)23 99123 062

Pr 31.12.2020 eide Sparebanken Møre 503 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (0 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.12.2020 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 9

Driftssegmenter

Resultat - 4. kvartal 2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3141-161321970
Andre driftsinntekter72-153425226
Sum inntekter386-14181572196
Driftskostnader157-1527321049
Resultat før tap2291-9125115-3
Tap på utlån350044-90
Resultat før skatt1941-981124-3
Skattekostnad47     
Resultat for perioden147     
       
       
Resultat - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2282154857260
Andre driftsinntekter285-5611510110223
Sum inntekter1 513-5413058682823
Driftskostnader630-5513912839622
Resultat før tap8831-94584321
Tap på utlån1490014900
Resultat før skatt7341-93094321
Skattekostnad167     
Resultat for perioden567     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)66 850-1161 31220 69044 9640
Innskudd fra kunder 1)39 023-2665113 66524 7330
Garantiforpliktelser1 530001 52550
Innskuddsdekning58,10,049,666,055,00,0
Antall årsverk34601564913011
       
       
Resultat - 4. kvartal 2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3390-131362160
Andre driftsinntekter75131625165
Sum inntekter4141331612325
Driftskostnader168132833886
Resultat før tap2460-25128144-1
Tap på utlån15001320
Resultat før skatt2310-25115142-1
Skattekostnad41     
Resultat for perioden190     
       
       
Resultat - 31.12.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 314255097980
Andre driftsinntekter293-511109911520
Sum inntekter1 607-4911560891320
Driftskostnader646-5015312739719
Resultat før tap9611-384815161
Tap på utlån500040100
Resultat før skatt9111-384415061
Skattekostnad200     
Resultat for perioden711     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)64 029-1201 20419 79443 1510
Innskudd fra kunder 1)36 803-2169613 13422 9940
Garantiforpliktelser1 360001 35550
Innskuddsdekning57,20,057,866,453,30,0
Antall årsverk35701565113713
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat31.12.202031.12.2019
Netto renteinntekter345308
Andre driftsinntekter-1-3
Sum inntekter344305
Driftskostnader4945
Resultat før tap295260
Tap på utlån, garantier m.v.1-11
Resultat før skatt294271
Skattekostnad6449
Resultat for perioden230222
   
   
Balanse31.12.202031.12.2019
Utlån til kunder29 04125 655
Egenkapital2 2822 274
 

Note 10

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.12.202031.12.2019
Resultat  
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper2410
Mottatt utbytte fra datterselskap227172
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS4136
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1413
   
Balanse  
Fordring på datterselskap4 8762 290
Obligasjoner med fortrinnsrett5030
Gjeld til datterselskap1 475848
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS96107
Konsernintern sikring600
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS29 04525 658
 

Note 11

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.12.2020Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll994 80010,06
Cape Invest AS863 8138,74
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi390 3433,95
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS305 1893,09
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge279 2492,82
Wenaas Kapital AS250 0002,53
Verdipapirfondet Eika egenkapital245 4352,48
FLPS - Princ All Sec204 7282,07
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
Forsvarets personell pensjonskasse80 7600,82
Stiftelsen Kjell Holm79 7000,81
PIBCO AS75 0000,76
BKK Pensjonskasse58 8280,60
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Spesialfondet Borea utbytte44 0290,45
Storebrand Norge I Verdipapirfond41 9050,42
Sum 20 største eiere5 012 16050,69
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 12

Ansvarlig kapital

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank. Motsyklisk kapitalbuffer kan økes med tolv måneders varsel. Det er ikke varslet endringer i 2020.

Kravet til ren kjernekapital for Pilar 1 er 11,0 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

Rapportert kapitaldekning i kvartalsrapporten er basert på et foreslått kontantutbytte på kr 4,50 per egenkapitalbevis, totalt 44 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet på totalt 45 mill. kroner. 

 31.12.202031.12.2019
Egenkapitalbevis989989
- egne egenkapitalbevis-2-3
Overkursfond357357
Fondsobligasjoner (AT1)599599
Grunnfondskapital3 0292 819
Gavefond125125
Utjevningsfond1 7681 559
Foreslått utbytte44138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet45140
Annen egenkapital254246
Sum balanseført egenkapital7 2086 970
   
Kjernekapital (T1)  
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-56-53
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-16-14
Fondsobligasjoner (AT1)-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-480-352
Fradrag for foreslått utbytte-44-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-45-140
Sum ren kjernekapital (CET1)5 9685 673
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld00
Sum kjernekapital (T1)6 5676 272
   
Tilleggskapital (T2)  
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital702704
Sum tilleggskapital (T2)702704
   
Netto ansvarlig kapital7 2696 976
   
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier  
Kredittrisiko - standardmetoden31.12.202031.12.2019
Stater og sentralbanker00
Lokale og regionale myndigheter248188
Offentlig foretak9973
Institusjoner538342
Obligasjoner med fortrinnsrett454373
Egenkapitalposisjoner173148
Øvrige engasjement640666
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 1521 790
   
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode  
Massemarked pant i fast eiendom9 9328 684
Massemarked øvrige engasjementer411431
Foretak18 41917 969
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode28 76227 084
   
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko396535
Operasjonell risiko (basismetoden)2 8402 735
Risikovektede eiendeler34 15032 144
   
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5371 446
   
Bufferkrav:31.12.202031.12.2019
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent854804
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 025964
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 % (2,5 % pr 31.12.2019)342804
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 2202 572
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav2 2121 655
   
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.12.202031.12.2019
Ansvarlig kapital21,321,7
Kjernekapital19,219,5
Ren kjernekapital17,517,7
   
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.12.202031.12.2019
Beregningsgrunnlag82 64377 552
Uvektet kjernekapitalandel prosent8,08,1
 

Note 13

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen 31.12.2020, som vil påvirke presenterte tall vesentlig.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet covid-19 situasjonen. Denne usikkerheten er tatt hensyn til i beregning av forventet tap. Det vises til styrets beretning og informasjon i note 3