Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)4. kv. 20194. kv. 201820192018
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost3673141 3671 184
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi7150245196
Rentekostnader179120605472
Netto renteinntekter2592441 007908
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5955220208
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester762625
Andre driftsinntekter1093836
Netto provisjons- og andre driftsinntekter6258232219
Utbytte60184154
Netto verdiendring på finansielle instrumenter1346540
Netto avkastning på finansielle investeringer194249194
Sum inntekter3403061 4881 321
Kostnader ved ytelser til ansatte8684340327
Administrasjonskostnader3530143132
Avskrivninger og avsetninger1575427
Andre driftskostnader21288099
Sum driftskostnader157149617585
Resultat før tap183157871736
Tap på utlån, garantier m.v.1396014
Resultat før skatt170148811722
Skattekostnad3729150146
Resultat for perioden133119661576
Tilordnet egenkapitaleiere122117638565
Tilordnet fondsobligasjonseiere1122311
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)6,105,9032,0028,35
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)6,105,9032,0028,35
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0015,5015,50
     
     
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)4. kv. 20194. kv. 201820192018
Resultat for perioden133119661576
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader0000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon-290-2912
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon707-3
Totalresultat for perioden111119639585
Tilordnet egenkapitaleiere100117616574
Tilordnet fondsobligasjonseiere1122311
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.