Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2019Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20186 3609863563492 6491251 3910504
Endring egne egenkapitalbevis1 1      
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-153       -153
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-156       -156
Utstedt fondsobligasjon250  250     
Renter på utstedt fondsobligasjon-23       -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 2799863575992 6491251 3910172
Tilført grunnfondet146   146    
Tilført utjevningsfondet144     144  
Tilført fondsobligasjonseiere23       23
Tilført annen egenkapital49       49
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne173       173
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet176       176
Resultat for regnskapsåret71100014601440421
Verdiendring basisspreader2       2
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0       0
Estimatavvik pensjoner-29   -15 -14  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner7   4 3  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-20000-110-1002
Totalresultat for perioden69100013401340423
Egenkapital pr 31.12.20196 9709863575992 7831251 5250595
          
          
KONSERN 31.12.2018Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20176 0489843553492 4701251 21678471
Effekt av implementering av IFRS 9 01.01.2018 *)1   44 43-78-8
Egenkapital pr 01.01.20186 0499843553492 5141251 2590463
Endring egne egenkapitalbevis621 2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-11       -11
Egenkapital før årets resultatdisponering5 7659863563492 5161251 2600173
Tilført grunnfondet129   129    
Tilført utjevningsfondet127     127  
Tilført fondsobligasjonseiere11       11
Tilført annen egenkapital25       25
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne153       153
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet156       156
Resultat for regnskapsåret60100012901270345
Verdiendring basisspreader-18       -18
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader4       4
Estimatavvik pensjoner12   6 6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -2 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-50004050-14
Totalresultat for perioden59600013301320331
Egenkapital pr 31.12.20186 3609863563492 6491251 3910504
*) Se årsrapporten for 2018 for spesifikasjon av implementeringseffektene.