Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note31.12.201931.12.2018 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 10 1 072857 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 10 1 0881 288 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 10 64 02960 346 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 10 6 9386 789 
Finansielle derivater5 7 1 1761 209 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 194182 
Eiendel ved utsatt skatt 054 
Immaterielle eiendeler 5342 
Varige driftsmidler 236186 
Andre eiendeler 8987 
Sum eiendeler 74 87571 040 
     
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note31.12.201931.12.2018 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 10 817955 
Innskudd fra kunder2 5 7 10 36 80334 414 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 8 28 27126 980 
Finansielle derivater5 7 288525 
Andre forpliktelser 641609 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 8676 
Andre avsetninger og forpliktelser 295125 
Fondsobligasjoner5 6 0293 
Ansvarlige lån5 6 704703 
Sum forpliktelser 67 90564 680 
Egenkapitalbevis11 989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-3 
Overkurs 357356 
Fondsobligasjoner 599349 
Innskutt egenkapital 1 9421 691 
Grunnfondskapital 2 7832 649 
Gavefond 125125 
Utjevningsfond 1 5251 391 
Annen egenkapital 595504 
Opptjent egenkapital 5 0284 669 
Sum egenkapital 6 9706 360 
Sum forpliktelser og egenkapital 74 87571 040