Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN     
Beløp i mill. kronerNote4. kv. 20174. kv. 201620172016
Renteinntekter 4554481 7871 783
Rentekostnader 165175687701
Netto renteinntekter9 2902731 1001 082
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5047196189
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 662627
Andre driftsinntekter 742420
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5145194182
Utbytte 0122
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 7-14697
Netto avkastning på finansielle investeringer 704899
Sum inntekter 3483181 3421 363
Kostnader ved ytelser til ansatte 8285335335
Administrasjonskostnader 3029128124
Avskrivninger og avsetninger 793132
Andre driftskostnader 25209695
Sum driftskostnader 144143590586
Resultat før tap 204175752777
Tap på utlån, garantier m.v.3 -1221322
Resultat før skatt 205153739755
Skattekostnad 4840182181
Resultat for perioden 157113557574
Tilordnet egenkapitaleiere 154113551574
Tilordnet fondsobligasjonseiere 3060
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,705,6027,7028,80
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,705,6027,7028,80
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,0011,50
      
      
UTVIDET RESULTAT KONSERN     
Beløp i mill. kroner 4. kv. 20174. kv. 201620172016
Resultat for perioden 157113557574
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) 211027-31
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon -12-8-12-8
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 3232
Totalresultat for perioden 169117575537
Tilordnet egenkapitaleiere 166117569537
Tilordnet fondsobligasjonseiere 3060
      
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.