Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.12.2019. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2018, med unntak av IFRS 16 som trådte i kraft 1.1.2019.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

IFRS 16 Leieavtaler trådte i kraft 1.1.2019. Denne standarden erstattet IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra tidligere prinsipper. Den regnskapsmessige behandlingen for utleier er uforandret. 

Sparebanken Møre har valgt å benytte seg av modifisert retrospektiv metode ved implementeringen av IFRS 16. Dette medfører at sammenligningstall for 2018 ikke blir omarbeidet. I hovedsak er det konsernets ordinære husleieavtaler som blir omfattet av IFRS 16. Diskonteringsrenten som er benyttet utgjør 2,4 %. Bruksrett presenteres i balansen under regnskapslinjen «Varige driftsmidler», mens tilhørende leieforpliktelse presenteres under regnskapslinjen «Andre forpliktelser». 

Ved implementeringen av IFRS 16 pr 1.1.2019 ble bruksrett og tilhørende leieforpliktelse innregnet med 90 mill. kroner. Implementeringen medførte en reduksjon i ren kjernekapital på 0,04 prosentpoeng.

Som en konsekvens av de nye reglene er konsernets husleiekostnad redusert med 13,6 mill. kroner i 2019, mens rentekostnaden er økt med 1,4 mill. kroner og avskrivingene er økt med 12,5 mill. kroner. Overgangen til IFRS 16 har altså gitt en marginal kostnadsøkning for konsernet på 0,3 mill. kroner i 2019.  

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring31.12.201931.12.2018
Jordbruk og skogbruk568542
Fiske og fangst3 5023 206
Industri2 3462 369
Bygg og anlegg915698
Varehandel og hotell621676
Supply/Offshore1 0421 005
Eiendomsdrift7 6926 733
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 1861 272
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 3751 867
Offentlig forvaltning00
Utlandet194248
Sum næringsliv/offentlig20 44118 616
Personkunder43 81541 917
Verdijustering utlån til virkelig verdi3256
Sum brutto utlån og fordringer på kunder64 28860 589
Forventet tap (ECL) - Steg 1 NL-30-20
Forventet tap (ECL) - Steg 1 PM-5-5
Forventet tap (ECL) - Steg 2 NL-58-29
Forventet tap (ECL) - Steg 2 PM-36-31
Forventet tap (ECL) - Steg 3 NL-3-101
Forventet tap (ECL) - Steg 3 PM-11-10
Individuelle nedskrivninger-116-47
Sum netto utlån og fordringer på kunder64 02960 346
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)59 83256 535
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)4 1973 811
   
   
KONSERNInnskudd
Sektor/næring31.12.201931.12.2018
Jordbruk og skogbruk187181
Fiske og fangst1 252995
Industri1 6591 559
Bygg og anlegg841661
Varehandel og hotell839813
Eiendomsdrift1 6481 576
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 4485 043
Offentlig forvaltning777780
Utlandet55
Andre2 4622 177
Sum næringsliv/offentlig15 11813 790
Personkunder21 68520 624
Sum innskudd fra kunder36 80334 414
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig uten at det foreligger objektive bevis på tap skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen økes ytterligere og det foreligger objektive bevis på tap eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser».

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier 
KONSERN4. kv. 20194. kv. 201831.12.201931.12.2018
Endring i ECL Steg 111101
Endring i ECL Steg 213-63716
Endring i ECL Steg 3-23-138-12
Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger-3122
Nye individuelle nedskrivninger31915530
Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger761211
Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-7-20-30-33
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger511108
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-3-8-7
Tap på utlån og garantier15125016
Endring i balanseførte tapsavsetninger/ECL i perioden    
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement1511127
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsnedskrivning-5-12-125-142
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert2204
Migrering til steg 11-22-1-22
Migrering til steg 2-360-2136
Migrering til steg 30-187
Endring i individuelle tapsnedskrivninger--127127
ECL 31.12.20193699240375
- herav forventet tap på utlån3594130259
- herav forventet tap på garantier15110116
     
     
KONSERN - 31.12.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement916126
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsnedskrivning-6-12-13-30
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-3138
Migrering til steg 13-18-8-23
Migrering til steg 2-232-1119
Migrering til steg 30-165
Endring i individuelle tapsnedskrivninger---1-1
ECL 31.12.20182661251338
- herav forventet tap på utlån2560158243
- herav forventet tap på garantier119395
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 157171-50 328
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 3692 489-9 858
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 7261 006-2 732
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--974974
Sum brutto engasjement59 2523 66697463 892
- Forventet tap (ECL)-36-99-240-375
Sum netto engasjement *)59 2163 56773463 517
     
     
KONSERN - 31.12.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 342833-49 175
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 3453 214-9 559
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)516795-1 311
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--382382
Sum brutto engasjement55 2034 84238260 427
- Forventet tap (ECL)-26-61-251-338
Sum netto engasjement *)55 1774 78113160 089
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantier) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd. og øvrige tapsutsatte engasjement (engasjement uten betalingsmislighold med individuell nedskrivning)
 31.12.201931.12.2018
KONSERNSumPMNLSumPMNL
       
Brutto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.1627686765521
Brutto øvrige tapsutsatte engasjement8121779530617289
Sum brutto tapsutsatte engasjement9749388138272310
       
Individuell nedskrivning på engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.141041192
Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement212320988088
Sum individuelle nedskrivninger2261321399990
       
Netto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.1486682654619
Netto øvrige tapsutsatte engasjement6001458621817201
Netto tapsutsatte engasjement7488066828363220
       
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,490,214,040,620,171,54
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,140,183,060,460,151,09
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt. 

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:  

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, basert på selskapets forretningsmodell. Porteføljen holdes ikke utelukkende for å motta renter og avdrag. Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.   

KONSERN - 31.12.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder4 19759 83264 029
Sertifikater og obligasjoner6 938 6 938
Aksjer og andre verdipapirer194 194
Finansielle derivater1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler12 50561 99274 497
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 817817
Innskudd fra kunder 36 80336 803
Finansielle derivater288 288
Verdipapirgjeld 28 27128 271
Ansvarlige lån 704704
Sum finansielle forpliktelser28866 59566 883
    
    
KONSERN - 31.12.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 857857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 2881 288
Utlån til og fordringer på kunder3 81156 53560 346
Sertifikater og obligasjoner6 789 6 789
Aksjer og andre verdipapirer182 182
Finansielle derivater1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler11 99158 68070 671
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955955
Innskudd fra kunder 34 41434 414
Finansielle derivater525 525
Verdipapirgjeld 26 98026 980
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 996996
Sum finansielle forpliktelser52563 34563 870
Netto verdiendring på finansielle instrumenter    
 4. kv. 20194. kv. 201831.12.201931.12.2018
Sertifikater og obligasjoner-8-8-9-19
Aksjer4-61610
Valutahandel (for kunder)1194138
Rentehandel (for kunder)51168
Finansielle derivat-38-21
Netto verdiendring og gevinst /tap på finansielle instrumenter946238
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN31.12.201931.12.2018
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0721 072857857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 0881 0881 2881 288
Utlån til og fordringer på kunder59 83259 83256 53556 535
Sum finansielle eiendeler61 99261 99258 68058 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner817817955955
Innskudd fra kunder36 80336 80334 41434 414
Verdipapirgjeld28 36228 27127 03926 980
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner7147041 000996
Sum finansielle forpliktelser66 69666 59563 40863 345
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.     

KONSERN - 31.12.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1974 197
Sertifikater og obligasjoner4 7412 197 6 938
Aksjer og andre verdipapirer6 188194
Finansielle derivat 1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler4 7473 3734 38512 505
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 288 288
Sum finansielle forpliktelser-288-288
     
     
KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 8113 811
Sertifikater og obligasjoner4 6962 093 6 789
Aksjer7 175182
Finansielle derivat 1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler4 7033 3023 98611 991
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 525 525
Sum finansielle forpliktelser-525-525
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
Kjøp/økning1 09710
Salg/reduksjon-687-14
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden-2417
Balanseført verdi pr 31.12.194 197188
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.173 923169
Kjøp/økning8662
Salg/reduksjon-968-16
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden-1020
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
 

Note 8

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.12.2019RenteUtstedtForfall31.12.201931.12.2018
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 1871 212
NO0010676018NOK-3 mnd Nibor + 0,47 %20132019-2 506
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028308300
XS0984191873EUR306 mnd Euribor + 0,20 %20132020296298
NO0010696990NOK2303 mnd Nibor + 0,45 %201320202312 507
NO0010720204NOK3 0003 mnd Nibor + 0,24 %201420203 0012 999
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520229991 001
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0133 011
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 4902 504
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0042 500
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 5222 524
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 0241 022
NO0010853096NOK2 5003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 503-
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 484-
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS  23 06222 384

Pr 31.12.2019 hadde Sparebanken Møre ingen beholdning av OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (818 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.12.2019 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 9

Driftssegmenter

Resultat - 4. kvartal 2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter339-131362160
Andre driftsinntekter752925165
Sum inntekter414161612325
Driftskostnader1684133886
Resultat før tap246-25128144-1
Tap på utlån1501320
Resultat før skatt231-25115142-1
Skattekostnad41    
Resultat for perioden190    
      
      
Resultat - 31.12.2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 31475097980
Andre driftsinntekter293599911520
Sum inntekter1 6076660891320
Driftskostnader64610312739719
Resultat før tap961-374815161
Tap på utlån50040100
Resultat før skatt911-374415061
Skattekostnad200    
Resultat for perioden711    
      
      
Nøkkeltall - 31.12.2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)64 0291 25219 69343 0840
Innskudd fra kunder 1)36 80369013 13422 9790
Garantiforpliktelser1 36001 35550
Innskuddsdekning57,555,166,753,30
Antall årsverk3571565113713
      
      
Resultat - 4. kvartal 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter309-91211970
Andre driftsinntekter56-226275
Sum inntekter365-111472245
Driftskostnader1562432955
Resultat før tap209-351151290
Tap på utlån123630
Resultat før skatt197-381091260
Skattekostnad60    
Resultat for perioden137    
      
Resultat - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 179-74547320
Andre driftsinntekter2482410010420
Sum inntekter1 4271755483620
Driftskostnader60710212036718
Resultat før tap820-854344692
Tap på utlån1601420
Resultat før skatt804-854204672
Skattekostnad203    
Resultat etter skatt601    
      
Nøkkeltall - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)60 3461 24417 96441 1380
Innskudd fra kunder 1)34 41458811 80422 0220
Garantiforpliktelser1 41801 41260
Innskuddsdekning57,047,365,753,50
Antall årsverk3611595113813
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat4. kv. 20194. kv. 2018
Netto renteinntekter8270
Andre driftsinntekter-4-1
Sum inntekter7869
Driftskostnader1210
Resultat før tap6659
Tap på utlån, garantier m.v.11
Resultat før skatt6558
Skattekostnad416
Resultat for perioden6142
   
   
Resultat31.12.201931.12.2018
Netto renteinntekter308274
Andre driftsinntekter-3-1
Sum inntekter305273
Driftskostnader4542
Resultat før tap260231
Tap på utlån, garantier m.v.-111
Resultat før skatt271230
Skattekostnad4956
Resultat for perioden222174
   
   
Balanse31.12.201931.12.2018
Utlån til kunder25 65523 409
Egenkapital2 2741 767
 

Note 10

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.12.201931.12.2018
Resultat  
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper1026
Mottatt utbytte fra datterselskap172152
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS3634
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1317
   
Balanse  
Fordring på datterselskap2 2901 300
Obligasjoner med fortrinnsrett0818
Gjeld til datterselskap848890
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS107-
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS25 65823 424
 

Note 11

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.12.2019Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll977 1009,88
Cape Invest AS831 2708,41
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi390 3433,95
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS305 1893,09
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge281 8472,85
Wenaas Kapital AS250 0002,53
FLPS - Princ All Sec205 1212,07
Verdipapirfondet Eika egenkapital199 8942,02
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
Storebrand Norge I Verdipapirfond95 8100,97
State Street Bank76 3290,77
Stiftelsen Kjell Holm76 0000,77
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets personell pensjonskasse68 9600,70
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Mertens40 0000,40
J E Devold AS40 0000,40
Sum 20 største eiere5 001 24450,58
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 12

Ansvarlig kapital

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Alle nøkkeltall for kapitaldekningen for 2018 er basert på overgangsregelen («Basel I-gulvet») som sa at kapitalkravet ved bruk av interne metoder ikke kan være lavere enn 80 prosent av kapitalkravet etter Basel I-regelverket. Denne overgangsregelen gjelder ikke lenger fra og med 31.12.2019.

Kravet til ren kjernekapital for Pilar 1 er 12,5 prosent (12,0). Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent (2,0). I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

 31.12.201931.12.2018
Egenkapitalbevis989989
- egne egenkapitalbevis-3-3
Overkursfond357356
Fondsobligasjoner (AT1)599349
Grunnfondskapital2 7832 649
Gavefond125125
Utjevningsfond1 5251 391
Foreslått utbytte173153
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet176156
Annen egenkapital246195
Sum balanseført egenkapital6 9706 360
   
Kjernekapital (T1)  
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-53-42
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-14-14
Fradrag overfinansiering pensjon0-13
Fondsobligasjoner (AT1)-599-349
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-352-173
Fradrag for foreslått utbytte-173-153
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-176-156
Sum ren kjernekapital (CET1)5 6035 495
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599349
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld0197
Sum kjernekapital (T1)6 2026 041
   
Tilleggskapital (T2)  
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital704703
Sum tilleggskapital (T2)704703
   
Netto ansvarlig kapital6 9066 743
   
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier  
Kredittrisiko - standardmetoden31.12.201931.12.2018
Stater og sentralbanker00
Lokale og regionale myndigheter188150
Offentlig foretak7354
Institusjoner342472
Obligasjoner med fortrinnsrett373400
Egenkapitalposisjoner14898
Øvrige engasjement666621
Sum kredittrisiko, standardmetoden1 7901 795
   
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode  
Massemarked pant i fast eiendom8 6848 617
Massemarked øvrige engasjementer431620
Foretak17 96919 213
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode27 08428 450
   
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko535554
Operasjonell risiko (basismetoden)2 7352 582
Overgangsregel (Basel I-gulvet)01 009
Risikovektede eiendeler32 14434 390
   
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 4461 548
   
Bufferkrav:31.12.201931.12.2018
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent804860
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent9641 032
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,5 prosent (2,0 prosent i 2018)804688
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 5722 579
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 5851 368
   
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget (etter overgangsregel for 2018)31.12.201931.12.2018
Ansvarlig kapital21,519,6
Kjernekapital19,317,6
Ren kjernekapital17,416,0
   
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.12.201931.12.2018
Beregningsgrunnlag77 53874 580
Uvektet kjernekapitalandel prosent8,08,1