Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
Beløp i mill. kroner31.12.201731.12.2016
   
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 9051 880
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-343-344
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag22
Driftsutbetalinger-525-465
Utbetalinger av skatt-168-214
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-646556
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-3 777-1 845
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-321420
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2423 173
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-3 6313 163
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer106110
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer4 1623 860
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-4 022-5 380
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.017
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-24-20
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler14992
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter371-1 321
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-380-404
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-89-400
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld7 9421 527
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-3 841-2 947
Utbetalinger av utbytte-138-114
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-239-258
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon3490
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-70
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter3 597-2 596
   
Netto endring likvider337-754
Likviditetsbeholdning 01.013001 054
Likviditetsbeholdning 31.12637300