Egenkapitaloppstilling konsern

KONSERN 31.12.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.155 1129763542 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis2110 7 4  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114      -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115      -115
Egenkapital før årets resultatdisponering4 9049863542 19012593982229
Tilført grunnfondet159  159    
Tilført utjevningsfondet156    156  
Tilført annen egenkapital-21      -21
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138      138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141      141
Resultat for regnskapsåret5740015901560259
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg-31     -31 
Estimatavvik pensjoner-8  -4 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner2  1 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-3700-30-3-310
Totalresultat for perioden537001560153-31259
Egenkapital pr 31.12.165 4419863542 3461251 09251487
         
         
KONSERN 31.12.2015Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.144 8459783532 04812579934507
Endring egne egenkapitalbevis-2-21-2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-136      -136
Egenkapital før årets resultatdisponering4 5739763542 04612580034238
Tilført grunnfondet142  142    
Tilført utjevningsfondet140    140  
Tilført annen egenkapital-9      -9
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne114      114
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet115      115
Resultat for regnskapsåret5030014201400220
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg48     48 
Estimatavvik pensjoner-9  -5 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-2  -1 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat3700-60-5480
Totalresultat for perioden54000137013548220
Egenkapital pr 31.12.155 1129763542 18312593582457