Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.12.202031.12.2019
   
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer2 0692 449
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-521-515
Innbetalinger av utbytte2212
Driftsutbetalinger-552-548
Utbetalinger av skatt-99-81
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-78200
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-2 632-3 755
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-20752
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 2202 390
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter222204
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer115134
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer7 3598 462
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-8 919-8 649
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.00
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-37-33
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-6563
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-1 547-23
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-388-563
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner1 392-138
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld5 8215 374
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-5 912-4 317
Utbetalinger av utbytte-138-153
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld47-396
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon0250
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-27-23
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter79534
   
Netto endring likvider-530215
Likviditetsbeholdning 01.011 072857
Likviditetsbeholdning 31.125421 072