Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.  

RESULTAT I 4. KVARTAL 2020
Resultat etter tap i 4. kvartal 2020 utgjorde 194 mill. kroner, 0,97 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 231 mill. kroner og 1,22 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Resultat etter skatt i 4. kvartal 2020 utgjorde 147 mill. kroner, 0,73 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 190 mill. kroner og 1,01 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 4. kvartal 2020 ble 9,1 %, mot 11,8 % i 4. kvartal 2019 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 40,6 %, det samme som i 4. kvartal 2019. 

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,10 (9,00) for konsernet og kroner 3,88 (6,10) for morbanken. 

Rentenetto 
Netto renteinntekter på 314 mill. kroner er 25 mill. kroner og 7,4 % lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,58 %, som er 0,21 p.e. lavere enn i 4. kvartal 2019. 

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden samt redusert bidrag fra bankens egenkapital har gitt press på netto renteinntekter i 4. kvartal.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 72 mill. kroner i kvartalet, 3 mill. kroner lavere enn i 4. kvartal i fjor. Avkastning på finansielle investeringer er 3 mill. kroner høyere enn i 4. kvartal 2019. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 2 mill. kroner i kvartalet, mot et kurstap på 9 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Utbytte på 16 mill. kroner er 10 mill. kroner høyere enn i 4. kvartal 2019. Kurstap på aksjer utgjør 9 mill. kroner mot en gevinst på 5 mill. kroner i 4. kvartal 2019, og inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en reduksjon på 10 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle investeringer viser en reduksjon på 6 mill. kroner i forhold til 4. kvartal 2019. 

Kostnader 
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 157 mill. kroner, som er 11 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 10 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 81 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 11 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 346 årsverk. Andre kostnader er redusert med 1 mill. kroner fra samme periode i fjor. 

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,6 % i 4. kvartal 2020, som er det samme som i 4. kvartal i fjor. 

Tapsnedskrivning og mislighold 
Kvartalsregnskapet er belastet med 35 mill. kroner i tap på utlån og garantier (15 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,18 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,08 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 44 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en reduksjon på 9 mill. kroner.

Utlåns- og innskuddsvekst
I forhold til ved utgangen av 3. kvartal 2020 er forvaltningskapitalen redusert med 1,1 % til 79 486 mill. kroner. Utlån har økt med 2,3 % til 66 850 mill. kroner og innskudd fra kunder er redusert med 0,8 % til 39 023 mill. kroner. I 4. kvartal 2020 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 4,8 % og en økning på 1,0 % til personkunder. For ytterligere kommentarer vedrørende volumutvikling de siste 12 månedene vises det til kommentarer for året 2020.

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2020
Sparebanken Møres resultat før tap på utlån og garantier ble 883 mill. kroner og 1,13 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 961 mill. kroner og 1,31 % i 2019.

Resultat etter tap utgjorde 734 mill. kroner og 0,94 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 911 mill. kroner og 1,24 % i 2019.

Resultat etter skatt utgjorde 567 mill. kroner og 0,73 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 711 mill. kroner og 0,97 % i 2019. Resultatet for 2020 gir en egenkapitalrentabilitet på 8,6 %, mot 11,7 % i 2019.

Resultat pr egenkapitalbevis i 2020 var kroner 27,10 (34,50) for konsernet og kroner 26,83 (32,00) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter endte på 1 228 mill. kroner (1 314 mill. kroner) og som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde dette 1,57 % (1,79 %). Rentenettoen utgjorde 81,2 % (81,8 %) av sum inntekter i 2020.

Utlåns- og innskuddsmarginen for 2020 er sterkt påvirket av renteendringene som ble gjennomført i løpet av 2. og 3. kvartal. Utlånsrentene ble redusert før innskuddsrentene og dette påvirket netto renteinntekter og marginer for året i vesentlig grad.

Et fallende rentenivå har gitt reduserte fundingkostnader, men også vesentlig redusert netto rentebidrag fra bankens egenkapital.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko i utlånsporteføljen har bidratt til press nedover på netto renteinntekter, mens et høyere utlåns- og innskuddsvolum har gitt økning i netto renteinntekter.

Innen personkundemarkedet er det en svak økning i rentemarginen på utlån, mens det er en stor reduksjon i innskuddsmarginen sammenlignet med 2019. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen på utlån på samme nivå som i 2019, mens rentemarginen på innskudd er redusert.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter var i 2020 på 285 mill. kroner (0,36 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Dette er en reduksjon på 8 mill. kroner i forhold til 2019.

Utbytte utgjør 22 mill. kroner mot 12 mill. kroner i 2019. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 4 mill. kroner mot et tap på 9 mill. kroner i 2019. Kurstap på aksjer utgjør 3 mill. kroner mot en gevinst på 16 mill. kroner i 2019. Inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 8 mill. kroner sammenlignet med 2019.

Øvrige andre driftsinntekter viser en reduksjon på 8 mill. kroner sammenlignet med 2019, hvorav inntekter knyttet til betalingsformidling er redusert med 16 mill. kroner.

Kostnader
Totale kostnader ble 630 mill. kroner som er 16 mill. kroner lavere enn i 2019. Personalkostnadene er redusert med 22 mill. kroner sammenlignet med 2019 og utgjør 332 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 11 årsverk de siste 12 månedene til 346 årsverk. Øvrige kostnader er 6 mill. kroner høyere enn i 2019, i hovedsak knyttet til økte IKT-kostnader.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 41,6 % i 2020 som er en økning i forhold til 2019 på 1,4 p.e.

Tapsnedskrivning og mislighold
Resultatregnskapet er i 2020 belastet med 149 mill. kroner (50 mill. kroner) i tap på utlån og garantier. Dette utgjør 0,19 % (0,07 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Pr utgangen av 2020 utgjør totalt forventet tap 326 mill. kroner, tilsvarende 0,47 % av brutto utlån og garantier (375 mill. kroner og 0,57 %). Av totalt forventet tap er 18 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med betalingsmislighold over 90 dager (24 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av brutto utlån og garantier (0,04 %). 191 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (216 mill. kroner), tilsvarende 0,28 % av brutto utlån og garantier (0,33 %). 

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en økning på 105 mill. kroner. Pr utgangen av 2020 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 750 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 91 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,22 % av brutto utlån og garantier (1,12 %). 

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2020 utgjorde utlån til kunder 66 850 mill. kroner (64 029 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 2 821 mill. kroner, tilsvarende 4,4 %. Utlån til personkunder økte med 4,0 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 5,3 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2020 på 68,2 % (68,4 %).

Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2 220 mill. kroner og 6,0 %. Ved utgangen av 2020 utgjør innskuddene 39 023 mill. kroner (36 803 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 7,8 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 3,4 % og innskudd fra det offentlige har økt med 5,8 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,9 % (58,9 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 38,0 % (39,0 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,1 % (2,1 %). 

Innskudd som andel av utlån utgjør 58,1 % ved utgangen av 2020 (57,2 %). 

KAPITALDEKNING 
Sparebanken Møre er meget godt kapitalisert. Ved utgangen av 2020 var ren kjernekapitaldekning 17,5 % (17,7 %) og dette er 4,8 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Ansvarlig kapital utgjør 21,3 % (21,7 %), og kjernekapitalen utgjør 19,2 % (19,5 %). 

Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV som ble innført med virkning fra 31.12.2019. 

De viktigste endringene gjeldende fra 31.12.2019 er at overgangsregelen knyttet til Basel I -gulvet ble fjernet og det er innført en SMB-rabatt på 23,82 % for SMB-kunder med lån inntil EUR 1,5 millioner og årlig omsetning under EUR 50 millioner.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank.

Med virkning fra 31.12.2020 er det i tillegg innført et 20 % gulv for risikovekt for engasjement med pantesikkerhet i boligeiendom.

Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 2020 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 2020 på 8,0 %, 0,1 p.e. lavere enn ved utgangen av 2019. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin. 


DATTERSELSKAPER 
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 232 mill. kroner etter skatt i 2020 (222 mill. kroner). 

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2020 utestående obligasjoner for 24 milliarder kroner, hvorav 35 prosent utstedt i annen valuta enn NOK. Av utstedt obligasjonsvolum fra selskapet holdes 500 mill. kroner av morbank ved utgangen av 2020. Møre Boligkreditt AS har gitt 230 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet i 2020 (222 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,5 mill. kroner i 2020 (0,8 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 11 årsverk i selskapet. 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 2 mill. kroner i 2020 (-1,1 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet. 

COVID-19: LIKVIDITET, FINANSIERING OG RESULTATKONSEKVENSER
Sparebanken Møre gikk inn i koronakrisen med gode nøkkeltall for likviditet og kapital. Ved utgangen av 2019 lå LCR (kortsiktig likviditetsindikator) på 165, NSFR (langsiktig likviditetsindikator) på 113, mens konsernets rene kjernekapital (CET1) lå på 17,7 prosent.

Ved utgangen av året endte LCR på 138, NSFR på 114 og ren kjernekapital på 17,5 prosent.

Konsernet hadde ett større låneforfall i obligasjonsmarkedet i 2020. 23. september var forfallsdato for brutto 3 000 mill. kroner i MOBK14 fra Møre Boligkreditt AS. Førtidig tilbakekjøp hadde redusert MOBK14 til 438 mill. kroner på tidspunkt for innfrielse.

I tillegg til forfall på markedsfinansiering er det normale sesongvariasjoner og vekstendringer for utlån og innskudd som følge av den aktuelle situasjonen som har påvirket bankens likviditet. Myndighetstiltak knyttet til skatte- og avgiftsutsettelser, samt støtteordninger mv. som følge av covid-19 har også til noen grad påvirket likviditetssituasjonen.

I løpet av året økte utlånene med vel 600 mill. kroner mer enn innskuddene. Konsernets innskuddsdekning økte fra 57,2 prosent til 58,1 prosent.

Kapitalmarkedene har fungert gjennom 2020, dog med en markert marginutgang tidlig i koronapandemien. Denne marginutgangen ble reversert i løpet av året. Sparebanken Møre har hatt god tilgang på konkurransedyktig finansiering ikke bare i form av innskudd, men også gjennom emisjon av seniorgjeld og obligasjoner med fortrinnsrett, og konsernet gjennomførte i 2020 planlagt finansieringsstrategi. Banken valgte i første kvartal likevel å benytte seg av Norges Banks F-lånsordning med to lån på til sammen 1 000 mill. kroner, 500 mill. kroner med 6 måneders- og 500 mill. kroner med 12 måneders løpetid. Det første lånet hadde forfall i september 2020. Likviditeten fra lånene har gått til å styrke bankens LCR-likviditetsportefølje tilsvarende.

Banken følger likviditetsutviklingen tett. Det er siden mars 2020 avholdt hyppige møter i beredskapsgruppen for likviditet med rapportering administrativt og til styret med høy frekvens.  Likviditetsstatus og innskuddsutvikling har også vært fast agendapunkt i møter i bankens beredskapsledelse. LCR har kontinuerlig blitt monitorert og rapportert daglig. Vi har ikke registrert noen dager uten robuste marginer mot minimumskravet.

All markedsfinansiering til konsernet er gjort til flytende rente eller ved at rentene på fastrenteobligasjoner er swappet til flytende. Innlånskostnaden vil således følge utviklingen i 3 måneders NIBOR med et tidslag svarende til tidspunkt for rentefixing. Sparebanken Møre hadde dermed først fra juli i fjor finansieringskostnader for utestående markedsfinansiering tilpasset et nytt og lavere nivå på markedsrentene.

Ovennevnte rentefastsettelsesprofil, og det faktum at utlånsrenter til kunder ble nedjustert rett i etterkant av sentralbankens rentekutt, mens innskuddsrentene først ble redusert 6 uker senere, svekket bankens rentenetto markert i 2. kvartal 2020. Rentenettoen er gjennom 2020 også generelt negativt påvirket av lavere avkastning på bankens frie egenkapital samt muligheter til å holde på innskuddsmarginen i lavrenteomgivelser. Netto renteinntekter endte på 1 228 mill. kroner i 2020 mot 1 314 mill. kroner i 2019. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette et fall fra 1,79 prosent til 1,57 prosent.

Utviklingen i markedsverdien på bankens likviditetsbeholdning var den posten som hadde størst negativ effekt på bankens resultat i første kvartal. Denne effekten ble i hovedsak reversert fram til utgangen av året. Banken har ingen handelsportefølje i aksjer eller vesentlige eierposisjoner i produktselskaper, noe som gir lav volatilitet i resultatutviklingen som følge av utviklingen i kapitalmarkedet.

I konsernets beregninger av forventet kreditt tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger gjennom 2020. I 1. kvartal 2020 ble sannsynligheten for pessimistisk scenario økt fra 10 til 40 prosent, mens basis scenariet ble redusert fra 80 prosent til 50 prosent sannsynlighet.

I løpet av 4. kvartal er utsiktene mer positive og oversiktlige. Det er forbedringer i de makroøkonomiske forholdene. Vaksineringen av befolkningen er iverksatt. Det er svært få konkurser og misligholdet er relativt lavt. Myndighetene har kommet med nye tiltakspakker rettet mot bransjer som er hardest rammet. I tillegg har oljeprisen steget markert i løpet av 4. kvartal.

Banken innvilget betalingslettelser i 1. og 2. kvartal 2020 som følge av konsekvensene av covid-19. Kunder som søkte fikk innvilget 6 måneders avdragsfrihet til 2. halvår 2020. De fleste av kundene som fikk innvilget betalingslettelse, betaler nå avdrag etter opprinnelig avtale.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Videre er det supplert med en mer portefølje- eller segmentbasert (hotell, turisme, reiseliv, personlig tjenesteytende næringer) tilnærming for vurdering av vesentlig økt kredittrisiko og migrering til steg 2. Dette på bakgrunn av at dagens endringer i framtidsutsikter ikke er fanget opp av ECL-modellen i tilstrekkelig grad.

De positive endringene i økonomiske forhold har ført til endring i makroøkonomiske scenarier og vektinger pr 31.12.2020. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er redusert fra 40 til 20 prosent, mens basis scenariet er økt fra 50 prosent til 70 prosent sannsynlighet. Beste scenario er beholdt uendret på 10 %. Det henvises til ytterligere informasjon om konsekvenser av covid-19 og måling av forventet kredittap i note 3.

EGENKAPITALBEVIS 
Ved utgangen av 2020 var det 5 758 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 11 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 31. desember 2020 eide banken 22 111 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTBYTTEPOLITIKKEN
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen.

Utbytte består av kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne og samfunnsutbytte. Andelen av overskuddet som avsettes til utbytte tilpasses bankens soliditet. Om ikke soliditeten tilsier noe annet, tas det sikte på at om lag 50 prosent av årets overskudd samlet sett kan utdeles som utbytte.

Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD
Finansdepartementet har i brev til Finanstilsynet av 20. januar 2021 gitt uttrykk for en forventning om at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefalinger finner grunnlag for utdelinger, holder samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 fram til 30. september 2021.

Bankens utbyttepolitikk tilsier et kontantutbytte for 2020 på kr 13,50 pr egenkapitalbevis. Styret har på bakgrunn av dagens ekstraordinære situasjon og myndighetenes forventninger funnet det riktig å foreslå overfor generalforsamlingen et kontantutbytte pr egenkapitalbevis på kr 4,50 for regnskapsåret 2020. Tilsvarende avsetning for utbyttemidler til lokalsamfunnet vil utgjøre 45 mill. kroner. Samlet utbytte for 2019 og 2020 vil dermed utgjøre 30 % av det kumulerte årsresultatet for årene 2019 og 2020.

Styret vil i tillegg foreslå overfor generalforsamlingen at det utstedes en styrefullmakt der inntil ytterligere kr 9,00 pr egenkapitalbevis kan foreslås delt ut som kontantutbytte og inntil 91 mill. kroner kan settes av som utbyttemidler til lokalsamfunnet for regnskapsåret 2020. Ved slik ytterligere utdeling, vil samlet utbytte for regnskapsåret 2020 dermed være i tråd med bankens utbyttepolitikk.

Ut fra den regnskapsmessige fordelingen av egenkapitalen i morbanken mellom eierandelskapitalen og grunnfondet tilfaller 49,6 % av overskuddet eierne av egenkapitalbevis og 50,4 % tilfaller grunnfondet. Resultat pr egenkapitalbevis i konsernet i 2020 ble kr 27,10. 


Forslag til resultatdisponering (tall i mill. kroner):

Årets overskudd                                                      567

Andel tilordnet fondsobligasjonseierne                     27

Utbyttemidler (16,5 %):

Til kontantutbytte                                         44

Til samfunnsutbytte                                       45      89

Styrking av egenkapitalen (83,5 %):

Til utjevningsfondet                                       221

Til grunnfondet                                              224

Til andre fond                                                    6   451

 

Sum disponert                                                       567

 
UTSIKTENE FRAMOVER 
Utviklingen på arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal indikerer at samlet produksjon av varer og tjenester i fylket stabiliserte seg gjennom 4. kvartal 2020. Ved utgangen av desember utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene 2,9 prosent av arbeidsstyrken ifølge NAV. Til sammenligning var ledighetsprosenten for landet som helhet på 3,8 prosent.

Som følge av aktivitetsdempende smitteverntiltak gjennom lengre tid er det imidlertid fare for at ledigheten kan stige noe og at antall konkurser vil øke. Den økonomiske situasjonen er alvorlig for flere bransjer. Særlig gjelder dette for reiselivsrelaterte næringer som hotell- og restaurantbransjen, personlig tjenesteyting samt maritim industri og deres leverandører. I tillegg vil det fortsatt være utfordringer i oljerelaterte næringer.

Etter å ha falt fram til juni, viser tallene for annet halvår 2020 at veksttakten i utlån til husholdningene for Norge sett under ett var tiltakende i annet halvår. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet er ved utgangen av 2020 noe lavere enn ved utgangen av foregående år.

Banken registrerte gjennom de tre første kvartalene i 2020 avtakende veksttakt både i utlån til personmarkedet og i utlån til næringslivsmarkedet sammenlignet med årsveksten ved utgangen av 2019. Gjennom fjerde kvartal i fjor økte veksttakten, og endte for utlån til personmarkedet på 4,0 prosent for 2020, mens veksten i lån til næringslivet ble 5,3 prosent. Innskuddene økte med 6,0 prosent i 2020 og innskuddsdekningen holder seg høy.

Sparebanken Møre forventer at utlånsveksten for banken i 2021 vil bli noe høyere enn veksten i 2020. Innskuddsveksten forventes fortsatt å holde seg høy.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Selv om Sparebanken Møres strategiske finansielle mål ikke ble nådd i 2020 og aktivitetsdempende tiltak som følge av koronapandemien ventes å kunne påvirke markedet også i 2021, ligger våre mål om en egenkapitalrentabilitet som overstiger 11 prosent og en kostnadsandel under 40 prosent fast. Banken har iverksatt tiltak for å nå disse målene.

Ålesund, 31. desember 2020
11. februar 2021


I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
RAGNA BRENNE BJERKESET, styrets nestleder
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE
 

TROND LARS NYDAL, adm.direktør