Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 4. KVARTAL 2017
Resultat etter skatt i 4. kvartal 2017 utgjorde 157 mill. kroner, 0,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 113 mill. kroner og 0,75 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 4. kvartal 2017 ble 11,5 % mot 8,8 % i 4. kvartal 2016.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,70 (5,60) for konsernet og kroner 4,80 (4,15) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 290 mill. kroner er 17 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,76 %, som er 0,03 p.e. lavere enn i 4. kvartal 2016.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen. I tillegg har lavere volum sammen med reduserte marginer som følge av redusert risiko i marin sektor medført lavere rentenetto sammenlignet med i fjor. Et høyere utlånsvolum har gitt økt rentenetto i kroner.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 58 mill. kroner, 13 mill. kroner høyere enn i 4. kvartal i fjor. Verdiendring på obligasjonsporteføljen utgjør 1 mill. kroner i kvartalet mot -4 mill. kroner i 4. kvartal 2016.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 144 mill. kroner som er 1 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er redusert med 3 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 82 mill. kroner. Finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 3 mill. kroner i kvartalet. Bemanningen er redusert med 19 årsverk de siste 12 månedene til 359 årsverk. Andre kostnader er 7 mill. kroner høyere enn i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 41,7 % i 4. kvartal 2017, som er en reduksjon på 3,4 p.e. sammenlignet med 4. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det bokført inngang på tap og garantier med 1 mill. kroner. Omregnet på årsbasis utgjør dette -0,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 4. kvartal i 2016 var 22 mill. kroner (0,14 %). Gruppevise tapsnedskrivninger er redusert med 11 mill. kroner i kvartalet, innen personkundesegmentet er det bokført tap på 7 mill. kroner og innen næringslivssegmentet er det bokført 3 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 4. kvartal.

Utlån- og innskuddsvekst
I forhold til ved utgangen av 3. kvartal 2017 er forvaltningskapitalen økt med 0,5 % til 66 491 mill. kroner. Utlån har økt med 0,7 % til 56 867 mill. kroner og innskudd fra kunder er redusert med 0,8 % til 32 803 mill. kroner. For ytterligere kommentarer vedrørende volumutvikling de siste 12 månedene vises det til kommentarer for året 2017.

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Resultat før tap på utlån og garantier ble 752 mill. kroner og 1,18 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 777 mill. kroner og 1,28 % i 2016.

Resultat før skattekostnad utgjorde 739 mill. kroner og 1,16 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 755 mill. kroner og 1,24 % i 2016.

Resultat etter skattekostnad utgjorde 557 mill. kroner og 0,88 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 574 mill. kroner og 0,94 % i 2016.

Resultat pr. egenkapitalbevis i 2017 var kroner 27,70 (28,80) for konsernet og kroner 27,50 (29,85) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter endte på 1 100 mill. kroner (1 082 mill. kroner) og som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde dette 1,72 % (1,79 %). Rentenettoen utgjorde 82,0 % av sum inntekter i 2017.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen. I tillegg har lavere volum sammen med reduserte marginer som følge av redusert risiko i marin sektor medført lavere rentenetto sammenlignet med i fjor. Et høyere utlånsvolum har gitt økt rentenetto i kroner.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter var i 2017 på 242 mill. kroner (0,38 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Dette er en reduksjon på 39 mill. kroner i forhold til 2016.

Verdiendring på obligasjonsporteføljen var positiv med 23 mill. kroner i 2017, det samme som i 2016.

Kurstap på aksjer bokført over ordinært resultat utgjør 10 mill. kroner i 2017 mot en kursgevinst på 41 mill. kroner i 2016. Inntekter fra VISA-transaksjonen utgjorde 45 mill. kroner i 2016.

Kostnader
Samlede kostnader ble 590 mill. kroner som er 4 mill. kroner høyere enn i 2016. Personalkostnadene er uendret sammenlignet med 2016 og utgjør 335 mill. kroner. Finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 14 mill. kroner i 2017. Bemanningen er redusert med 19 årsverk de siste 12 månedene til 359 årsverk. Andre kostnader er 4 mill. kroner høyere enn i 2016.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 44,0 i 2017 som er en økning på 1,0 p.e. sammenlignet med 2016.

Tapsnedskrivning og mislighold
Resultatregnskapet er i 2017 belastet med 13 mill. kroner (22 mill. kroner) i tap på utlån og garantier. Dette utgjør 0,02 % (0,04 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap på utlån og garantier fordeler seg med en reduksjon i gruppevise nedskrivninger med 45 mill. kroner, en økning innen næringslivssegmentet på 59 mill. kroner og en reduksjon innen personkundesegmentet med 1 mill. kroner.

Pr utgangen av 2017 utgjør totale tapsnedskrivninger 336 mill. kroner, tilsvarende 0,57 % av utlån og garantier (360 mill. kroner og 0,66 %). 4 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (15 mill. kroner), noe som utgjør 0,01 % av utlån og garantier (0,03 %). 96 mill. kroner av individuelle tapsnedskrivninger er relatert til øvrige engasjementer (64 mill. kroner), tilsvarende 0,16 % av brutto utlån og garantier (0,12 %). Gruppevise tapsnedskrivninger utgjør 236 mill. kroner (281 mill. kroner), og utgjør 0,40 % av brutto utlån og garantier (0,51 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 296 mill. kroner. Pr utgangen av 2017 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 181 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 55 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,40 % av brutto utlån og garantier (0,98 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2017 utgjorde utlån til kunder 56 867 mill. kroner (52 691 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 4 176 mill. kroner, tilsvarende 7,9 %. Utlån til personkunder økte med 7,2 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 9,1 % siste 12 måneder. I 4. kvartal 2017 er det en reduksjon i utlån til næringslivskunder på 1,2 % og en økning på 1,5 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2017 på 70,0 % (70,2 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 0,7 %. Ved utgangen av 2017 utgjør innskuddene 32 803 mill. kroner (32 562 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 5,4 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv er redusert med 3,1 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 33,3 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 60,0 % (57,4 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 37,8 % (39,2 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,2 % (3,4 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 57,7 % ved utgangen av 2017 (61,8 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 2017 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Ansvarlig kapital utgjør 18,4 % (18,6 %), kjernekapital utgjør 16,8 % (17,0 %) og ren kjernekapital utgjør 15,0 % (14,6 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2017 på 135 mill. kroner som tilsvarer et beregningsgrunnlag på 1 688 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 166 mill. kroner etter skatt i 2017 (153 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2017 netto utstående obligasjoner for 18,4 milliarder kroner i markedet, om lag 16 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 165 mill. kroner i resultatbidrag i 2017 (156 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag i 2017 (-2 mill. kroner i 2016). Det var ved utgangen av året 13 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et overskudd på 1 mill. kroner i 2017. Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 2017 var det 5 698 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 31. desember 2017 eide banken 44 215 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTBYTTEPOLITIKKEN
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen.

Utbytte består av kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne og samfunnsutbytte. Andelen av overskuddet som avsettes til utbytte tilpasses bankens soliditet. Om ikke soliditeten tilsier noe annet, tas det sikte på at om lag 50 prosent av årets overskudd samlet sett kan utdeles som utbytte.

Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD
I henhold til reglene knyttet til egenkapitalbevis m.m. og i samsvar med utbyttepolitikken til Sparebanken Møre er 50,6 % av overskuddet i konsernet foreslått avsatt til kontantutbytte og utbyttemidler til lokalsamfunnet. Ut fra den regnskapsmessige fordelingen av egenkapitalen mellom eierandelskapitalen og grunnfondet tilfaller 49,6 % av overskuddet eierne av egenkapitalbevis og 50,4 % tilfaller grunnfondet. Resultat pr egenkapitalbevis i 2017 ble kr 27,70. Det foreslås overfor generalforsamlingen at kontantutbytte pr egenkapitalbevis for regnskapsåret 2017 settes til kr 14,00.

 

Forslag til resultatdisponering (tall i mill. kroner):
Årets overskudd 557
Andel tilordnet fondsobligasjonseierne    6
Utbyttemidler (50,6%):
   Til kontantutbytte138
   Til samfunnsutbytte141 279
Styrking av egenkapitalen (49,4%):
   Til utjevningsfondet128
   Til grunnfondet130
   Til andre fond 14 272
Sum disponert 557


EFFEKT AV OVERGANG TIL IFRS 9
Konsernets egenkapital vil 1.1.2018 bli belastet med 5 mill. kroner etter skatt som følge av økte tapsnedskrivninger i henhold til IFRS 9. Implementeringen av IFRS 9 vil ikke ha noen effekt på konsernets ansvarlige kapital ettersom forventet tap i henhold til kapitaldekningsregelverket allerede overstiger forventet tap i henhold til IFRS 9. Sparebanken Møre vil derfor ikke ha behov for å benytte seg av overgangsregelen.

Se note 1 for ytterligere informasjon.

UTSIKTENE FRAMOVER
De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal synes gode ved inngangen til 2018. Produksjonen er høy i de fleste bransjer, nedgangen i oljerelaterte næringer er i ferd med å snu og det er høy aktivitet i offentlig sektor. Høyere oljepris, lav rente, en svak kronekurs og god eksportmarkedsvekst er viktige årsaker til dette. Boligprisene har imidlertid fortsatt å falle, og det er usikkerhet knyttet til prisutviklingen framover.

Oppgangen i produksjon og etterspørsel innenfor ikke-oljerelaterte næringer, sammen med betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet, har gitt seg utslag i en nedgang i ledigheten. Den gjennomsnittlige ledigheten i fylket har ikke vært lavere siden våren 2015. Ved utgangen av desember lå den registrerte ledigheten fra NAV i Møre og Romsdal på 2,4 prosent. Dette er samme ledighetsprosent som for landet som helhet.

Tall for hele landet viser at kredittveksten til husholdninger var relativt stabil gjennom 2017, mens veksttakten var tiltakende for lån til næringslivet. Veksttakten i innskudd har også vært tiltakende de siste månedene av 2017.

Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd. Banken er konkurransedyktig og registrerte god, men svakt avtakende utlånsvekst både til personmarkedet og til næringslivsmarkedet gjennom 2017. Innskuddsveksten fra personmarkedet er god og innskuddsdekningen er høy. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil være noe lavere i 2018 sammenlignet med veksttakten ved utgangen av 2017. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift, med en kostnadsandel lavere enn 45 prosent av inntektene i 2018.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2018. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2018, og en egenkapitalrentabilitet over 10 prosent.

Ålesund, 31. desember 2017
24. januar 2018

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
 ROY REITE, styrets nestleder
 RAGNA BRENNE BJERKESET
 HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
 ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
 HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

 TROND LARS NYDAL, adm.direktør