Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.12.2018. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2017, med unntak av IFRS 9 som trådte i kraft 1.1.2018.

Regnskapsprinsipper for klassifisering i henhold til IFRS 9 er presentert i note 5. Tabeller som viser overgangseffektene av ikrafttredelsen av IFRS 9 er presentert i note 2.6 i årsrapporten for 2017. Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 ble redegjort for i note 1 i delårsrapporten for 1. kvartal. For øvrig henvises det til årsrapporten for 2017 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring31.12.201831.12.2017
Jordbruk og skogbruk542464
Fiske og fangst3 2062 402
Industri2 3692 030
Bygg og anlegg698562
Varehandel og hotell676620
Supply/Offshore1 005882
Eiendomsdrift6 7336 672
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2721 261
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 8672 152
Offentlig forvaltning00
Utlandet248123
Sum næringsliv/offentlig18 61617 168
Personkunder41 91739 817
Verdijustering utlån til virkelig verdi5666
Opptjente, ikke forfalte renter-100
Sum brutto utlån60 58957 151
Forventet tap (ECL) - Steg 1-25-
Forventet tap (ECL) - Steg 2-60-
Forventet tap (ECL) - Steg 3-111-
Individuelle nedskrivninger-47-48
Gruppevise nedskrivninger (IAS 39)--236
Sum utlån og fordringer på kunder60 34656 867
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)56 59152 944
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)3 7553 923
   
   
KONSERNInnskudd
Sektor/næring31.12.201831.12.2017
Jordbruk og skogbruk181186
Fiske og fangst9951 214
Industri2 2201 806
Bygg og anlegg661636
Varehandel og hotell813842
Eiendomsdrift1 5761 309
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 3824 201
Offentlig forvaltning780723
Utlandet55
Andre2 1772 179
Sum næringsliv/offentlig13 79013 101
Personkunder20 62419 688
Verdijustering innskudd til virkelig verdi02
Påløpte renter-12
Sum innskudd fra kunder34 41432 803
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig uten at det foreligger objektive bevis på tap skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen økes ytterligere og det foreligger objektive bevis på tap eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser».

Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 ble redegjort for i note 1 i delårsrapporten for 1. kvartal. Tabeller som viser overgangseffektene av ikrafttredelsen av IFRS 9 er presentert i note 2.6 i årsrapporten for 2017.

Spesifikasjon av periodens tapskostnad på utlån og garantier    
KONSERN4.kv. 20184.kv. 201731.12.201831.12.2017
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån (IAS 39)--11--45
Endring i ECL Steg 11-1-
Endring i ECL Steg 2-6-16-
Endring i ECL Steg 33--12-
Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger1125
Nye individuelle nedskrivninger19113565
Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger601125
Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-20-7-42-49
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger1171418
Inngang på tidligere konstaterte tap-3-2-9-6
Tap på utlån og garantier12-11613
Endring i ECL i perioden    
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement916126
Avgang av engasjement-6-12-13-30
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-3138
Migrering til steg 13-18-8-23
Migrering til steg 2-232-1119
Migrering til steg 30-165
Endring i individuelle tapsnedskrivninger  -1-1
ECL 31.12.20182661251338
- herav forventet tap på utlån2560158243
- herav forventet tap på garantier119395
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum 31.12.2018
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 342833049 175
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 3452 5336819 559
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)5166074991 622
Misligholdte/tapsutsatte engasjement  382382
Brutto engasjement før ECL55 2033 9731 56260 738
- Forventet tap (ECL)-26-61-251-338
Netto engasjement *)55 1773 9121 31160 400
*) Tabellen over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. med individuell nedskrivning og øvrige tapsutsatte engasjement (ikke-misligholdte engasjement med individuell nedskrivning)
 31.12.201831.12.2017
KONSERNSumPMNLSumPMNL
       
Brutto misligholdte engasjement over 3 mnd.76552162539
Brutto øvrige tapsutsatte engasjement306172892748266
Sum brutto tapsutsatte engasjement3827231033661275
       
Individuell nedskrivning på misligholdte engasjement over 3 mnd.1192422
Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement8808896492
Sum individuelle nedskrivninger99990100694
       
Netto misligholdte engasjement over 3 mnd.65461958517
Netto øvrige tapsutsatte engasjement218172011784174
Netto tapsutsatte engasjement2836322023655181
       
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,620,171,540,570,151,46
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,460,151,090,400,140,96
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:
• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
• amortisert kost

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:
• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet
• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:
• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer
• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.12.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost  
Kontanter og fordringer på Norges Bank 857  
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 288  
Utlån til og fordringer på kunder3 75556 582  
Sertifikater og obligasjoner6 789   
Aksjer og andre verdipapirer182   
Finansielle derivater1 209   
Sum finansielle eiendeler11 93558 727  
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955  
Innskudd fra kunder 34 414  
Finansielle derivater525   
Verdipapirgjeld 26 980  
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 996  
Sum finansielle forpliktelser52563 345  
     
KONSERN - 31.12.2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 295 
Utlån til og fordringer på kunder 3 92352 944 
Sertifikater og obligasjoner 6 096  
Aksjer og andre verdipapirer   188
Finansielle derivater1 004   
Sum finansielle eiendeler1 00410 01954 876188
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  569 
Innskudd fra kunder 1 34031 463 
Finansielle derivater483   
Verdipapirgjeld  24 488 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 338 
Sum finansielle forpliktelser4831 34057 858-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter    
 4. kv. 20184. kv. 201731.12.201831.12.2017
Sertifikater og obligasjoner-80-1923
Aksjer-6-110-10
Valutahandel (for kunder)993838
Rentehandel (for kunder)1184
Finansielle derivat8-21-9
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter473846
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN31.12.201831.12.2017
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank857857637637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2881 2881 2951 295
Utlån til og fordringer på kunder56 58256 58252 94452 944
Sum finansielle eiendeler58 72758 72754 87654 876
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner955955569569
Innskudd fra kunder34 41434 41431 46331 463
Verdipapirgjeld27 03926 98024 57524 488
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 0009961 3631 338
Sum finansielle forpliktelser63 40863 34557 97057 858
KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank857  857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 288 1 288
Utlån til og fordringer på kunder  56 58256 582
Sum finansielle eiendeler8571 28856 58258 727
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955 955
Innskudd fra kunder  34 41434 414
Verdipapirgjeld 27 039 27 039
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 000 1 000
Sum finansielle forpliktelser-28 99434 41463 408
     
KONSERN - 31.12.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank637  637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 295 1 295
Utlån til og fordringer på kunder  52 94452 944
Sum finansielle eiendeler6371 29552 94454 876
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 569 569
Innskudd fra kunder  31 46331 463
Verdipapirgjeld 24 575 24 575
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 363 1 363
Sum finansielle forpliktelser-26 50731 46357 970
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.  

KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 7553 755
Sertifikater og obligasjoner4 6712 118 6 789
Aksjer og andre verdipapirer7 175182
Finansielle derivat 1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler4 6783 3273 93011 935
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 525 525
Sum finansielle forpliktelser-525-525
     
     
KONSERN - 31.12.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9233 923
Sertifikater og obligasjoner4 2611 835 6 096
Aksjer og andre verdipapirer19 169188
Finansielle derivat 1 004 1 004
Sum finansielle eiendeler4 2802 8394 09211 211
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3401 340
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 483 483
Sum finansielle forpliktelser-4831 3401 823
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.173 923169
Kjøp/økning8102
Salg/reduksjon96816
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden-1020
Balanseført verdi pr 31.12.183 755175
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.164 744128
Kjøp/økning27249
Salg/reduksjon1 0734
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden-20-4
Balanseført verdi pr 31.12.173 923169
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 4. kvartal 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter309-91211970
Andre driftsinntekter56-226275
Sum inntekter365-111472245
Driftskostnader1522032955
Resultat før tap213-311151290
Tap på utlån120660
Resultat før skatt201-311091230
Skattekostnad60    
Resultat for perioden141    
      
      
Resultat - pr 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 179-74547320
Andre driftsinntekter2482410010420
Sum inntekter1 4271755483620
Driftskostnader6039812036718
Resultat før tap824-814344692
Tap på utlån1601420
Resultat før skatt808-814204672
Skattekostnad203    
Resultat for perioden605    
      
      
      
Nøkkeltall - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)60 3461 24417 96441 1380
Innskudd fra kunder 1)34 41458811 80422 0220
Garantiforpliktelser1 41801 41260
Innskuddsdekning57,047,365,753,50
Antall årsverk3611595113813
      
      
Resultat - 4. kvartal 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter290-31071860
Andre driftsinntekter58724216
Sum inntekter34841312076
Driftskostnader1441930905
Resultat før tap204-151011171
Tap på utlån-1-11370
Resultat før skatt205-4981101
Skattekostnad48    
Resultat for perioden157    
      
      
Resultat - pr 31.12.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 100-204226980
Andre driftsinntekter24235939618
Sum inntekter1 3421551579418
Driftskostnader59010111335818
Resultat før tap752-864024360
Tap på utlån13-51710
Resultat før skatt739-813854350
Skattekostnad182    
Resultat for perioden557    
      
      
      
Nøkkeltall - 31.12.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)56 86794316 81539 1090
Innskudd fra kunder 1)32 80356711 23121 0050
Garantiforpliktelser1 71701 706110
Innskuddsdekning57,760,166,853,70
Antall årsverk3591575013913
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat4. kv. 20184. kv. 2017
Netto renteinntekter7075
Andre driftsinntekter-11
Sum inntekter6976
Driftskostnader1010
Resultat før tap5966
Tap på utlån, garantier m.v.1-3
Resultat før skatt5869
Skattekostnad1612
Resultat for perioden4257
   
   
Resultat31.12.201831.12.2017
Netto renteinntekter274261
Andre driftsinntekter-1-13
Sum inntekter273248
Driftskostnader4238
Resultat før tap231210
Tap på utlån, garantier m.v.1-3
Resultat før skatt230213
Skattekostnad5648
Resultat for perioden174165
   
   
Balanse31.12.201831.12.2017
Utlån til kunder23 40921 162
Egenkapital1 7671 667
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.12.201831.12.2017
Resultat  
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper2628
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap152156
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1717
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS3430
   
Balanse  
Fordring på datterselskap1 3001 328
Obligasjoner med fortrinnsrett818425
Gjeld til datterselskap890102
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS23 42421 164
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.12.2018Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll901 0009,11
Cape Invest AS751 0007,60
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge419 4674,24
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi386 0143,90
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS304 3553,08
Wenaas Kapital AS230 1612,33
FLPS - Princ All Sec207 7822,10
Verdipapirfondet Eika egenkapital173 0001,75
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte125 0001,26
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
State Street Bank75 9130,77
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Odd Slyngstad59 9150,61
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Stiftelsen Kjell Holm49 8500,50
Sum 20 største eiere4 910 49849,67
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

 31.12.201831.12.2017
Egenkapitalbevis989989
- egne egenkapitalbevis-3-5
Overkursfond356355
Fondsobligasjoner349349
Grunnfondskapital2 6492 470
Gavefond125125
Utjevningsfond1 3911 216
Verdireguleringsfond-78
Foreslått utbytte153138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet156141
Annen egenkapital229222
Sum balanseført egenkapital6 3946 078
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-42-100
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-14-14
Fradrag overfinansiering pensjon-130
Fondsobligasjoner197254
Justert forventet tap IRB-portefølje-173-151
Fradrag for foreslått utbytte-153-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-156-141
Sum kjernekapital6 0405 788
Sum ren kjernekapital5 4945 185
   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital (tilleggskapital)703530
Netto ansvarlig kapital6 7436 318
   
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier  
   
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko31.12.201831.12.2017
Stater og sentralbanker00
Lokale og regionale myndigheter1214
Offentlig foretak43
Institusjoner3836
Obligasjoner med fortrinnsrett3225
Egenkapitalposisjoner88
Øvrige engasjement5086
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden144172
   
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko31.12.201831.12.2017
Massemarked pant i fast eiendom689638
Massemarked øvrige engasjementer5047
Foretak SMB734682
Foretak spesialiserte543549
Foretak øvrige304252
Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode2 3202 168
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 4642 340
   
Engasjementskategorier markedsrisiko31.12.201831.12.2017
Gjeld00
Egenkapital00
Valuta00
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)4429
Sum kapitalkrav markedsrisiko4429
   
Operasjonell risiko (basismetoden)200200
Fradrag i kapitalkravet00
Sum kapitalkrav før overgangsregler2 7082 569
Kapitalkrav overgangsordning (Basel I-gulvet)37181
Sum kapitalkrav etter overgangsregler2 7452 750
   
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel33 85332 105
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel4602 265
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel34 31334 370
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5441 542
   
Bufferkrav31.12.201831.12.2017
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent858859
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0291 031
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent686687
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 5732 578
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 3761 065
   
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel31.12.201831.12.2017
Ansvarlig kapital19,618,4
Kjernekapital17,616,8
Ren kjernekapital16,015,0
   
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.12.201831.12.2017
Uvektet kjernekapitalandel8,18,2