Balanse morbank

BALANSE MORBANK  
Eiendeler  
Beløp i mill. kroner31.12.201731.12.2016
Kontanter og fordringer på Norges Bank637300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 4971 789
Utlån til og fordringer på kunder35 83233 011
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer6 4617 863
Finansielle derivater564856
Aksjer og andre verdipapirer188133
Eierinteresser i konsernselskaper1 5211 371
Eiendel ved utsatt skatt6249
Immaterielle eiendeler4247
Varige driftsmidler3736
Andre eiendeler7277
Sum eiendeler47 91345 532
   
Forpliktelser og egenkapital  
Beløp i mill. kroner31.12.201731.12.2016
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner654929
Innskudd fra kunder32 82032 575
Utstedte sertifikater og obligasjoner6 0904 284
Finansielle derivater480576
Andre forpliktelser500499
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter7877
Andre avsetninger og forpliktelser9640
Fondsobligasjoner302816
Ansvarlige lån1 036502
Sum forpliktelser42 05640 298
Egenkapitalbevis989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-5-3
Overkurs355354
Fondsobligasjoner3490
Innskutt egenkapital1 6881 340
Grunnfondskapital2 4702 346
Gavefond125125
Utjevningsfond1 2161 092
Verdireguleringsfond7851
Annen egenkapital280279
Opptjent egenkapital4 1693 894
Sum egenkapital5 8575 234
Sum forpliktelser og egenkapital47 91345 532