Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 4. KVARTAL 2018

Resultat etter tap i 4. kvartal 2018 utgjorde 201 mill. kroner, 1,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 205 mill. kroner og 1,24 % i tilsvarende kvartal i fjor. 

Resultat etter skatt i 4. kvartal 2018 utgjorde 141 mill. kroner, 0,81 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 157 mill. kroner og 0,95 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 4. kvartal 2018 ble 9,7 %, mot 11,5 % i 4. kvartal 2017.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,00 (7,70) for konsernet og kroner 5,00 (4,80) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 309 mill. kroner er 19 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,76 %, som er det samme som i 4. kvartal 2017.

Et høyere utlånsvolum i kombinasjon med et høyere rentebidrag fra innskudd og bankens høye egenkapital har gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko har bidratt til press nedover på rentemarginen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 56 mill. kroner, 2 mill. kroner lavere enn i 4. kvartal i fjor. Verdiendring på obligasjonsporteføljen og aksjer utgjør et kurstap på 14 mill. kroner i kvartalet mot et kurstap på 1 mill. kroner i 4. kvartal 2017. Andre inntekter utenom finansielle instrumenter er på samme nivå som i 4. kvartal 2017.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 152 mill. kroner som er 8 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 4 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 86 mill. kroner. Bemanningen er økt med to årsverk de siste 12 månedene og utgjør 361 årsverk. Andre kostnader er økt med 4 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 41,6 % i 4. kvartal 2018, som er en reduksjon på 0,1 p.e. sammenlignet med 4. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det kostnadsført 12 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 4. kvartal 2017 var en inngang på 1 mill. kroner (-0,01 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 6 mill. kroner i kvartalet, og det er bokført 6 mill. kroner i tap innen personkundesegmentet. 

Utlåns- og innskuddsvekst
I forhold til ved utgangen av 3. kvartal 2018 er forvaltningskapitalen økt med 1,7 % til 71 074 mill. kroner. Utlån har økt med 1,2 % til 60 346 mill. kroner og innskudd fra kunder er redusert med 0,8 % til 34 414 mill. kroner. For ytterligere kommentarer vedrørende volumutvikling de siste 12 månedene vises det til kommentarer for året 2018.  

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2018
Resultat før tap på utlån og garantier ble 824 mill. kroner og 1,19 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 752 mill. kroner og 1,18 % i 2017.

Resultat før skattekostnad utgjorde 808 mill. kroner og 1,17 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 739 mill. kroner og 1,16 % i 2017.

Resultat etter skattekostnad utgjorde 605 mill. kroner og 0,88 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 557 mill. kroner og 0,88 % i 2017.

Resultat pr. egenkapitalbevis i 2018 var kroner 29,80 (27,70) for konsernet og kroner 28,35 (27,00) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter endte på 1 179 mill. kroner (1 100 mill. kroner) og som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde dette 1,70 % (1,72 %). Rentenettoen utgjorde 82,6 % av sum inntekter i 2018.

Et høyere utlånsvolum i kombinasjon med et høyere rentebidrag fra innskudd og bankens høye egenkapital har gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med i fjor. Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko har bidratt til press nedover på rentemarginen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter var i 2018 på 248 mill. kroner (0,36 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Dette er en økning på 6 mill. kroner i forhold til 2017.

Verdiendring på obligasjonsporteføljen var negativ med 19 mill. kroner i 2018, mot en positiv verdiendring på 23 mill. kroner i 2017.

Kursgevinst på aksjer utgjør 10 mill. kroner i 2018 mot et kurstap på 10 mill. kroner i 2017.  

Kostnader
Samlede kostnader ble 603 mill. kroner som er 13 mill. kroner høyere enn i 2017. Personalkostnadene har økt med 5 mill. kroner sammenlignet med 2017 og utgjør 340 mill. kroner. Finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 14 mill. kroner i 2018, det samme som i 2017. Bemanningen er økt med to årsverk de siste 12 månedene til 361 årsverk. Andre kostnader er 8 mill. kroner høyere enn i 2017.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 42,3 % i 2018. Dette er en reduksjon i forhold til 2017 med 1,7 p.e. Styret har i strategisk plan for 2019-2022 vedtatt å endre konsernets målsetting for maksimal kostnadsandel fra 45 % til 40 %.

Tapsnedskrivning og mislighold
Resultatregnskapet er i 2018 belastet med 16 mill. kroner (13 mill. kroner) i tap på utlån og garantier. Dette utgjør 0,02 % (0,02 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Pr utgangen av 2018 utgjør totale tapsnedskrivninger 338 mill. kroner, tilsvarende 0,55 % av utlån og garantier (336 mill. kroner og 0,57 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 11 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til mislighold over 90 dager (4 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av utlån og garantier (0,01 %). 327 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (332 mill. kroner), tilsvarende 0,53 % av brutto utlån og garantier (0,56 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 47 mill. kroner. Pr utgangen av 2018 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 220 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 63 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,46 % av brutto utlån og garantier (0,40 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2018 utgjorde utlån til kunder 60 346 mill. kroner (56 867 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 3 479 mill. kroner, tilsvarende 6,1 %. Utlån til personkunder økte med 5,3 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 8,4 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2018 på 69,2 % (70,0 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 4,9 %. Ved utgangen av 2018 utgjør innskuddene 34 414 mill. kroner (32 803 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 4,8 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 5,1 % og innskudd fra det offentlige har økt med 7,9 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,9 % (60,0 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 37,9 % (37,8 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,2 % (2,2 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 57,0 % ved utgangen av 2018 (57,7 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 2018 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Ansvarlig kapital utgjør 19,6 % (18,4 %), kjernekapital utgjør 17,6 % (16,8 %) og ren kjernekapital utgjør 16,0 % (15,0 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2018 på 37 mill. kroner som tilsvarer et beregningsgrunnlag på 460 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 177 mill. kroner etter skatt i 2018 (166 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2018 netto utstående obligasjoner for 22,4 milliarder kroner i markedet, om lag 25 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 174 mill. kroner i resultatbidrag i 2018 (165 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 1 mill. kroner i 2018 (0 mill. kroner i 2017). Det var ved utgangen av året 13 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 2 mill. kroner i 2018 (1 mill. kroner i 2017). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 2018 var det 5 402 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 31. desember 2018 eide banken 28 183 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTBYTTEPOLITIKKEN
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen.

Utbytte består av kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne og samfunnsutbytte. Andelen av overskuddet som avsettes til utbytte tilpasses bankens soliditet. Om ikke soliditeten tilsier noe annet, tas det sikte på at om lag 50 prosent av årets overskudd samlet sett kan utdeles som utbytte.

Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD
I henhold til reglene knyttet til egenkapitalbevis m.m. og i samsvar med utbyttepolitikken til Sparebanken Møre er 52 % av overskuddet i konsernet foreslått avsatt til kontantutbytte og utbyttemidler til lokalsamfunnet. Ut fra den regnskapsmessige fordelingen av egenkapitalen mellom eierandelskapitalen og grunnfondet tilfaller 49,6 % av overskuddet eierne av egenkapitalbevis og 50,4 % tilfaller grunnfondet. Resultat pr egenkapitalbevis i konsernet i 2018 ble kr 29,80. Det foreslås overfor generalforsamlingen at kontantutbytte pr egenkapitalbevis for regnskapsåret 2018 settes til kr 15,50.  

Forslag til resultatdisponering (tall i mill.kroner):
Årets overskudd   605
Andel tilordnet fondsobligasjonseierne   11
Utbyttemidler (50,6 %):
Til kontantutbytte153
Til samfunnsutbytte156   309
Styrking av egenkapitalen (49,4 %):
Til utjevningsfondet127
Til grunnfondet129
Til andre fond29   285
Sum disponert   605UTSIKTENE FRAMOVER
Produksjon og etterspørsel holder seg godt oppe i fylket. Dette skyldes det lave rentenivået, en svak kronekurs, høy aktivitet i offentlig sektor og fortsatt vekst på våre eksportmarkeder. Hertil kommer oppgangen i viktige oljerelaterte næringer. Videre er aktivitetsnivået i boligmarkedet tilfredsstillende. Som følge av uroen i finansmarkedene og utsikter til noe lavere vekst i verdensøkonomien enn tidligere antatt har imidlertid usikkerheten økt noe.

Oppgangen i aktivitetsnivået, sammen med betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet de siste årene, har ført til lav arbeidsledighet. Ved utgangen av desember utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,3 prosent av arbeidsstyrken i følge NAV. Dette er samme ledighetsprosent som for landet som helhet. Med utsikter til moderat produksjonsvekst i fylket vil arbeidsledigheten trolig stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom inneværende år.

Kredittveksten i Norge, både til husholdninger og til næringslivet, har falt gjennom 2018 og årlig prosentvis vekst lå ved utgangen av året om lag 1,0 p.e. lavere enn ved utgangen av 2017.

Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd. Banken er konkurransedyktig og registrerer god, men avtakende veksttakt i lån til personkundemarkedet. For utlån til næringslivsmarkedet har vi registrert en økning i veksttakten i siste kvartal. Innskuddsveksten fra personmarkedet er god og innskuddsdekningen er høy, spesielt i næringslivsmarkedet. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet i 2019 vil være på linje med veksttakten i 2018. Dette innebærer en vekst på – eller over markedsveksten. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen i strategiperioden 2019-2022 skal komme under 40 prosent.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2019. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2019. Bankens strategiske målsetting er at egenkapitalrentabiliteten skal passere 11 prosent i strategiperioden 2019-2022.       

 

Ålesund, 31. desember 2018
23. januar 2019

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør