Resultat konsern

RESULTAT KONSERN     
Beløp i mill. kronerNote4. kv. 20164. kv. 201520162015
Renteinntekter 4484731 7831 994
Rentekostnader 169188701896
Netto renteinntekter9 2792851 0821 098
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4745189196
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 672728
Andre driftsinntekter 452025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4543182193
Utbytte 1122
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 -1-49710
Netto avkastning på finansielle investeringer 0-39912
Sum inntekter 3243251 3631 303
Kostnader ved ytelser til ansatte 8561335309
Administrasjonskostnader 2926124119
Avskrivninger og avsetninger 993229
Andre driftskostnader 202895104
Sum driftskostnader 143124586561
Resultat før tap 181201777742
Tap på utlån, garantier m.v.3 22252250
Resultat før skatt 159176755692
Skattekostnad 4348181189
Resultat for perioden 116128574503
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 5,806,4528,8025,25
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 5,806,4528,8025,25
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0011,5013,50
      
      
UTVIDET RESULTAT KONSERN     
Beløp i mill. kroner 4. kv. 20164. kv. 201520162015
Resultat for perioden 116128574503
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) 1050-3148
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon -8-9-8-9
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 2-22-2
Totalresultat for perioden 120167537540