Resultat morbank

RESULTAT MORBANK    
Beløp i mill. kroner4. kv. 20174. kv. 201620172016
Renteinntekter3213301 2881 313
Rentekostnader106116447470
Netto renteinntekter215214841843
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester4947195189
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester662627
Andre driftsinntekter1073628
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5348205190
Utbytte01158178
Netto verdiendring på finansielle instrumenter866098
Netto avkastning på finansielle investeringer87218276
Sum inntekter2762691 2641 309
Kostnader ved ytelser til ansatte7882322322
Administrasjonskostnader3028127123
Avskrivninger og avsetninger772726
Andre driftskostnader25199593
Sum driftskostnader140136571564
Resultat før tap136133693745
Tap på utlån, garantier m.v.2211621
Resultat før skatt134112677724
Skattekostnad3529133129
Resultat for perioden9983544595
Tilordnet egenkapitaleiere9683538595
Tilordnet fondsobligasjonseiere3060
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)4,804,1527,0029,85
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)4,804,1527,0029,85
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0014,0011,50
     
     
UTVIDET RESULTAT MORBANK    
Beløp i mill. kroner4. kv. 20174. kv. 201620172016
Resultat for perioden9983544595
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)211027-31
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon-12-8-12-8
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon3232
Totalresultat for perioden11187562558
Tilordnet egenkapitaleiere10887556558
Tilordnet fondsobligasjonseiere3060
     
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.