Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering. 


RESULTAT I 4. KVARTAL 2019 

Resultat etter tap i 4. kvartal 2019 utgjorde 231 mill. kroner, 1,22 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 197 mill. kroner og 1,12 % i tilsvarende kvartal i fjor. 
Resultat etter skatt i 4. kvartal 2019 utgjorde 190 mill. kroner, 1,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 137 mill. kroner og 0,78 % i tilsvarende kvartal i fjor. 
Egenkapitalrentabiliteten i 4. kvartal 2019 ble 11,8 %, mot 9,5 % i 4. kvartal 2018 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 40,6 % mot 42,7 % i 4. kvartal 2018. 
Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 9,00 (6,80) for konsernet og kroner 6,10 (5,90) for morbanken. 


Rentenetto 
Netto renteinntekter på 339 mill. kroner er 30 mill. kroner og 9,7 % høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,79 %, som er 0,03 p.e. høyere enn i 4. kvartal 2018. 
Banken gjennomførte en renteendring med virkning fra 13. november hvor både utlåns- og innskuddsrenter ble økt med inntil 0,25 prosentpoeng. 
Økte avgifter for 2019 til Krisetiltaksfondet og Innskuddsgarantifondet har redusert rentenettoen i 4. kvartal 2019 med 15 mill. kroner sammenlignet med 4. kvartal 2018. Denne økningen er ikke periodisert i tidligere kvartal i 2019. Se kommentar av rentenetto under foreløpig årsregnskap for 2019. 


Andre driftsinntekter 
Andre driftsinntekter ble 75 mill. kroner i kvartalet, 19 mill. kroner høyere enn i 4. kvartal i fjor. Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 8 mill. kroner i forhold til 4. kvartal 2018. Verdiendring på obligasjonsporteføljen og aksjer utgjør et kurstap på 3 mill. kroner i kvartalet, mot et kurstap på 14 mill. kroner i 4. kvartal 2018. Utbytte er 6 mill. kroner høyere enn i 4. kvartal 2018. 


Kostnader 
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 168 mill. kroner, som er 12 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 5 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 91 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 4 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 357 årsverk. Andre kostnader er økt med 7 mill. kroner fra samme periode i fjor. 
Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,6 % i 4. kvartal 2019, som er en reduksjon på 2,1 p.e. sammenlignet med 4. kvartal i fjor. 


Tapsnedskrivning og mislighold 
Kvartalsregnskapet er belastet med 15 mill. kroner i tap på utlån og garantier (12 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,08 % (0,07 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap innen næringslivssegmentet er økt med 13 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en økning på 2 mill. kroner. 


Utlåns- og innskuddsvekst 
I forhold til ved utgangen av 3. kvartal 2019 er forvaltningskapitalen økt med 2,4 % til 74 875 mill. kroner. Utlån har økt med 0,6 % til 64 029 mill. kroner og innskudd fra kunder er økt med 1,8 % til 36 803 mill. kroner. I 4. kvartal 2019 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 1,0 % og en økning på 0,4 % til personkunder. For ytterligere kommentarer vedrørende volumutvikling de siste 12 månedene vises det til kommentarer for året 2019. 


FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
Sparebanken Møres resultat før tap på utlån og garantier ble 961 mill. kroner og 1,31 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 820 mill. kroner og 1,19 % i 2018. 
Resultat før skatt utgjorde 911 mill. kroner og 1,24 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 804 mill. kroner og 1,17 % i 2018. 
Resultat etter skatt utgjorde 711 mill. kroner og 0,97 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 601 mill. kroner og 0,88 % i 2018. Resultatet for 2019 gir en egenkapitalrentabilitet på 11,7 %, mot 10,6 % i 2018. 
Resultat pr egenkapitalbevis i 2019 var kroner 34,50 (29,60) for konsernet og kroner 32,00 (28,35) for morbanken. 


Rentenetto 
Netto renteinntekter endte på 1 314 mill. kroner (1 179 mill. kroner) og som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde dette 1,79 % (1,70 %). Rentenettoen utgjorde 81,8 % av sum inntekter i 2019. 
Et stigende rentenivå har gitt økte fundingkostnader og noe reduserte marginer på utlån i løpet av året. De gjennomførte renteendringene i 2019 har medført at marginen på utlån ved utgangen av 2019 er på omlag samme nivå som ved utgangen av 2018. Marginen på innskudd har økt i samme periode og i sum har dette bedret rentenettoen i kroner i 2019 sammenlignet med 2018. 
I tillegg har et høyere utlåns- og innskuddsvolum, samt bedre rentebidrag fra bankens egenkapital gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med fjoråret. 
Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko i utlånsporteføljen har bidratt til press nedover på rentenettoen. 

Innen personkundemarkedet er det en reduksjon i rentemarginen på utlån og en økning i innskuddsmarginen sammenlignet med 2018. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen på utlån uendret mens rentemarginen på innskudd har økt noe. 


Andre driftsinntekter 
Andre driftsinntekter var i 2019 på 293 mill. kroner (0,40 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Dette er en økning på 45 mill. kroner i forhold til 2018. 
Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 9 mill. kroner mot et tap på 19 mill. kroner i 2018. Kursgevinst på aksjer utgjør 16 mill. kroner mot 10 mill. kroner i 2018. Inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 17 mill. kroner sammenlignet med 2018. 
Øvrige andre driftsinntekter viser en økning på 12 mill. kroner sammenlignet med 2018. 


Kostnader 
Totale kostnader ble 646 mill. kroner som er 39 mill. kroner høyere enn i 2018. Personalkostnadene har økt med 14 mill. kroner sammenlignet med 2018 og utgjør 354 mill. kroner. Finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 15 mill. kroner i 2019, 1 mill. kroner høyere enn i 2018. Bemanningen er redusert med 4 årsverk de siste 12 månedene til 357 årsverk. Øvrige kostnader er 25 mill. kroner høyere enn i 2018. 
Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,2 % i 2019. Dette er en reduksjon i forhold til 2018 med 2,3 p.e. 


Tapsnedskrivning og mislighold 
Resultatregnskapet er i 2019 belastet med 50 mill. kroner (16 mill. kroner) i tap på utlån og garantier. Dette utgjør 0,07 % (0,02 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 
Pr utgangen av 2019 utgjør totalt forventet tap 375 mill. kroner, tilsvarende 0,57 % av utlån og garantier (338 mill. kroner og 0,55 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 14 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til betalingsmislighold over 90 dager (11 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av utlån og garantier (0,02 %). 361 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (327 mill. kroner), tilsvarende 0,55 % av brutto utlån og garantier (0,53 %). 

Netto tapsutsatte engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige tapsutsatte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 465 mill. kroner. Pr utgangen av 2019 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 668 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 80 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,14 % av brutto utlån og garantier (0,46 %). 


Utlån til kunder 
Ved utgangen av 2019 utgjorde utlån til kunder 64 029 mill. kroner (60 346 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 3 683 mill. kroner, tilsvarende 6,1 %. Utlån til personkunder økte med 4,5 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 9,8 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2019 på 68,4 % (69,2 %). 


Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2 389 mill. kroner og 6,9 %. Ved utgangen av 2019 utgjør innskuddene 36 803 mill. kroner (34 414 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 5,1 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 10,2 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 0,4 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 58,9 % (59,9 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 39,0 % (37,9 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,1 % (2,2 %). Innskudd som andel av utlån utgjør 57,5 % ved utgangen av 2019 (57,0 %). 


KAPITALDEKNING 
EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV ble innført med virkning fra 31.12.2019. 
De viktigste endringene gjeldende fra 31.12.2019 er at overgangsregelen knyttet til Basel I -gulvet fjernes og det innføres en SMB-rabatt på 23,82 % for SMB-kunder med lån inntil EUR 1,5 millioner og årlig omsetning under EUR 50 millioner. 

Motsyklisk kapitalbuffer er samtidig økt fra 2,0 til 2,5 % fra 31.12.2019. 
Risikovekt på lån med pantesikkerhet i boligeiendom skal utgjøre minimum 20 % og risikovekt på lån med pantesikkerhet i næringseiendom skal utgjøre minimum 35 %. Disse to kravene innføres fra 31.12.2020 og skal gjelde frem til 31.12.2022. Pr 31.12.2019 har Sparebanken Møre gjennomsnittlig risikovekt på lån til massemarked med pant i fast eiendom på 18,3 % og på lån til foretak på 81,8 %. Minimumskravet på 20 % ville dermed ha medført en økning i konsernets beregningsgrunnlag pr 31.12.2019 på 822 mill. kroner, tilsvarende en reduksjon i ren kjernekapitaldekning på 0,43 p.p. Minimumskravet på 35 % for næringseiendom vil ikke få effekt for Sparebanken Møre. 
I tillegg er det vedtatt å øke systemrisikobufferkravet fra 3,0 % til 4,5 % fra 31.12.2020 for avanserte IRB- banker. Sparebanken Møre benytter imidlertid grunnleggende IRB-metode for kredittrisiko, og vil derfor ha et systemrisikobufferkrav på 3 % frem til kravet på 4,5 % trer i kraft 31.12.2022. 

Samlet krav for Sparebanken Møre til ren kjernekapitaldekning inkludert motsyklisk kapitalbuffer og Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 2019 på 14,2 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019. Dette innebærer at det effektive kapitalkravet for konsernet pr 31.12.2019 utgjør 14,34 %. Kravet oppfylles med god margin. 
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 2019 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Ansvarlig kapital utgjør 21,5 % (19,6 %), kjernekapital utgjør 19,3 % (17,6 %) og ren kjernekapital utgjør 17,4 % (16,0 %). 
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 2019 på 8,0 %, 0,1 p.e. lavere enn ved utgangen av 2018. Det regulatoriske minimumskravet (3%) og bufferkravet (2%), samlet 5 % overholdes med god margin. 


DATTERSELSKAPER 
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 222 mill. kroner etter skatt i 2019 (177 mill. kroner). 
Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2019 netto utstående obligasjoner for 23,1 milliarder kroner i markedet, nær 34 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 222 mill. kroner i resultatbidrag i 2019 (174 mill. kroner). 
Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,8 mill. kroner i 2019 (1 mill. kroner). Det var ved utgangen av året 13 årsverk i selskapet. 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på -1,1 mill. kroner i 2019 (2 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet. 


EGENKAPITALBEVIS 
Ved utgangen av 2019 var det 5 526 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. 
I note 11 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 31. desember 2019 eide banken 25 251 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs. 


UTBYTTEPOLITIKKEN 
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. 

Utbytte består av kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne og samfunnsutbytte. Andelen av overskuddet som avsettes til utbytte tilpasses bankens soliditet. Om ikke soliditeten tilsier noe annet, tas det sikte på at om lag 50 prosent av årets overskudd samlet sett kan utdeles som utbytte. 
Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling. 


FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD 
I henhold til reglene knyttet til egenkapitalbevis m.m. og i samsvar med utbyttepolitikken til Sparebanken Møre er 50,7 % av overskuddet i konsernet tilordnet egenkapitaleierne foreslått avsatt til kontantutbytte og utbyttemidler til lokalsamfunnet. Ut fra den regnskapsmessige fordelingen av egenkapitalen i morbanken mellom eierandelskapitalen og grunnfondet tilfaller 49,6 % av overskuddet eierne av egenkapitalbevis og 50,4 % tilfaller grunnfondet. Resultat pr egenkapitalbevis i konsernet i 2019 ble kr 34,50. Det foreslås overfor generalforsamlingen at kontantutbytte pr egenkapitalbevis for regnskapsåret 2019 settes til kr 17,50. 

Forslag til resultatdisponering (tall i mill. kroner): 

Årets overskudd711 
Andel tilordnet fondsobligasjonseierne23 
Utbyttemidler (50,7 %):
Til kontantutbytte173
Tilsamfunnsutbytte176349 
Styrking av egenkapitalen (49,3 %):
Til utjevningsfondet144
Til grunnfondet146
Til andre fond49339
Sum disponert711


UTSIKTENE FRAMOVER 
Det ligger an til en moderat produksjonsvekst i fylket framover. Fortsatt lave renter, en svak kronekurs og vekst på våre eksportmarkeder vil bidra til dette. Det ser ut til at usikkerheten rundt Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina er blitt mindre. Vi forventer fortsatt god aktivitet innenfor våre hovednæringer. 

Arbeidsledigheten i fylket har falt kraftig siden begynnelsen av 2017. I følge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,0 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av desember. Til sammenligning var arbeidsledigheten på landsbasis 2,2 prosent. Med moderat produksjonsvekst framover vil ledigheten trolig holde seg lav gjennom inneværende år. 
For Norge sett under ett falt husholdningenes gjeldsvekst jevnt gjennom 2019 og endte på om lag 5 prosent. 

Det har vært en fallende trend i denne størrelsen helt siden 2012. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet holdt seg mer stabil i 2019, men den totale utlånsveksten var svakt fallende gjennom fjoråret. 

Sparebanken Møre opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd. 
Banken registrerer noe avtakende veksttakt i utlån til personmarkedet sammenlignet med utgangen av tredje kvartal. Veksttakten til næringslivsmarkedet holder seg høy gjennom kvartalet. Innskuddsveksten er god og innskuddsdekningen er høy. 
Det forventes at utlånsveksten innenfor personmarkedet vil holde seg på om lag 5 prosent også i 2020. For næringslivsmarkedet vil veksten ligge noe lavere, i hovedsak som følge av sterk vekst gjennom 2019. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet. 

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen skal komme under 40 prosent. 

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2020. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2020, med en egenkapitalrentabilitet over bankens strategiske målsetting på 11 prosent. 

Ålesund, 31. desember 2019
29. januar 2020
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør