Resultat morbank

RESULTAT MORBANK    
Beløp i mill. kroner4. kv. 20164. kv. 201520162015
Renteinntekter3303481 3131 473
Rentekostnader110128470645
Netto renteinntekter220220843828
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester4746189197
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester672728
Andre driftsinntekter782827
Netto provisjons- og andre driftsinntekter4847190196
Utbytte11178193
Netto verdiendring på finansielle instrumenter6-2989
Netto avkastning på finansielle investeringer7-1276202
Sum inntekter2752661 3091 226
Kostnader ved ytelser til ansatte8257322295
Administrasjonskostnader2826123119
Avskrivninger og avsetninger762623
Andre driftskostnader193093105
Sum driftskostnader136119564542
Resultat før tap139147745684
Tap på utlån, garantier m.v.21252147
Resultat før skatt118122724637
Skattekostnad3234129125
Resultat for perioden8688595512
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)4,354,4029,8525,70
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)4,354,4029,8525,70
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0011,5013,50
     
     
UTVIDET RESULTAT MORBANK    
Beløp i mill. kroner4. kv. 20164. kv. 201520162015
Resultat for perioden8688595512
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)1050-3148
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon-8-9-8-9
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon2-22-2
Totalresultat for perioden90127558549