Balanse morbank

EIENDELER - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)31.12.201931.12.2018
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 072857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner3 2592 330
Utlån til og fordringer på kunder38 49437 059
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer6 2607 095
Finansielle derivater586584
Aksjer og andre verdipapirer194182
Eierinteresser i konsernselskaper2 0711 621
Eiendel ved utsatt skatt050
Immaterielle eiendeler5342
Varige driftsmidler19834
Andre eiendeler8483
Sum eiendeler52 27149 937
   
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)31.12.201931.12.2018
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 5191 668
Innskudd fra kunder36 82434 437
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 2095 415
Finansielle derivater242502
Andre forpliktelser733550
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter8678
Andre avsetninger og forpliktelser230125
Fondsobligasjoner0293
Ansvarlige lån704703
Sum forpliktelser45 54743 771
Egenkapitalbevis989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-3-3
Overkurs357356
Fondsobligasjoner599349
Innskutt egenkapital1 9421 691
Grunnfondskapital2 7832 649
Gavefond125125
Utjevningsfond1 5251 391
Annen egenkapital349310
Opptjent egenkapital4 7824 475
Sum egenkapital6 7246 166
Sum forpliktelser og egenkapital52 27149 937