Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note4. kv. 20194. kv. 201820192018
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 5724682 0851 759
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 7046243181
Rentekostnader 3032051 014761
Netto renteinntekter9 3393091 3141 179
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5950221208
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 752625
Andre driftsinntekter 872424
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 6052219207
Utbytte 60123
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 946238
Netto avkastning på finansielle investeringer 1547441
Sum inntekter 4143651 6071 427
Kostnader ved ytelser til ansatte 9186354340
Administrasjonskostnader 3434143133
Avskrivninger og avsetninger 17125035
Andre driftskostnader 26249999
Sum driftskostnader 168156646607
Resultat før tap 246209961820
Tap på utlån, garantier m.v.3 15125016
Resultat før skatt 231197911804
Skattekostnad 4160200203
Resultat for perioden 190137711601
Tilordnet egenkapitaleiere 179135688590
Tilordnet fondsobligasjonseiere 1122311
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 9,006,8034,5029,60
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 9,006,8034,5029,60
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0015,5014,00
      
      
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner) 4. kv. 20194. kv. 201820192018
Resultat for perioden 190137711601
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader 1-82-18
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 0204
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon -2912-2912
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 7-37-3
Totalresultat for perioden 169140691596
Tilordnet egenkapitaleiere 158138668585
Tilordnet fondsobligasjonseiere 1122311
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.