Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 4. KVARTAL 2016
Resultat før tap på utlån og garantier utgjorde 181 mill. kroner og 1,19 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 201 mill. kroner og 1,35 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Resultat etter tap på utlån og garantier utgjorde 159 mill. kroner og 1,05 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 176 mill. kroner og 1,18 % i samme periode i fjor.

Resultat etter skatt i 4. kvartal 2016 utgjorde 116 mill. kroner, 0,77 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 128 mill. kroner og 0,86 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 4. kvartal 2016 ble 9,2 % mot 10,7 % i 4. kvartal 2015.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 5,80 (6,45) for konsernet og kroner 4,35 (4,40) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 279 mill. kroner er 6 mill. kroner lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,83 %, som er 0,08 p.e. lavere enn i 4. kvartal 2015.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 45 mill. kroner, 5 mill. kroner høyere enn i 4. kvartal i fjor. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftsinntekter 0,30 % mot 0,27 % i tilsvarende kvartal i 2015. Kurstap på obligasjonsporteføljen utgjør 4 mill. kroner i 4. kvartal mot et kurstap på 10 mill. kroner i 4. kvartal 2015.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 143 mill. kroner som er 19 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er økt med 25 mill. kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes i hovedsak at det i 4.kvartal 2015 ble gjort endringer i bankens pensjonsordning som reduserte personalkostnadene med 24 mill. kroner. Øvrige kostnader er redusert med 6 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 57 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 10 årsverk de siste 12 månedene til 378 årsverk.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 44,2 % i 4. kvartal 2016 som er en økning på 6,1 p.e. sammenlignet med 4. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det bokført tap på 22 mill. kroner på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,14 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 4. kvartal i 2015 var 25 mill. kroner og 0,17 %. I 4.kvartal er gruppevise nedskrivninger økt med 14 mill. kroner, innen personkundesegmentet er det ikke bokført tap og innen næringslivssegmentet er tapene økt med 8 mill. kroner.

Utlån- og innskuddsvekst
I forhold til ved utgangen av 3. kvartal 2016 er forvaltningskapitalen redusert med 0,3 % til 61 593 mill. kroner. Utlån har økt med 1,8 % til 52 691 mill. kroner og innskudd fra kunder er økt med 0,7 % til 32 562 mill. kroner. For ytterligere kommentarer vedrørende volumutvikling de siste 12 månedene vises det til kommentarer for året 2016.

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2016
Resultat før tap på utlån og garantier ble 777 mill. kroner og 1,28 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 742 mill. kroner og 1,28 % i 2015.

Resultat etter tap på utlån og garantier utgjorde 755 mill. kroner og 1,24 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 692 mill. kroner og 1,19 % i 2015.

Resultat etter skatt i 2016 utgjorde 574 mill. kroner, 0,94 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 503 mill. kroner og 0,87 % i 2015. Egenkapitalrentabiliteten i 2016 ble 11,6 % mot 10,7 % i 2015.

Resultat pr egenkapitalbevis i 2016 var kroner 28,80 (25,25) for konsernet og kroner 29,85 (25,70) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter utgjorde totalt 1 082 mill. kroner (1 098 mill. kroner). Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde dette 1,79 % (1,89 %). Rentenettoen utgjorde 79,4 % (84,3 %) av sum inntekter i 2016.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter var i 2016 på 281 mill. kroner (0,46 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Dette er en økning på 76 mill. kroner i forhold til 2015. Kursgevinst på obligasjonsporteføljen utgjør 24 mill. kroner i 2016 mot et kurstap på 51 mill. kroner i 2015.

Effekten på resultat før skatt fra Visa-transaksjonen utgjør 45 mill. kroner for 2016.

Kostnader
Samlede kostnader ble 586 mill. kroner (0,97 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Dette er en økning på 25 mill. kroner i forhold til 2015. Dette skyldes i hovedsak at det i 4.kvartal 2015 ble gjort endringer i bankens pensjonsordning som reduserte personalkostnadene med 24 mill. kroner for 2015. Øvrige kostnader er redusert med 1 mill. kroner sammenlignet med i 2015 og utgjør 251 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 10 årsverk de siste 12 månedene til 378 årsverk.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 43,0 % i 2016 som er det samme som i 2015.

Tapsnedskrivning og mislighold
Resultatregnskapet er i 2016 belastet med 22 mill. kroner (50 mill. kroner) på utlån og garantier. Dette utgjør 0,04 % (0,09 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap på utlån og garantier fordeler seg med en økning i gruppevise nedskrivninger med 19 mill. kroner, en økning innen næringslivssegmentet med 9 mill. kroner og en reduksjon innen personkundesegmentet med 6 mill. kroner.

Pr utgangen av 2016 utgjør totale tapsnedskrivninger 360 mill. kroner, tilsvarende 0,68 % av brutto utlån (341 mill. kroner og 0,66 % av brutto utlån). 15 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (14 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av brutto utlån (0,03 %). 64 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (65 mill. kroner), tilsvarende 0,12 % av brutto utlån (0,13 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 281 mill. kroner (262 mill. kroner), og utgjør 0,53 % av brutto utlån (0,51 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 367 mill. kroner. Pr utgangen av 2016 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 476 mill. kroner for næringsliv og 56 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,01 % av brutto utlån (0,32 %).

Netto mislighold over 3 måneder utgjorde ved utgangen av 2016 50 mill. kroner (60 mill. kroner), en reduksjon fra 0,11 % av utlån ved utgangen 2015 til 0,09 % ved utgangen av 2016.

Visa-transaksjonen
Det vises til tidligere informasjon gitt i årsrapport 2015 og i børsmelding 29. juni 2016 vedrørende avtalen mellom Visa Europe Ltd og Visa Inc. om salg av samtlige aksjer i Visa Europe. Sparebanken Møre har en interesse i denne transaksjonen gjennom eierskap i Visa Norge som eier 1 aksje i Visa Europe Ltd, samt en mindre interesse gjennom salget av Nets/Teller i 2014. Transaksjonen består av et kontantvederlag ved gjennomføring, samt et kontantvederlag som utbetales etter tre år og konvertible preferanseaksjer.

Effekten på resultat før skatt fra denne første delen av kontantvederlaget utgjør i 2016 45 mill. kroner, der 38 mill. kroner kommer fra eierskapet i Visa Norge og 7 mill. kroner fra interessen i Nets/Teller.

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2016 utgjorde utlån til kunder 52 691 mill. kroner (51 286 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på netto utlån til kunder på totalt 1 405 mill. kroner, tilsvarende 2,7 %. Utlån til personkunder økte med 6,6 %, mens utlån til næringsliv har hatt en reduksjon på 4,8 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 2016 70,2 % (67,5 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 10,8 %. Ved utgangen av 2016 utgjør innskuddene 32 562 mill. kroner (29 389 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 4,7 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 19,9 % og innskudd fra det offentlige har økt med 20,7 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 57,4 % (60,8 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 39,2 % (36,3 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 3,4 % (2,9 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 61,8 % (57,3 %) ved utgangen av 2016.

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 4. kvartal 2016 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital.

Finanstilsynet har i 4. kvartal gjennomført en vurdering av konsernets risiko og kapitalbehov i 2016 og fastsatt et individuelt Pilar 2 tillegg på 1,8 %.

Ansvarlig kapital pr 31.12.2016 utgjør 18,6 % (18,1 %), kjernekapital utgjør 17,0 % (16,6 %), hvorav ren kjernekapital utgjør 14,7 % (14,1 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 4. kvartal 2016 på 25 mill. kroner, tilsvarende et beregningsgrunnlag på 295 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 153 mill. kroner etter skatt i 2016 (179 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved årsskiftet netto hentet inn 16,1 milliarder kroner i finansiering til konsernet. Selskapet har gitt 156 mill. kroner i resultatbidrag i 2016 (176 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har et resultat i 2016 på -1,9 mill. kroner (0,2 mill. kroner). Det var ved utgangen av året 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag i 2016. Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 2016 var det 5 715 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 31. desember 2016 eide banken 29 847 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD
I henhold til reglene knyttet til egenkapitalbevis m.m. og i samsvar med utbyttepolitikken til Sparebanken Møre er 49 % av overskuddet i konsernet foreslått avsatt til kontantutbytte og utbyttemidler til lokalsamfunnet. Ut fra den regnskapsmessige fordelingen av egenkapitalen mellom eierandelskapitalen og grunnfondet tilfaller 49,6 % av overskuddet eierne av egenkapitalbevis og 50,4 % tilfaller grunnfondet. Resultat pr egenkapitalbevis i 2016 ble kr 28,80. Det foreslåes overfor generalforsamlingen at kontantutbytte pr egenkapitalbevis for regnskapsåret 2016 settes til kr 14,00.

Forslag til resultatdisponering:

Årets overskudd 574 mill. kroner

Utbyttemidler (48,6 %):

  • Til kontantutbytte 138 mill. kroner
  • Til samfunnsutbytte 141 mill. kroner

Styrking av egenkapitalen (51,4 %):

  • Til utjevningsfondet 156 mill. kroner
  • Til grunnfondet 159 mill. kroner
  • Til andre fond -20 mill. kroner

Sum disponert 574 mill. kroner

UTSIKTENE FREMOVER
I tråd med hva som er tilfellet for norsk økonomi synes de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal å ha stabilisert seg utover høsten og vinteren. Store deler av næringslivet opplever for tiden økt aktivitet. De viktigste årsakene til dette er en svak krone, lave renter og en ekspansiv finanspolitikk. Videre har oppgangen i oljeprisen bidratt til redusert usikkerhet for oljerelaterte næringer. Situasjonen for denne næringen vil likevel fortsatt være utfordrende i 2017. Som følge av dette vil arbeidsledigheten i fylket fortsatt kunne stige svakt.

I desember utgjorde den registrerte ledigheten i Møre og Romsdal 3,1 prosent av arbeidsstyrken i følge NAV. For landet som helhet lå ledigheten på 2,8 prosent.

Det forventes at tapsnivået i Sparebanken Møre vil holde seg lavt også i 2017.

Kredittveksten i Norge har vært svakt avtakende gjennom 2016, veksten i totale innskudd har vært positiv, men svak. Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet både for utlån og innskudd, men banken er konkurransedyktig og registrerer fortsatt god utlåns- og innskuddsvekst. Det forventes at utlånsveksten innenfor personmarkedet vil avta noe gjennom året, mens veksten i næringslivsmarkedet vil øke. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på gode engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har fokus på kostnadseffektiv drift. Resultatet av dette har vært et svært tilfredsstillende kostnadsnivå. Fokus vil videreføres, og konsernets kostnadseffektivitet forventes også for 2017 å bli innenfor intern målsetting om maksimum kostnadsandel på 45 prosent av inntektene.

Totalt sett forventes det et godt resultat for 2017, og en egenkapitalrentabilitet som overstiger måltallet på 10 prosent.

Ålesund, 31. desember 2016

25. januar 2017

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
OLAV ARNE FISKERSTRAND, adm. direktør