Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE KONSERN    
Eiendeler    
Beløp i mill. kronerNote31.12.201731.12.2016 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 637300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 1 295649 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 56 86752 691 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 6 0966 199 
Finansielle derivater5 7 1 0041 224 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 188133 
Eiendel ved utsatt skatt 5942 
Immaterielle eiendeler 4247 
Varige driftsmidler 228230 
Andre eiendeler 7578 
Sum eiendeler 66 49161 593 
     
Forpliktelser og egenkapital    
Beløp i mill. kronerNote31.12.201731.12.2016 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 569658 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 32 80332 562 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 24 48820 363 
Finansielle derivater5 7 483580 
Andre forpliktelser 558558 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 7873 
Andre avsetninger og forpliktelser 9640 
Fondsobligasjoner5 6 302816 
Ansvarlige lån5 6 1 036502 
Sum forpliktelser 60 41356 152 
Egenkapitalbevis10 989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -5-3 
Overkurs 355354 
Fondsobligasjoner 3490 
Innskutt egenkapital 1 6881 340 
Grunnfondskapital 2 4702 346 
Gavefond 125125 
Utjevningsfond 1 2161 092 
Verdireguleringsfond 7851 
Annen egenkapital 501487 
Opptjent egenkapital 4 3904 101 
Sum egenkapital 6 0785 441 
Sum forpliktelser og egenkapital 66 49161 593