Balanse konsern

BALANSE KONSERN    
Eiendeler    
Beløp i mill. kronerNote31.12.201631.12.2015 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 3001 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 6491 205 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 52 69151 286 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 6 1994 735 
Finansielle derivater5 7 1 1461 234 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 133168 
Eiendel ved utsatt skatt 4250 
Immaterielle eiendeler 4748 
Varige driftsmidler 230259 
Andre eiendeler 15681 
Sum eiendeler 61 59360 120 
     
Forpliktelser og egenkapital    
Beløp i mill. kronerNote31.12.201631.12.2015 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 6581 058 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 32 56229 389 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 20 36321 918 
Finansielle derivater5 7 580592 
Andre forpliktelser 558590 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 7375 
Andre avsetninger og forpliktelser 4059 
Fondsobligasjoner5 6 816826 
Ansvarlige lån5 6 502501 
Sum forpliktelser 56 15255 008 
Egenkapitalbevis10 989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-13 
Overkurs 354354 
Innskutt egenkapital 1 3401 330 
Grunnfondskapital 2 3462 183 
Gavefond 125125 
Utjevningsfond 1 092935 
Verdireguleringsfond 5182 
Annen egenkapital 487457 
Opptjent egenkapital 4 1013 782 
Sum egenkapital 5 4415 112 
Sum forpliktelser og egenkapital 61 59360 120