Kontantstrømoppstilling

(Mill. kroner)31.12.201931.12.2018
   
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer2 4492 059
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-515-383
Innbetalinger av utbytte123
Driftsutbetalinger-548-561
Utbetalinger av skatt-81-204
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner2007
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-3 755-3 740
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter52303
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 3901 610
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter204-906
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer134112
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer8 4629 469
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-8 649-10 198
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.00
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-33-23
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler63-135
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-23-775
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-563-434
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-138386
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld5 3744 603
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-4 317-2 654
Utbetalinger av utbytte-153-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-396153
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon2500
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-23-15
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter341 901
   
Netto endring likvider215220
Likviditetsbeholdning 01.01857637
Likviditetsbeholdning 31.121 072857