Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.12.201831.12.2017
   
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer2 0591 905
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-383-343
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag32
Driftsutbetalinger-540-525
Utbetalinger av skatt-204-168
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner161-646
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-3 740-3 777
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter303-321
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder1 610242
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-731-3 631
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer112106
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer9 4694 162
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-10 198-4 022
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.00
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-23-24
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-156149
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-796371
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-434-380
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner232-89
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld4 6037 942
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-2 654-3 841
Utbetalinger av utbytte-138-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld153-239
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon0349
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-15-7
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter1 7473 597
   
Netto endring likvider220337
Likviditetsbeholdning 01.01637300
Likviditetsbeholdning 31.12857637