Kontantstrømoppstilling konsern

Beløp i mill. kroner31.12.201631.12.2015
   
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 8802 109
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-344-524
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag22
Driftsutbetalinger-465-532
Utbetalinger av skatt-214-202
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner556-44
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-1 845-2 922
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter420485
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder3 1731 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter3 163-628
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer110104
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer3 8601 483
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-5 380-1 512
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.174
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-20-43
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler92-283
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-1 321-247
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-404-455
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-400511
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld1 5277 056
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-2 947-5 107
Utbetalinger av utbytte-114-133
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-258-21
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter-2 5961 851
   
Netto endring likvider-754976
Likviditetsbeholdning 01.011 05478
Likviditetsbeholdning 31.123001 054