Note 1

Regnskapsprinsipper

Generelt
Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.12.2017. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.

Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som er benyttet i årsregnskapet for 2016. Det har ikke vært noen vesentlige endringer eller trådt i kraft noen nye standarder i 2017. Det henvises til årsrapporten for 2016 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

IFRS 9 trer i kraft 1.1.2018. IFRS 9 introduserer en forretningsorientert modell for klassifisering og måling av finansielle eiendeler, en forventet tapsmodell for nedskrivninger og en ny generell modell for sikringsbokføring. Standarden skal erstatte gjeldende standard IAS 39.

For konsernet Sparebanken Møre vil overgangen til IFRS 9 ha konsekvenser for regnskapsføring av verdiendringer på aksjer som har vært klassifisert som holdt tilgjengelig for salg iht. IAS 39, for regnskapsføring av konsernets verdiendringer på basisswaper som inngår i regnskapsmessige sikringsforhold, samt for beregningen av konsernets tapsnedskrivninger.

Målekategorien Aksjer tilgjengelig for salg med verdiendringer over utvidet resultat opphører å eksistere fra 1.1.2018. Konsernets verdiendringer på aksjer og egenkapitalinstrumenter vil bli innregnet i ordinært resultat fra dette tidspunktet.

Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, har til og med 31.12.2017 blitt innregnet i ordinært resultat. Fra og med 1.1.2018 vil verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, bli regnskapsført i utvidet resultat som en sikringseffekt (sikringskostnad).

Tapsnedskrivninger har i henhold til IAS 39 vært basert på objektive bevis for verdifall, en påløpt tap- modell. Tapsnedskrivninger i henhold til IFRS 9 vil fra 1.1.2018 bli foretatt basert på forventet tap (Expected Credit Loss – ECL). Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere. Beregning av forventede tap for konsernet Sparebanken Møre pr 1.1.2018 medfører en økning i totale tapsnedskrivninger på 6 mill. kroner.

Konsernets egenkapital vil 1.1.2018 bli belastet med 5 mill. kroner etter skatt som følge av ikrafttredelsen av IFRS 9.

Implementeringen av IFRS 9 vil ikke ha noen effekt på konsernets ansvarlige kapital ettersom forventet tap i henhold til kapitaldekningsregelverket allerede overstiger forventet tap i henhold til IFRS 9. Sparebanken Møre vil derfor ikke ha behov for å benytte seg av overgangsregelen.

Note med tabeller som spesifiserer overgangseffektene som følge av ikrafttredelsen av IFRS 9, herunder effektene både på klassifisering og måling, vil bli presentert i årsrapporten for 2017.

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring31.12.201731.12.2016
Jordbruk og skogbruk464390
Fiske og fangst2 4022 281
Industri2 0302 327
Bygg og anlegg562562
Varehandel og hotell620525
Supply/Offshore882956
Eiendomsdrift6 6725 804
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 261881
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 1521 891
Offentlig forvaltning04
Utlandet123113
Sum næringsliv/offentlig17 16815 734
Personkunder39 81737 133
Verdijustering utlån til virkelig verdi6686
Opptjente, ikke forfalte renter10098
Sum57 15153 051
Individuelle nedskrivninger-48-79
Gruppevise nedskrivninger-236-281
Sum netto utlån56 86752 691
Utlån med flytende rente (amortisert kost)53 22848 307
Utlån med fast rente (virkelig verdi)3 9234 744
   
   
KONSERNInnskudd
Sektor/næring31.12.201731.12.2016
Jordbruk og skogbruk186196
Fiske og fangst1 214851
Industri1 8062 080
Bygg og anlegg636583
Varehandel og hotell842799
Eiendomsdrift1 3091 230
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 4532 316
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 7482 745
Offentlig forvaltning7231 084
Utlandet510
Andre2 1791 983
Sum næringsliv/offentlig13 10113 877
Personkunder19 68818 675
Verdijustering innskudd til virkelig verdi20
Påløpte renter1210
Sum32 80332 562
Innskudd med flytende rente (amortisert kost)31 46331 308
Innskudd med fast rente (virkelig verdi)1 3401 254
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Spesifikasjon av periodens tapskostnad    
 4. kv. 20174. kv. 201631.12.201731.12.2016
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar410201
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån-1114-4519
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger00258
Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger81195
Inngang på tidligere konstaterte tap23611
Periodens tapskostnad-1221322
     
     
Individuelle nedskrivninger på utlån    
 4. kv. 20174. kv. 201631.12.201731.12.2016
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.01/01.1045707979
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning00258
Økning i individuelle nedskrivninger i perioden1257
Nye individuelle nedskrivninger i perioden9171326
Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden7102425
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån ved utgangen av perioden48794879
     
     
Nedskrivning på grupper av utlån    
 4. kv. 20174. kv. 201631.12.201731.12.2016
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01/01.10247267281262
Endring i perioden-1114-4519
Nedskrivning på grupper av utlån ved utgangen av perioden236281236281
     
     
Individuelle avsetninger på garantiansvar    
 4. kv. 20174. kv. 201631.12.201731.12.2016
Individuelle avsetninger 01.01/01.1050000
Ny avsetning i perioden20520
Tilbakeføring av avsetninger i perioden0000
Individuell avsetning ved utgangen av perioden520520
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning
 31.12.201731.12.2016
KONSERNSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.62539654520
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger274826654624522
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger3366127561169542
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.42215312
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger96492641054
Sum individuelle tapsnedskrivninger100694791366
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.5851750428
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger178417448214468
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.2365518153256476
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån/gar.0,570,151,461,120,193,10
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån/gar.0,400,140,960,980,152,73
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:

• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)

• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen

• utlån og fordringer

• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost


Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål
Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:

• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner

• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen

• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat
Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.     

KONSERN - 31.12.2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 295 
Utlån til og fordringer på kunder 3 92352 944 
Sertifikater og obligasjoner 6 096  
Aksjer og andre verdipapirer   188
Finansielle derivater1 004   
Sum finansielle eiendeler1 00410 01954 876188
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  569 
Innskudd fra kunder 1 34031 463 
Finansielle derivater483   
Verdipapirgjeld  24 488 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 338 
Sum finansielle forpliktelser4831 34057 858-
     
KONSERN - 31.12.2016Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  649 
Utlån til og fordringer på kunder 4 74447 947 
Sertifikater og obligasjoner 6 199  
Aksjer og andre verdipapirer2  131
Finansielle derivater1 224   
Sum finansielle eiendeler1 22610 94348 896131
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  658 
Innskudd fra kunder 1 25431 308 
Finansielle derivater580   
Verdipapirgjeld  20 363 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 318 
Sum finansielle forpliktelser5801 25453 647-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter    
 4. kv. 20174. kv. 201631.12.201731.12.2016
Sertifikater og obligasjoner0-32324
Aksjer-1-3-1041
Valutahandel (for kunder)9103833
Rentehandel (for kunder)12411
Finansielle derivat-2-7-9-12
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter7-14697
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.12.201731.12.2016
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank637637300300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2951 295649649
Utlån til og fordringer på kunder52 94452 94447 94747 947
Sum finansielle eiendeler54 87654 87648 89648 896
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner569569658658
Innskudd fra kunder31 46331 46331 30831 308
Verdipapirgjeld24 57524 48820 36620 363
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3631 3381 3521 318
Sum finansielle forpliktelser57 97057 85853 68453 647
KONSERN - 31.12.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank637  637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 295 1 295
Utlån til og fordringer på kunder  52 94452 944
Sum finansielle eiendeler6371 29552 94454 876
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 569 569
Innskudd fra kunder  31 46331 463
Verdipapirgjeld 24 575 24 575
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 363 1 363
Sum finansielle forpliktelser-26 50731 46357 970
     
KONSERN - 31.12.2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank300  300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 649 649
Utlån til og fordringer på kunder  47 94747 947
Sum finansielle eiendeler30064947 94748 896
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 658 658
Innskudd fra kunder  31 30831 308
Verdipapirgjeld 20 366 20 366
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 352 1 352
Sum finansielle forpliktelser-22 37631 30853 684
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

KONSERN - 31.12.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9233 923
Sertifikater og obligasjoner4 2611 835 6 096
Aksjer og andre verdipapirer19 169188
Finansielle derivat 1 004 1 004
Sum finansielle eiendeler4 2802 8394 09211 211
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3401 340
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 483 483
Sum finansielle forpliktelser-4831 3401 823
     
     
KONSERN - 31.12.2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 7444 744
Sertifikater og obligasjoner4 1672 032 6 199
Aksjer og andre verdipapirer5 128133
Finansielle derivat 1 224 1 224
Sum finansielle eiendeler4 1723 2564 87212 300
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2541 254
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 580 580
Sum finansielle forpliktelser-5801 2541 834
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
Kjøp/økning27249579
Salg/reduksjon1 0734493
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden-20-4 
Balanseført verdi pr 31.12.173 9231691 340
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.155 337161514
Kjøp/økning522-895
Salg/reduksjon1 02133155
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden-94--
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 4. kvartal 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter290-31071860
Andre driftsinntekter58724216
Sum inntekter34841312076
Driftskostnader1441930905
Resultat før tap204-151011171
Tap på utlån-1-11370
Resultat før skatt205-4981101
Skattekostnad48    
Resultat for perioden157    
      
      
Resultat - pr 31.12.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 100-204226980
Andre driftsinntekter24235939618
Sum inntekter1 3421551579418
Driftskostnader59010111335818
Resultat før tap752-864024360
Tap på utlån13-51710
Resultat før skatt739-813854350
Skattekostnad182    
Resultat for perioden557    
      
      
Nøkkeltall - 31.12.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)56 86794316 81539 1090
Innskudd fra kunder 1)32 80356711 23121 0050
Garantiforpliktelser1 71701 706110
Innskuddsdekning57,760,166,853,70
Antall årsverk3591575013913
      
      
Resultat - 4. kvartal 2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter279-11081720
Andre driftsinntekter45-323214
Sum inntekter324-41311934
Driftskostnader1431930886
Resultat før tap181-23101105-2
Tap på utlån2230-800
Resultat før skatt159-53109105-2
Skattekostnad43    
Resultat for perioden116    
      
      
Resultat - pr 31.12.2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 082-364336850
Andre driftsinntekter28185879217
Sum inntekter1 3634952077717
Driftskostnader58610211534920
Resultat før tap777-53405428-3
Tap på utlån2235-9-40
Resultat før skatt755-88414432-3
Skattekostnad181    
Resultat for perioden574    
      
      
Nøkkeltall - 31.12.2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)52 69182415 50836 3590
Innskudd fra kunder 1)32 56248012 08319 9990
Garantiforpliktelser1 74101 73380
Innskuddsdekning61,858,377,955,00,0
Antall årsverk3781505515914
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat4. kv. 20174. kv. 2016
Netto renteinntekter7559
Andre driftsinntekter1-6
Sum inntekter7653
Driftskostnader108
Resultat før tap6645
Tap på utlån, garantier m.v.-31
Resultat før skatt6944
Skattekostnad1211
Resultat for perioden5733
   
   
Resultat31.12.201731.12.2016
Netto renteinntekter261242
Andre driftsinntekter-130
Sum inntekter248242
Driftskostnader3833
Resultat før tap210209
Tap på utlån, garantier m.v.-31
Resultat før skatt213208
Skattekostnad4852
Resultat for perioden165156
   
   
Balanse31.12.201731.12.2016
Utlån til kunder21 16219 810
Egenkapital1 6671 509
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.12.201731.12.2016
Resultat  
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper2827
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap156176
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1716
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS3026
   
Balanse  
Fordring på datterselskap1 3281 270
Obligasjoner med fortrinnsrett4252 186
Gjeld til datterselskap102284
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS21 16419 815
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eierne pr 31.12.2017AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll988 50010,00
Cape Invest AS633 8896,41
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge393 4013,98
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi386 0143,90
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon376 6983,81
Pareto AS305 1893,09
Wenaas Kapital AS230 1612,33
FLPS - Princ All Sec214 5132,17
Verdipapirfondet Eika egenkapital176 7071,79
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
Fondsfinans Norge106 0001,07
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte100 0001,01
PIBCO AS75 0000,76
Odd Slyngstad65 2150,66
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Stiftelsen Kjell Holm49 8500,50
Sum 20 største4 913 39749,70
Totalt9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

 31.12.201731.12.2016
Kjernekapital  
Egenkapitalbevis989989
- egne egenkapitalbevis-5-3
Overkursfond355354
Fondsobligasjoner3490
Grunnfondskapital2 4702 346
Gavefond125125
Utjevningsfond1 2161 092
Verdireguleringsfond7851
Foreslått utbytte138138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet141141
Annen egenkapital222208
Sum balanseført egenkapital6 0785 441
Goodwill, immaterielle eiendeler,andre fradrag-120-98
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-14-14
Fondsobligasjoner254800
Justert forventet tap IRB-portefølje-151-219
Fradrag for foreslått utbytte-138-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-141-141
Sum kjernekapital5 7685 630
Sum ren kjernekapital5 1654 830
   
Tilleggskapital utover kjernekapital  
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital532502
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner00
Sum tilleggskapital532502
Netto ansvarlig kapital6 3006 132
   
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier  
   
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko31.12.201731.12.2016
Stater og sentralbanker00
Lokale og regionale myndigheter1314
Offentlig foretak2217
Institusjoner4246
Foretak00
Massemarked00
Pantesikkerhet i eiendom00
Forfalte engasjementer00
Obligasjoner med fortrinnsrett2620
Egenkapitalposisjoner78
Øvrige engasjement99121
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden209226
   
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko31.12.201731.12.2016
Massemarked pant i fast eiendom638602
Massemarked øvrige engasjementer4746
Foretak SMB682629
Foretak spesialiserte549415
Foretak øvrige252465
Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode2 1682 157
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 3772 383
   
Engasjementskategorier markedsrisiko31.12.201731.12.2016
Gjeld00
Egenkapital00
Valuta00
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)2929
Sum kapitalkrav markedsrisiko2929
   
Operasjonell risiko (basismetoden)200194
Fradrag i kapitalkravet00
Sum kapitalkrav2 6062 606
Kapitalkrav overgangsordning (Basel I-gulvet)13535
Sum kapitalkrav2 7412 641
   
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel32 58232 553
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel1 688455
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel34 27033 008
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5421 483
   
Bufferkrav31.12.201731.12.2016
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent857825
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 028990
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent685495
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 5702 310
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 0531 037
   
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel31.12.201731.12.2016
Ansvarlig kapital18,418,6
Kjernekapital16,817,0
Ren kjernekapital15,014,6
   
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.12.201731.12.2016
Uvektet kjernekapitalandel8,28,5