Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note31.12.202031.12.2019 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 10 5421 072 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 10 1 1661 088 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 10 66 85064 029 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 10 8 5636 938 
Finansielle derivater5 7 1 7931 176 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 178194 
Immaterielle eiendeler 5653 
Varige driftsmidler 224236 
Andre eiendeler 11489 
Sum eiendeler 79 48674 875 
     
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)Note31.12.202031.12.2019 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 10 2 209817 
Innskudd fra kunder2 5 7 10 39 02336 803 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 8 28 77428 271 
Finansielle derivater5 7 537288 
Andre forpliktelser 653641 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 7886 
Andre avsetninger og forpliktelser 302295 
Ansvarlige lån5 6 702704 
Sum forpliktelser 72 27867 905 
Egenkapitalbevis11 989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-3 
Overkurs 357357 
Fondsobligasjoner 599599 
Innskutt egenkapital 1 9431 942 
Grunnfondskapital 3 0292 819 
Gavefond 125125 
Utjevningsfond 1 7681 559 
Annen egenkapital 343525 
Opptjent egenkapital 5 2655 028 
Sum egenkapital 7 2086 970 
Sum forpliktelser og egenkapital 79 48674 875