Balanse morbank

BALANSE MORBANK   
Eiendeler   
Beløp i mill. kroner31.12.201631.12.2015 
Kontanter og fordringer på Norges Bank3001 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 7892 174 
Utlån til og fordringer på kunder33 01134 530 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer7 8634 333 
Finansielle derivater778749 
Aksjer og andre verdipapirer133168 
Eierinteresser i konsernselskaper1 3711 171 
Eiendel ved utsatt skatt4960 
Immaterielle eiendeler4747 
Varige driftsmidler3650 
Andre eiendeler15575 
Sum eiendeler45 53244 411 
    
Forpliktelser og egenkapital   
Beløp i mill. kroner31.12.201631.12.2015 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9291 343 
Innskudd fra kunder32 57529 410 
Utstedte sertifikater og obligasjoner4 2846 206 
Finansielle derivater576586 
Andre forpliktelser499521 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter7775 
Andre avsetninger og forpliktelser4059 
Fondsobligasjoner816826 
Ansvarlige lån502501 
Sum forpliktelser40 29839 527 
Egenkapitalbevis989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis-3-13 
Overkurs354354 
Innskutt egenkapital1 3401 330 
Grunnfondskapital2 3462 183 
Gavefond125125 
Utjevningsfond1 092935 
Verdireguleringsfond5182 
Annen egenkapital279229 
Opptjent egenkapital3 8943 554 
Sum egenkapital5 2344 884 
Sum forpliktelser og egenkapital45 53244 411