Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note31.12.201831.12.2017 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 857637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 1 2881 295 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 60 34656 867 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 6 7896 096 
Finansielle derivater5 7 1 2091 004 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 182188 
Eiendel ved utsatt skatt 5559 
Immaterielle eiendeler 4242 
Varige driftsmidler 220228 
Andre eiendeler 8675 
Sum eiendeler 71 07466 491 
     
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note31.12.201831.12.2017 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 955569 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 34 41432 803 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 26 98024 488 
Finansielle derivater5 7 525483 
Andre forpliktelser 609558 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 7678 
Andre avsetninger og forpliktelser 12596 
Fondsobligasjoner5 6 293302 
Ansvarlige lån5 6 7031 036 
Sum forpliktelser 64 68060 413 
Egenkapitalbevis10 989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-5 
Overkurs 356355 
Fondsobligasjoner 349349 
Innskutt egenkapital 1 6911 688 
Grunnfondskapital 2 6492 470 
Gavefond 125125 
Utjevningsfond 1 3911 216 
Verdireguleringsfond -78 
Annen egenkapital 538501 
Opptjent egenkapital 4 7034 390 
Sum egenkapital 6 3946 078 
Sum forpliktelser og egenkapital 71 07466 491