Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2017Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.165 44198635402 3461251 09251487
Endring egne egenkapitalbevis-3-21 -2    
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Utstedt fondsobligasjon349  349     
Renter på utstedt fondsobligasjon-6       -6
Egenkapital før årets resultatdisponering5 5029843553492 3441251 09251202
Tilført grunnfondet130   130    
Tilført utjevningsfondet128     128  
Tilført fondsobligasjonseiere6       6
Tilført annen egenkapital14       14
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret55700013001280299
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg27      27 
Estimatavvik pensjoner-12   -6 -6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner3   2 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat18000-40-5270
Totalresultat for perioden575000126012327299
Egenkapital pr 31.12.176 0789843553492 4701251 21678501
          
          
KONSERN 31.12.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.155 11297635402 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis2110  7 4  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114       -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115       -115
Egenkapital før årets resultatdisponering4 90498635402 19012593982229
Tilført grunnfondet159   159    
Tilført utjevningsfondet156     156  
Tilført annen egenkapital-21       -21
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret57400015901560259
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg-31      -31 
Estimatavvik pensjoner-8   -4 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner2   1 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-37000-30-3-310
Totalresultat for perioden5370001560153-31259
Egenkapital pr 31.12.165 44198635402 3461251 09251487