Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note4. kv. 20184. kv. 201720182017
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 4684181 7691 623
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 4637171164
Rentekostnader 205165761687
Netto renteinntekter9 3092901 1791 100
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5050208196
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 562526
Andre driftsinntekter 772424
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5251207194
Utbytte 0032
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 473846
Netto avkastning på finansielle investeringer 474148
Sum inntekter 3653481 4271 342
Kostnader ved ytelser til ansatte 8682340335
Administrasjonskostnader 3430133128
Avskrivninger og avsetninger 873131
Andre driftskostnader 24259996
Sum driftskostnader 152144603590
Resultat før tap 213204824752
Tap på utlån, garantier m.v.3 12-11613
Resultat før skatt 201205808739
Skattekostnad 6048203182
Resultat for perioden 141157605557
Tilordnet egenkapitaleiere 139154594551
Tilordnet fondsobligasjonseiere 23116
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,007,7029,8027,70
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,007,7029,8027,70
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,0014,00
      
      
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner) 4. kv. 20184. kv. 201720182017
Resultat for perioden 141157605557
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg 2)  21 27
Verdiendring basisspreader 3) -8 -18 
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 2 4 
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon 12-1212-12
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon -33-33
Totalresultat for perioden 144169600575
Tilordnet egenkapitaleiere 142166589569
Tilordnet fondsobligasjonseiere 23116
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Kategorien Tilgjengelig for salg eksisterer ikke i IFRS 9. Aksjer og andeler er fra og med 01.01.2018 vurdert til virkelig verdi og verdiendringer inngår i linjen Netto verdiendring på finansielle instrumenter i ordinært resultat.
3) Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, ble til og med 31.12.2017 innregnet i ordinært resultat. Fra og med 01.01.2018 blir verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).