Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)31.12.202031.12.2019
Kontanter og fordringer på Norges Bank5421 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 9253 259
Utlån til og fordringer på kunder37 92538 494
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer8 9506 260
Finansielle derivater677586
Aksjer og andre verdipapirer178194
Eierinteresser i konsernselskaper2 0712 071
Immaterielle eiendeler5653
Varige driftsmidler183198
Andre eiendeler11184
Sum eiendeler56 61852 271
   
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)31.12.202031.12.2019
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner3 1131 519
Innskudd fra kunder39 04936 824
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 2865 209
Finansielle derivater521242
Andre forpliktelser742733
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter7986
Andre avsetninger og forpliktelser172230
Ansvarlige lån702704
Sum forpliktelser49 66445 547
Egenkapitalbevis989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-3
Overkurs357357
Fondsobligasjoner599599
Innskutt egenkapital1 9431 942
Grunnfondskapital3 0292 819
Gavefond125125
Utjevningsfond1 7681 559
Annen egenkapital89279
Opptjent egenkapital5 0114 782
Sum egenkapital6 9546 724
Sum forpliktelser og egenkapital56 61852 271